Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statistics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D1STAT
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Statistics
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 1 semestr 1 rok
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie głównych zagadnień z dziedziny statystyki dla studentów nauk społecznych. Uczestnicy kursu poznają podstawowe pojęcia oraz uczą się zastosowania podstawowych metod, celem dokonania analizy statystycznej, w MS Excel. W rezultacie, studenci potrafią przeprowadzić analizę statystyczną. Kurs składa się z wykładu i ćwiczeń. Ćwiczenia, a także kartkówki i egzamin, odbywają się w pełni z wykorzystaniem oprogramowania MS Excel.

Pełny opis:

W trakcie przedmiotu omawiane są następujące koncepcje:

1. Rozumienie statystyki - cel zastosowania statystyki; kiedy używa się statystyki; w jaki sposób statystyka jest używana i komunikowana (np. w mediach); jak rozumieć informacje oparte o statystykę.

2. Główne pojęcie w statystyce - typy zmiennych; próba a populacja; estymata a parametr; statystyka opisowa a wnioskowanie statystyczne

3. Typy danych używane w ekonomii - klasyfikacja w zależności od dziedziny ekonomii oraz w zależności od struktury danych

4. Podstawowe miary w statystyce - miary położenia/tendencji centralnej, miary rozproszenia, miary kształtu rozkładu dystrybucji

5. Wizualizacja danych przy użyciu odpowiedniego wykresu, w zależności od typu danych oraz celu analizy

6. Pojęcie rozkładu dystrybucji - rozróżnienie pomiędzy rozkładem teoretycznym a empirycznym; własności rozkładu normalnego, histogram, krzywa gęstości

7. Rozpoznawanie poszczególnych statystyk opisowych na podstawie graficznej reprezentacji danych (np. skośność na podstawie kształtu histogramu)

8. Estymacja - koncepcja przedziału ufności i poziomu istotności

9. Testowanie hipotez - odrzucenie i brak dowodu na odrzucenie hipotezy zerowej, testy dla proporcji i średniej populacji

10. Mierzenie zależnosci za pomocą korelacji

11. Podstawy regresji w MS Excel oraz podstawowe pojęcia związane z regresją (zmienna zależna a zmienna niezależna, p-wartość oraz istotność wyników

12. Procedura analizy statystycznej - rozumienie kolejnych kroków do przeprowadzenia skutecznej i informatywnej analizy, na podstawie koncepcji poznanych w trakcie zajęć

W trakcie trzech pierwszych ćwiczeń przewidziana jest nauka narzędzi i funkcjonalności MS Excel.

W trakcie zajęć studenci zapoznają się z podstawowymi problemami związanymi z danymi oraz metodami radzenia sobie z nimi przed i w trakcie analizy statystycznej.

Literatura:

Lane, D. M., Scott, D., Hebl, M., Guerra, R., Osherson, D., & Zimmer, H. (2017). An Introduction to Statistics. Rice University. (literatura podstawowa)

Moore, D. S., Notz, W. I., & Notz, W. (2006). Statistics: Concepts and controversies. Macmillan. (literatura dodatkowa zawierająca wiele ilustracji i przykładów).

Gravetter, F. J., & Wallnau, L. B. (2016). Statistics for the behavioral sciences. Cengage Learning. (a bit more advanced)

Efekty uczenia się:

Student rozumie cel zastosowania statystyki a także problemy związane z odpowiednią komunikacją statystyki do szerokiego grona odbiorców. (K_W03)

Student rozumie główne pojęcia z dziedziny statystyki. (K_W03)

Studenci zna i potrafi obliczyć podstawowe miary statystyki opisowej. (K_W03, K_U03)

Student potrafi rozpoznać typ danych. (K_U02)

Student zna wiele sposobów wizualizacji danych i potrafi zastosować odpowiedni z nich w zależności od typu danych. (K_U02)

Student zna podstawowe metody do analizy statystycznej. (K_W03)

Student potrafi przeprowadzić podstawowy test statystyczny. (K_U03)

Student potrafi posługiwać się MS Excel w celu dokonania analizy statystycznej. (K_U03)

Student potrafi przeprowadzić podstawowe operacje w celu przetworzenia danych w MS Excel. (K_U02)

Student potrafi przeprowadzić podstawową a zarazem informatywną analizę statystyczną. (K_U03)

Student jest gotów do inicjowania i uczestniczenia w projektach,

identyfikowania dylematów. (K_K02, K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność w trakcie zajęć.

2. Kartkówki (w MS Excel)

3. Egzamin pisemny (w MS Excel)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Dzik-Walczak
Prowadzący grup: Aneta Dzik-Walczak, Kateryna Zabarina
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)