Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Public International Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2104-UPIR-D3PINL
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Public International Law
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Stosunki Międzynarodowe -UPIR- DZIENNE 3 semestr 2 rok
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Po ukończeniu kursu, student zna podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego i rozumie w jaki sposób normy tego prawa są tworzone i w jaki sposób regulują życie podmiotów, do których są kierowane. Student postrzega system prawa międzynarodowego jako system norm tworzony przez i dla podmiotów prawa międzynarodowego i potrafi wyjaśnić, dlaczego określone normy powstały i w jaki sposób regulują stosunki pomiędzy podmiotami.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zrozumienie specyfiki prawa międzynarodowego publicznego, umiejętność zidentyfikowania norm sposobów regulacji przez prawo międzynarodowe najważniejszych aspektów stosunków międzynarodowych, umiejętność oceny zdarzeń na arenie międzynarodowej pod kątem ich zgodności lub niezgodności z obowiązującym prawem międzynarodowym, umiejętność czytania i zrozumienia źródeł prawa międzynarodowego

Pełny opis:

Zagadnienia ogólne prawa międzynarodowego; Zarys historii prawa międzynarodowego; Źródła prawa międzynarodowego; Zagadnienie podmiotowości w prawie międzynarodowym; Uznanie międzynarodowe; Prawo traktatów; Odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa państwa; Zagadnienie odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej osób fizycznych, Terytorium w prawie międzynarodowym Zagadnienia międzynarodowego prawa morza. Przestrzeń powietrzna i przestrzeń kosmiczna; Ludność w prawie międzynarodowym. Zagadnienie ochrony grup ludzkich i praw człowieka; Prawo dyplomatyczne i konsularne; Organizacje międzynarodowe. Organizacja Narodów Zjednoczonych; Załatwianie sporów międzynarodowych, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości; Prawne aspekty użycia siły zbrojnej w stosunkach międzynarodowych, Prawo konfliktów zbrojnych.

Literatura:

Reading Materials:

Rebecca M. M. Wallace (RMMW), International Law, London, Sweet and Maxwell, latest available edition,

Malcolm N. Shaw (MNS), International Law, Cambridge University Press, latest available edition,

Jan Klabbers (JK), International Law, Cambridge University Press, second edition 2017

Anders Henriksen (AH), International Law, Oxford University Press, 2017

ALL BOOKS ARE AVAILABLE IN THE LIBRARY OF THE FACULTY OF JOURNALISM AND POLITICAL SCIENCE, NOWY ŚWIAT 69, 2ND FLOOR OR IN THE UNIVERSITY OF WARSAW LIBRARY, DOBRA 56/66.

YOU MAY CHOOSE BETWEEN THE BOOKS, UNLESS INDICATED OTHERWISE

Sources of international law which can be obtained directly from the internet and will be indicated for each class separately (see below).

• Vienna Convention on the Law of Treaties, Vienna 23 May 1969, articles 26, 27, 46, 53. Available at http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf#search=%223.%20Vienna%20Convention%20on%20the%20Law%20of%20Treaties%22

• United Nations Charter , San Francisco 26 June 1945, esp. Articles 5, 6, 19, 41, 42. Available at http://www.un.org/aboutun/charter/.

• Use of Sanctions under Chapter VII of the UN Charter, http://www.un.org/News/ossg/sanction.htm.

• Statute of the International Court of Justice, esp. Article 38. Available at http://www.icj-cij.org/icjwww/ibasicdocuments/ibasictext/ibasicstatute.htm.

• Corfu Channel Case (Merits), Judgment of 9 April 1949 , Available at http://www.icj-cij.org/icjwww/icases/icc/icc_isummaries/icc_isummary_19490409.htm

• Rainbow Warrior Case, 1986,. Available at http://www.jura.uni-muenchen.de/einrichtungen/ls/simma/tel/case6.htm

• Universal Declaration of Human Rights, 10 December 1948, available at http://www.unhchr.ch/udhr/index.htm

• International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and

• International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, available at http://www.ohchr.org/english/law/cescr.htm and http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm

• European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 4 November 1950, available at http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/005.htm

• Convention on the Punishment and Punishment of the Crime of Genocide, 9 December 1948, available at http://www.ohchr.org/english/law/warcrimes.htm

• Vienna Convention on Diplomatic Relations, 18 April 1961

• Vienna Convention on Consular Relations, 24 April 1963

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu, student zna podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego publicznego i rozumie w jaki sposób normy tego prawa są tworzone i w jaki sposób regulują życie podmiotów, do których są kierowane. Student postrzega system prawa międzynarodowego jako system norm tworzony przez i dla podmiotów prawa międzynarodowego i potrafi wyjaśnić, dlaczego określone normy powstały i w jaki sposób regulują stosunki pomiędzy podmiotami.

Metody i kryteria oceniania:

test pisemny, praca zaliczeniowa

Requirements and assessment method:

In order to successfully complete the course the participants are required to:

- attend the seminar classes and meet requirements, inidcated under section "Seminar"/ "Ćwiczenia"

- pass a written exam - obligatory. The passing grade from the exam is the final grade for the course.

ATTENTION!

ALL STUDENTS ARE OBLIGED TO HAVE USOS REGISTRATION. MATERIALS AND COURSE INFORMATION WILL BE DISPATCHED THROUGH USOS ONLY. MAKE SURE THAT YOUR USOS ACCOUNT IS LINKED WITH YOUR EMAIL ADDRESS.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Heidrich
Prowadzący grup: Dorota Heidrich, Joanna Sapieżko-Samordak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi: (tylko po angielsku)

In order to successfully complete the course the participants are required to:

Successfully complete the classes - according to the rule presented by dr Joanna Sapieżko-Samordak.

Attend the lectures – I will take your attendance and verify it now and then

Final exam - written form

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)