Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

History of the 20th Century

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D1HICE
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: History of the 20th Century
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs wprowadza studentów w najważniejsze wydarzenia, procesy i przemiany zachodzące w XX stuleciu, a także zapoznaje z różnorodnymi ich interpretacjami. Skupia się na głównych zmianach politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, zwłaszcza tych dotyczących Europy, takich jak: pierwsza wojna światowa, post-wersalski ład międzynarodowy, wielki kryzys ekonomiczny po 1929 roku, reżimy faszystowskie, nazistowskie i komunistyczne, druga wojna światowa i jej geopolityczne konsekwencje, kryzys i upadek reżimów komunistycznych, przejście do demokracji i gospodarki rynkowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma na celu umożliwienie studentom lepszego zrozumienia wzajemnego powiązania tych przemian i oceny ich długofalowych konsekwencji w szerszym kontekście historycznym i geopolitycznym.

Pełny opis:

Kurs wprowadza studentów w najważniejsze zagadnienia, wydarzenia, procesy i przemiany zachodzące w XX stuleciu, a także zapoznaje z różnorodnymi ich interpretacjami. Skupia się na głównych zmianach politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, zwłaszcza tych dotyczących Europy, takich jak: pierwsza wojna światowa, post-wersalski ład międzynarodowy, wielki kryzys ekonomiczny po 1929 roku, reżimy faszystowskie, nazistowskie i komunistyczne, druga wojna światowa i jej geopolityczne konsekwencje, kryzys i upadek reżimów komunistycznych, przejście do demokracji i gospodarki rynkowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma na celu umożliwienie studentom lepszego zrozumienia wzajemnego powiązania tych przemian i oceny ich długofalowych konsekwencji w szerszym kontekście historycznym i geopolitycznym.

Kurs wprowadza studentów w najważniejsze wydarzenia, procesy i przemiany zachodzące w XX stuleciu, a także zapoznaje z różnorodnymi ich interpretacjami.

W porównaniu z innymi okresami, XX stulecie jest unikatowe ze względu na: 1) bliskość czasów nam współczesnych, 2) niezwykłe bogactwo istotnych wydarzeń i przemian o wielkiej doniosłości historycznej, 3) liczbę dostępnych źródeł i zapisów, w tym zdjęć, filmów i nagrań. Wszystkie te aspekty XX stulecia sprawiają, że studia nad tym okresem, w porównaniu do innych epok, są zarówno łatwiejsze, jak i stanowią większe wyzwanie dla studentów, a także badaczy.

Ponieważ wszelkie ujęcia historii XX wieku są z konieczności selektywne, o charakterze tego kursu decyduje ostatecznie wybór zasadniczych tematów. Poprzednie stulecie może być rozpatrywane jako okres ukształtowany przede wszystkim przez bezprecedensowe, wyniszczające wojny oraz ich konsekwencje, a także przez tragiczne przypadki zorganizowanego ludobójstwa. Może być również postrzegane z perspektywy ewolucji idei i instytucji liberalno-demokratycznych oraz ich konfrontacji z systemami autorytarnymi i totalitarnymi. Inna możliwość podkreśla znaczenie postępu naukowego, technologicznego i ekonomicznego, prowadzącego do wielkich transformacji społecznych, kulturowych oraz politycznych.

Wykładany przez politologa, a nie historyka, kurs stara się uwzględnić i zrównoważyć różne podejścia. Skupia się jednak nade wszystko na głównych przemianach politycznych, społecznych i ekonomicznych, zwłaszcza tych dotyczących Europy, a zatem na kwestiach najmocniej związanych z zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi studentów EPE.

Szczególna uwaga będzie poświęcona doskonaleniu zdolności studentów do rozumienia oraz interpretowania kluczowych wydarzeń i momentów zwrotnych w historii XX wieku, ale także do oceny ich długofalowych konsekwencji w szerszym kontekście historycznym i geopolitycznym.

Wśród zagadnień prezentowanych i dyskutowanych w ramach zajęć znajdują się, między innymi:

- Pojęcie historii i wyzwania związane ze studiowaniem historii XX wieku.

- Przyczyny i konsekwencje pierwszej wojny światowej.

- Kryzys demokracji parlamentarnej oraz rozwój ruchów faszystowskich i nazistowskich w Europie po I wojnie światowej.

- Druga wojna światowa – przyczyny, główne wydarzenia militarne i geopolityczne, konsekwencje.

- Projekt komunistyczny, jego realizacja i upadek.

- Zimna wojna – główne wydarzenia.

- Proces dekolonizacji i jego konsekwencje dla ładu światowego.

- Procesy społeczno-ekonomiczne: kryzysy, nowe idee i modele rozwoju gospodarczego.

- Integracja europejska – źródła, ewolucja, wyzwania.

- Główne etapy i przełomy w rozwoju naukowym i technologicznym.

Od każdego uczestnika wymagane są trzy prace do wykonania w domu:

- Dwa mini-eseje, określające i uzasadniające:

„trzy najważniejsze wydarzenia w historii XX wieku” (minimum 1500 znaków)

„trzy istotne, wciąż nierozwiązane problemy XX wieku (minimum 2000 znaków)

- Esej końcowy, od 8 do 10 stron = od 14,400 znaków (wymagane minimum) do 18,000 znaków (sugerowane maksimum), na jeden z 23 podanych tematów.

Literatura:

1. “A History of the World. From the 20th to the 21st Century”, by J.A.S. Grenville.

2. “International History of the Twentieth Century and Beyond”, by A. Best and other authors.

3. “Mastering Modern World History”, by N. Lowe.

4. “The Oxford History of Modern Europe”, by T.W.C. Blanning (ed.).

5. “A Concise History of Modern Europe”, by D.S. Mason.

Wszystkie materiały dydaktyczne zostaną przesłane studentom z wyprzedzeniem.

Efekty uczenia się:

Wiedza: po ukończeniu kursu student zna i rozumie

- różnorodne determinanty najistotniejszych wydarzeń politycznych XX wieku: wojen, rewolucji, zmian reżimów oraz form ładu międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem Europy (K_W02)

- wzajemne powiązania głównych przemian i procesów politycznych, społecznych oraz ekonomicznych w szerokim europejskim kontekście historycznym i geopolitycznym (K_W02)

- ewolucję liberalno-demokratycznych idei i instytucji – także z perspektywy ich konfrontacji z systemami totalitarnymi i autorytarnymi (K_W06)

- źródła, społeczno-polityczne uwarunkowania i przemiany idei integracji europejskiej (K_W06)

Umiejętności: po ukończeniu kursu student potrafi

- samodzielnie ocenić zarówno znaczenie, jak i długofalowe konsekwencje głównych wydarzeń i przemian w XX wiecznej polityce, życiu społecznym i gospodarce Europy (K_U01)

- interpretować wzajemne powiązania pomiędzy najważniejszymi tendencjami politycznymi, społecznymi i ekonomicznymi, występującymi w różnych społeczeństwach europejskich w XX stuleciu (K_U01)

- identyfikować nierozwiązane problemy i wyzwania XX wieku, wciąż wpływające na współczesną Europę, formułować własny ich osąd oraz proponować odpowiednie, oparte na wiedzy rozwiązania (K_U05)

Metody i kryteria oceniania:

1. Regularny udział w zajęciach (obowiązkowy). Dwie nieobecności są dopuszczalne bez konsekwencji. W przypadku większej liczby nieobecności student może być poproszony o ustne lub pisemne zaliczenie opuszczonych zajęć.

2. Aktywny udział w dyskusjach, oparty przede wszystkim na zadanych lekturach (rekomendowany).

3. Pisemny test śródsemestralny w końcu listopada lub na początku grudnia (obowiązkowy).

4. Pisemny egzamin końcowy (test zamknięty i test otwarty) w trakcie zimowej sesji egzaminacyjnej (obowiązkowy).

Składniki oceny końcowej (w przybliżeniu):

Obecności oraz udział w dyskusjach: 25%

Kolokwium śródsemestralne: 25%

Egzamin końcowy: 50%

Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania oceny co najmniej dostatecznej (3) z egzaminu końcowego, niezależnie od innych składników oceny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Józefowicz
Prowadzący grup: Sławomir Józefowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs wprowadza studentów w najważniejsze wydarzenia, procesy i przemiany zachodzące w XX stuleciu, a także zapoznaje z różnorodnymi ich interpretacjami. Skupia się na głównych zmianach politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, zwłaszcza tych dotyczących Europy, takich jak: pierwsza wojna światowa, post-wersalski ład międzynarodowy, wielki kryzys ekonomiczny po 1929 roku, reżimy faszystowskie, nazistowskie i komunistyczne, druga wojna światowa i jej geopolityczne konsekwencje, kryzys i upadek reżimów komunistycznych, przejście do demokracji i gospodarki rynkowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma na celu umożliwienie studentom lepszego zrozumienia wzajemnego powiązania tych przemian i oceny ich długofalowych konsekwencji w szerszym kontekście historycznym i geopolitycznym.

Pełny opis:

Kurs wprowadza studentów w najważniejsze zagadnienia, wydarzenia, procesy i przemiany zachodzące w XX stuleciu, a także zapoznaje z różnorodnymi ich interpretacjami. Skupia się na głównych zmianach politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, zwłaszcza tych dotyczących Europy, takich jak: pierwsza wojna światowa, post-wersalski ład międzynarodowy, wielki kryzys ekonomiczny po 1929 roku, reżimy faszystowskie, nazistowskie i komunistyczne, druga wojna światowa i jej geopolityczne konsekwencje, kryzys i upadek reżimów komunistycznych, przejście do demokracji i gospodarki rynkowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma na celu umożliwienie studentom lepszego zrozumienia wzajemnego powiązania tych przemian i oceny ich długofalowych konsekwencji w szerszym kontekście historycznym i geopolitycznym.

Kurs wprowadza studentów w najważniejsze wydarzenia, procesy i przemiany zachodzące w XX stuleciu, a także zapoznaje z różnorodnymi ich interpretacjami.

W porównaniu z innymi okresami, XX stulecie jest unikatowe ze względu na: 1) bliskość czasów nam współczesnych, 2) niezwykłe bogactwo istotnych wydarzeń i przemian o wielkiej doniosłości historycznej, 3) liczbę dostępnych źródeł i zapisów, w tym zdjęć, filmów i nagrań. Wszystkie te aspekty XX stulecia sprawiają, że studia nad tym okresem, w porównaniu do innych epok, są zarówno łatwiejsze, jak i stanowią większe wyzwanie dla studentów, a także badaczy.

Ponieważ wszelkie ujęcia historii XX wieku są z konieczności selektywne, o charakterze tego kursu decyduje ostatecznie wybór zasadniczych tematów. Poprzednie stulecie może być rozpatrywane jako okres ukształtowany przede wszystkim przez bezprecedensowe, wyniszczające wojny oraz ich konsekwencje, a także przez tragiczne przypadki zorganizowanego ludobójstwa. Może być również postrzegane z perspektywy ewolucji idei i instytucji liberalno-demokratycznych oraz ich konfrontacji z systemami autorytarnymi i totalitarnymi. Inna możliwość podkreśla znaczenie postępu naukowego, technologicznego i ekonomicznego, prowadzącego do wielkich transformacji społecznych, kulturowych oraz politycznych.

Wykładany przez politologa, a nie historyka, kurs stara się uwzględnić i zrównoważyć różne podejścia. Skupia się jednak nade wszystko na głównych przemianach politycznych, społecznych i ekonomicznych, zwłaszcza tych dotyczących Europy, a zatem na kwestiach najmocniej związanych z zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi studentów EPE.

Szczególna uwaga będzie poświęcona doskonaleniu zdolności studentów do rozumienia oraz interpretowania kluczowych wydarzeń i momentów zwrotnych w historii XX wieku, ale także do oceny ich długofalowych konsekwencji w szerszym kontekście historycznym i geopolitycznym.

Wśród zagadnień prezentowanych i dyskutowanych w ramach zajęć znajdują się, między innymi:

- Pojęcie historii i wyzwania związane ze studiowaniem historii XX wieku.

- Przyczyny i konsekwencje pierwszej wojny światowej.

- Kryzys demokracji parlamentarnej oraz rozwój ruchów faszystowskich i nazistowskich w Europie po I wojnie światowej.

- Druga wojna światowa – przyczyny, główne wydarzenia militarne i geopolityczne, konsekwencje.

- Projekt komunistyczny, jego realizacja i upadek.

- Zimna wojna – główne wydarzenia.

- Proces dekolonizacji i jego konsekwencje dla ładu światowego.

- Procesy społeczno-ekonomiczne: kryzysy, nowe idee i modele rozwoju gospodarczego.

- Integracja europejska – źródła, ewolucja, wyzwania.

- Główne etapy i przełomy w rozwoju naukowym i technologicznym.

Literatura:

1. “A History of the World. From the 20th to the 21st Century”, by J.A.S. Grenville.

2. “International History of the Twentieth Century and Beyond”, by A. Best and other authors.

3. “Mastering Modern World History”, by N. Lowe.

4. “The Oxford History of Modern Europe”, by T.W.C. Blanning (ed.).

5. “A Concise History of Modern Europe”, by D.S. Mason.

Wszystkie materiały dydaktyczne zostaną przesłane studentom z wyprzedzeniem.

Uwagi:

Organizacja kursu, a zwłaszcza sposoby i kryteria oceny uwzględniają dwa warianty: 1) podstawowy, zakładający prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym, 2) alternatywny, na wypadek konieczności wprowadzenia trybu zdalnego, w zależności od sytuacji pandemicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Józefowicz
Prowadzący grup: Sławomir Józefowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs wprowadza studentów w najważniejsze wydarzenia, procesy i przemiany zachodzące w XX stuleciu, a także zapoznaje z różnorodnymi ich interpretacjami. Skupia się na głównych zmianach politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, zwłaszcza tych dotyczących Europy, takich jak: pierwsza wojna światowa, post-wersalski ład międzynarodowy, wielki kryzys ekonomiczny po 1929 roku, reżimy faszystowskie, nazistowskie i komunistyczne, druga wojna światowa i jej geopolityczne konsekwencje, kryzys i upadek reżimów komunistycznych, przejście do demokracji i gospodarki rynkowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma na celu umożliwienie studentom lepszego zrozumienia wzajemnego powiązania tych przemian i oceny ich długofalowych konsekwencji w szerszym kontekście historycznym i geopolitycznym.

Pełny opis:

Kurs wprowadza studentów w najważniejsze zagadnienia, wydarzenia, procesy i przemiany zachodzące w XX stuleciu, a także zapoznaje z różnorodnymi ich interpretacjami. Skupia się na głównych zmianach politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, zwłaszcza tych dotyczących Europy, takich jak: pierwsza wojna światowa, post-wersalski ład międzynarodowy, wielki kryzys ekonomiczny po 1929 roku, reżimy faszystowskie, nazistowskie i komunistyczne, druga wojna światowa i jej geopolityczne konsekwencje, kryzys i upadek reżimów komunistycznych, przejście do demokracji i gospodarki rynkowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Ma na celu umożliwienie studentom lepszego zrozumienia wzajemnego powiązania tych przemian i oceny ich długofalowych konsekwencji w szerszym kontekście historycznym i geopolitycznym.

Kurs wprowadza studentów w najważniejsze wydarzenia, procesy i przemiany zachodzące w XX stuleciu, a także zapoznaje z różnorodnymi ich interpretacjami.

W porównaniu z innymi okresami, XX stulecie jest unikatowe ze względu na: 1) bliskość czasów nam współczesnych, 2) niezwykłe bogactwo istotnych wydarzeń i przemian o wielkiej doniosłości historycznej, 3) liczbę dostępnych źródeł i zapisów, w tym zdjęć, filmów i nagrań. Wszystkie te aspekty XX stulecia sprawiają, że studia nad tym okresem, w porównaniu do innych epok, są zarówno łatwiejsze, jak i stanowią większe wyzwanie dla studentów, a także badaczy.

Ponieważ wszelkie ujęcia historii XX wieku są z konieczności selektywne, o charakterze tego kursu decyduje ostatecznie wybór zasadniczych tematów. Poprzednie stulecie może być rozpatrywane jako okres ukształtowany przede wszystkim przez bezprecedensowe, wyniszczające wojny oraz ich konsekwencje, a także przez tragiczne przypadki zorganizowanego ludobójstwa. Może być również postrzegane z perspektywy ewolucji idei i instytucji liberalno-demokratycznych oraz ich konfrontacji z systemami autorytarnymi i totalitarnymi. Inna możliwość podkreśla znaczenie postępu naukowego, technologicznego i ekonomicznego, prowadzącego do wielkich transformacji społecznych, kulturowych oraz politycznych.

Wykładany przez politologa, a nie historyka, kurs stara się uwzględnić i zrównoważyć różne podejścia. Skupia się jednak nade wszystko na głównych przemianach politycznych, społecznych i ekonomicznych, zwłaszcza tych dotyczących Europy, a zatem na kwestiach najmocniej związanych z zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi studentów EPE.

Szczególna uwaga będzie poświęcona doskonaleniu zdolności studentów do rozumienia oraz interpretowania kluczowych wydarzeń i momentów zwrotnych w historii XX wieku, ale także do oceny ich długofalowych konsekwencji w szerszym kontekście historycznym i geopolitycznym.

Wśród zagadnień prezentowanych i dyskutowanych w ramach zajęć znajdują się, między innymi:

- Pojęcie historii i wyzwania związane ze studiowaniem historii XX wieku.

- Przyczyny i konsekwencje pierwszej wojny światowej.

- Kryzys demokracji parlamentarnej oraz rozwój ruchów faszystowskich i nazistowskich w Europie po I wojnie światowej.

- Druga wojna światowa – przyczyny, główne wydarzenia militarne i geopolityczne, konsekwencje.

- Projekt komunistyczny, jego realizacja i upadek.

- Zimna wojna – główne wydarzenia.

- Proces dekolonizacji i jego konsekwencje dla ładu światowego.

- Procesy społeczno-ekonomiczne: kryzysy, nowe idee i modele rozwoju gospodarczego.

- Integracja europejska – źródła, ewolucja, wyzwania.

- Główne etapy i przełomy w rozwoju naukowym i technologicznym.

Literatura:

1. “A History of the World. From the 20th to the 21st Century”, by J.A.S. Grenville.

2. “International History of the Twentieth Century and Beyond”, by A. Best and other authors.

3. “Mastering Modern World History”, by N. Lowe.

4. “The Oxford History of Modern Europe”, by T.W.C. Blanning (ed.).

5. “A Concise History of Modern Europe”, by D.S. Mason.

Wszystkie materiały dydaktyczne zostaną przesłane studentom z wyprzedzeniem.

Uwagi:

Organizacja kursu, a zwłaszcza sposoby i kryteria oceny uwzględniają dwa warianty: 1) podstawowy, zakładający prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym, 2) alternatywny, na wypadek konieczności wprowadzenia trybu zdalnego, w zależności od sytuacji pandemicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)