Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

European Primary and Secondary Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-EPE-L-D3EPSL
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: European Primary and Secondary Law
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: European politics and economics - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The goal of this course is to familiarize students with the sources of EU law by studying all the categories of the EU’s primary and secondary legal measures. Each class will be devoted to specific legal acts whose legal nature, binding quality, specificity, structure, effects, application and place in the hierarchy of the European Union’s sources will be examined. The relevant case-law of the Court of Justice Of the EU will be regularly studied in order to demonstrate the particularities of each legal act. Students will also have to analyze concrete examples of EU measures not only acquainting themselves in a practical manner with their characteristics but also learning how to distinguish and efficiently read them.

Pełny opis:

1. Introduction to the sources of EU law

2. EU Treaties

3. General principles of EU law

4. Charter of Fundamental Rights

5. International agreements

6. Regulations

7. Directives

8. Decisions

9. Soft-law

Literatura:

Koen Lenaerts (2011), European Union Law, Sweet & Maxwell

Artur Kuś (ed.) (2013), Introduction to European Union Institutional Law, Wydawnictwo KUL

Paul Craig, Gráinne de Búrca (2008), EU law: text, cases and materials, Oxford University Press

Damian Chalmers, Gareth Davies, Giorgio Monti (2010), European Union law: cases and materials, Cambridge University Press

Marios Costa, Steve Peers (2020), Steiner & Woods EU law, Oxford University Press

Nigel Foster (2009), Foster on EU law, Oxford University Press

August Reinisch (2012), Essentials of EU law, Cambridge University Press

Stephen Weatherill (2007), Cases and materials on EU law, Oxford University Press

Ulf Bernitz, Xavier Groussot, Felix Schulyok (2013), General principles of EU law and European private law, Kluwer Law International

Andrea Biondi, Piet Eeckhout, Stefanie Ripley (2012), EU law after Lisbon, Oxford University Press

Paul Craig, Gráinne de Búrca (2011), The evolution of EU law, Oxford University Press

Alina Kaczorowska (2009), European Union Law, Routledge

Diamond Ashiagbor, Nicola Countouris, Ioannis Lianos (eds.) (2012), The European Union after the Treaty of Lisbon, Cambridge

Daniel Augenstein (ed.) (2012), ‘Integration through Law’ Revisited. The Making of the European Polity, Ashgate

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie zasadnicze normy prawne i etyczne konstytuujące i regulujące europejskie struktury i instytucje społeczne i gospodarcze, w tym o prawie ochrony własności intelektualnej oraz źródła tych norm, ich specyfikę, ewolucję i oddziaływanie na ludzkie zachowanie K_W07

Umiejętności:

Absolwent potrafi obserwować i interpretować zróżnicowane zjawiska społeczne zachodzące w Europie i Unii Europejskiej oraz analizować powiązania między obszarami kulturowym, politycznym, ekonomicznym, prawnym w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym K_U01

Absolwent potrafi analizować na poziomie podstawowym rozwiązania konkretnych problemów z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego Unii Europejskiej i Europy oraz proponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia K_U05

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów do reprezentowania w sposób zinstytucjonalizowany zróżnicowanych interesów różnych grup społecznych, uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty podejmowanych inicjatyw K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Active participation

Written exam

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Mieńkowska-Norkiene
Prowadzący grup: Renata Mieńkowska-Norkiene
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Boiret
Prowadzący grup: Karolina Boiret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)