Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Europeizacja - teoria i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D2EURO
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Europeizacja - teoria i praktyka
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia są poświęcone europeizacji, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zaprezentowany zostanie dorobek teoretyczny z zakresu studiów nad europeizacją, zwłaszcza ustalenia, czym w istocie jest europeizacja, jakie są jej mechanizmy, metody i wymiary. Następnie zaprezentowane zostaną wybrane empiryczne przykłady europeizacji w wymiarze politycznym, gospodarczym i międzynarodowym.

Pełny opis:

Tematy podejmowane w trakcie wykładu:

1. Czym jest europeizacja

a. zawartość materialna terminu

b. komponenty składowe

c. typologia europeizacji

d. europeizm, metaeuropeizacja, posteuropeizacja, deeuropeizacja

2. Teorie wyjaśniające mechanizm europeizacji

a. międzyrządowość – logika konsekwencji

b. instytucjonalizm – izomorfizm

c. konstruktywizm – logika stosowności, socjalizacja

d. neofunkcjonalizm – spill-over

e. socjofunkcjonalizm – instytucjonalna trwałość

f. wielopoziomowe zarządzanie

g. delegowanie (PAT)

h. koncepcja centrum/peryferie/ultraperyferie

i. transformacja

3. Praktyczne mechanizmy europeizacji – zasady obowiązujące w UE

a. ogólne zasady prawa UE

b. zasady polityki regionalnej UE

4. Metody europeizacji

a. metody twarde

b. metody miękkie

c. metody mieszane

5. Klasyczne trajektorie europeizacji

a. bottom-up i formy jego oddziaływania

b. top-down i formy jego oddziaływania

c. zintegrowany model bottom-up/top-down

6. Trajektorie europeizacji nowej generacji

a. ad extra

- zewnętrzne zarządzanie bezpieczeństwem

- poziomy zarządzania zewnętrznego

- formy oddziaływania ad extra

b. ad intra i formy jego oddziaływania

c. ad personam I formy jego oddziaływania

7. Przykłady europeizacji w wymiarze politycznym

a. Wpływ europeizacji na procesy demokratyzacji

b. Europeizacja partii politycznych

c. Eurodeputowani jako "agenci" europeizacji

d. Europeizacja w czasie kryzysu

8. Przykłady europeizacji w wymiarze gospodarczym

a. Europeizacja polityki strukturalnej w Polsce

b. Dwa standardy zarządzania europeizacją na obszarach wiejskich

c. Wpływ europeizacji na politykę w dziedzinie niskoemisyjnej gospodarki

d. Europeizacja jako mechanizm władzy - przykład strefy euro

9. Przykłady europeizacji w wymiarze międzynarodowym

a. Przykład "Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego"

b. Europeizacja wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A. Cianciara i in., Europeizacja partii politycznych i grup interesu, Warszawa 2015.

T. G. Grosse, W objęciach europeizacji, ISP PAN, Warszawa 2012.

A. Pacześniak, Europeizacja polskich partii politycznych, Scholar, Warszawa 2014.

A. Pacześniak, R. Riedel (red.), Europeizacja. Mechanizmy, wymiary, efekty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

J. Ruszkowski, Europeizacja. Analiza oddziaływania Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

P. Burgoński, Europeizacja polskiej polityki równościowej i antydyskryminacyjnej, „Przegląd Europejski” 2(25) 2012, s. 145-167.

P. Burgoński, Europeizacja w czasach kryzysu, w: A. Skolimowska, K. Grzybowska-Walecka (red.), Dlaczego Europeistyka? Europa w czasie kryzysu, Instytut Politologii UKSW, Warszawa 2016, s. 44-51.

J. Olsen (2002): Many Faces of Europeanization, JCMS, vol. 2, no 5, 921-52.

Peter Mair (2007): Political Opposition and the European Union, Government and Opposition, vol. 42, nr 1, s. 1-17.

Alina Polyakova, N. Fligstein (2016): Is European integration causing Europe to become more nationalist? Journal of European Public Policy, vol. 23, no 1, 60-83.

Vachudova, Milada A.(2008): Tempered by the EU? Political parties and party systems before and after accession', Journal of European Public Policy,15:6,861 — 879.

Gergana Noutcheva, Societal Empowerment and Europeanization: Revisiting the EU’s Impact on Democratization, JCMS 2016 Volume 54. Number 3. pp. 91–708.

John Bachtler, Carlos Mendez & Hildegard Oraže (2014): From Conditionality to Europeanization in Central and Eastern Europe: Administrative Performance and Capacity in Cohesion Policy, European Planning Studies, 22:4, 735-757.

Scott James (2010): Adapting to Brussels: Europeanization of the core executive and the ‘strategic-projection’ model, Journal of European Public Policy, 17:6, 818-835, DOI: 10.1080/13501763.2010.486985.

Urszula Jaremba & Juan A. Mayoral (2018): The Europeanization of national judiciaries: definitions, indicators and mechanisms, Journal of European Public Policy, DOI: 10.1080/13501763.2018.1433708.

Andreas Nölke, Arjan Vliegenthart (2009): Enlarging the Varieties of Capitalism The Emergence of Dependent Market Economies in East Central Europe, World Politics 61, no. 4, 670–702.

Rachel A. Epstein (2014): Overcoming ‘Economic Backwardness’ in the European Union, JCMS Volume 52. Number 1. pp. 17–34.

Gergo Medve-Bálint: The Role of the EU in Shaping FDI Flows to East Central Europe, JCMS 2014 Volume 52. Number 1. pp. 35–51.

Dorothee Bohle (2018): European Integration, Capitalist Diversity and Crises Trajectories on Europe’s Eastern Periphery, New Political Economy, 23:2, 239-253, DOI: 10.1080/13563467.2017.1370448.

Michael Blauberger & Rike U. Krämer (2014): Europeanisation with Many Unknowns: National Company Law Reforms after Centros, West European Politics, 37:4, 786-804,

Aleksandra Lis (2014): Strategies of Interest Representation: Polish Trade Unions in EU Governance, Europe-Asia Studies, 66:3, 444-466.

Nikolay Vasev (2017): Divergent resources and convergent transposition strategies – the East–West cleavage and its implications for transposition, Journal of European Integration, 39:3, 271-286.

Benjamin Werner (2017): National responses to the European Court of Justice case law on Golden Shares: the role of protective equivalents, Journal of European Public Policy, 24:7, 989-100.

Nathaniel Copsey & Karolina Pomorska (2014): The Influence of Newer Member States in the European Union: The Case of Poland and the Eastern Partnership, Europe-Asia Studies, 66:3, 421-443.

Csaba Törő, Eamonn Butler & Károly Grúber (2014): Visegrád: The Evolving Pattern of Coordination and Partnership After EU Enlargement, Europe-Asia Studies, 66:3, 364-393.

Paul Copeland (2014): Central and Eastern Europe: Negotiating Influence in an Enlarged European Union, Europe-Asia Studies, 66:3, 467-487.

Anna Michalski (2013): Europeanization of National Foreign Policy: The Case of Denmark’s and Sweden’s Relations with China, JCMS Volume 51. Number 5. pp. 884–900.

Karen E. Smith (2017): EU Member States at the UN: A Case of Europeanization Arrested? JCMS Volume 55. Number 3. pp. 628–644.

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W07, K_W09

Umiejętności: K_U02

K_W07: student zna elementy składowe zjawiska europeizacji, zna typy, trajektorie, obszary oraz metody europeizacji; zna sposoby wyjaśniania (mechanizmy teoretyczne i praktyczne) europeizacji

K_W09: student zna i rozumie proces interakcji pomiędzy Unią Europejską, a jej wnętrzem i otoczeniem zewnętrznym; potrafi wskazać podmioty tych interakcji, ich działania, efekty i wpływ na różnych poziomach UE (ponadnarodowym, narodowym i regionalnym) i w różnych wymiarach (politycznym, administracyjnym, ekonomicznym i międzynarodowym)

K_U02: student potrafi potrafi analizować konkretne przypadki europeizacji oraz prognozować procesy europeizacji w wymiarze politycznym, administracyjnym, ekonomicznym i międzynarodowym

Metody i kryteria oceniania:

I. Metody oceniania:

Egzamin pisemny w sesji egzaminacyjnej.

II. Kryteria oceniania:

1) Wiedza: student powinien znać definicje, komponenty, typy, mechanizmy, metody i trajektorie europeizacji; powinien wiedzieć, jak w praktyce wygląda europeizacja, tzn. jak przebiega, dlaczego i z jakim skutkiem w odniesieniu do partii politycznych, procesów demokratyzacji w Europie Środkowej, polityki strukturalnej w Polsce, zarządzania obszarami wiejskimi, gospodarki niskoemisyjnej, zarządzania strefą euro, Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

2) Umiejętności: student powinien umieć wyjaśnić, wykorzystując teorię, konkretne przypadki europeizacji z zakresu europeizacji partii politycznych, procesów demokratyzacji w Europie Środkowej, polityki strukturalnej w Polsce, zarządzania obszarami wiejskimi, gospodarki niskoemisyjnej, zarządzania strefą euro, Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

Praktyki zawodowe:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grosse
Prowadzący grup: Tomasz Grosse
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są poświęcone europeizacji, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Zaprezentowany zostanie dorobek teoretyczny z zakresu studiów nad europeizacją, zwłaszcza ustalenia, czym w istocie jest europeizacja, jakie są jej mechanizmy, metody i wymiary. Następnie zaprezentowane zostaną wybrane empiryczne przykłady europeizacji w wymiarze politycznym, gospodarczym i międzynarodowym.

Pełny opis:

Tematy podejmowane w trakcie wykładu:

1. Czym jest europeizacja

a. zawartość materialna terminu

b. komponenty składowe

c. typologia europeizacji

d. europeizm, metaeuropeizacja, posteuropeizacja, deeuropeizacja

2. Teorie wyjaśniające mechanizm europeizacji

a. międzyrządowość – logika konsekwencji

b. instytucjonalizm – izomorfizm

c. konstruktywizm – logika stosowności, socjalizacja

d. neofunkcjonalizm – spill-over

e. socjofunkcjonalizm – instytucjonalna trwałość

f. wielopoziomowe zarządzanie

g. delegowanie (PAT)

h. koncepcja centrum/peryferie/ultraperyferie

i. transformacja

3. Praktyczne mechanizmy europeizacji – zasady obowiązujące w UE

a. ogólne zasady prawa UE

b. zasady polityki regionalnej UE

4. Metody europeizacji

a. metody twarde

b. metody miękkie

c. metody mieszane

5. Klasyczne trajektorie europeizacji

a. bottom-up i formy jego oddziaływania

b. top-down i formy jego oddziaływania

c. zintegrowany model bottom-up/top-down

6. Trajektorie europeizacji nowej generacji

a. ad extra

- zewnętrzne zarządzanie bezpieczeństwem

- poziomy zarządzania zewnętrznego

- formy oddziaływania ad extra

b. ad intra i formy jego oddziaływania

c. ad personam I formy jego oddziaływania

7. Przykłady europeizacji w wymiarze politycznym

a. Wpływ europeizacji na procesy demokratyzacji

b. Europeizacja partii politycznych

c. Eurodeputowani jako "agenci" europeizacji

d. Europeizacja w czasie kryzysu

8. Przykłady europeizacji w wymiarze gospodarczym

a. Europeizacja polityki strukturalnej w Polsce

b. Dwa standardy zarządzania europeizacją na obszarach wiejskich

c. Wpływ europeizacji na politykę w dziedzinie niskoemisyjnej gospodarki

d. Europeizacja jako mechanizm władzy - przykład strefy euro

9. Przykłady europeizacji w wymiarze międzynarodowym

a. Przykład "Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego"

b. Europeizacja wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

A. Cianciara i in., Europeizacja partii politycznych i grup interesu, Warszawa 2015.

T. G. Grosse, W objęciach europeizacji, ISP PAN, Warszawa 2012.

A. Pacześniak, Europeizacja polskich partii politycznych, Scholar, Warszawa 2014.

A. Pacześniak, R. Riedel (red.), Europeizacja. Mechanizmy, wymiary, efekty, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

J. Ruszkowski, Europeizacja. Analiza oddziaływania Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

P. Burgoński, Europeizacja polskiej polityki równościowej i antydyskryminacyjnej, „Przegląd Europejski” 2(25) 2012, s. 145-167.

P. Burgoński, Europeizacja w czasach kryzysu, w: A. Skolimowska, K. Grzybowska-Walecka (red.), Dlaczego Europeistyka? Europa w czasie kryzysu, Instytut Politologii UKSW, Warszawa 2016, s. 44-51.

J. Olsen (2002): Many Faces of Europeanization, JCMS, vol. 2, no 5, 921-52.

Peter Mair (2007): Political Opposition and the European Union, Government and Opposition, vol. 42, nr 1, s. 1-17.

Alina Polyakova, N. Fligstein (2016): Is European integration causing Europe to become more nationalist? Journal of European Public Policy, vol. 23, no 1, 60-83.

Vachudova, Milada A.(2008): Tempered by the EU? Political parties and party systems before and after accession', Journal of European Public Policy,15:6,861 — 879.

Gergana Noutcheva, Societal Empowerment and Europeanization: Revisiting the EU’s Impact on Democratization, JCMS 2016 Volume 54. Number 3. pp. 91–708.

John Bachtler, Carlos Mendez & Hildegard Oraže (2014): From Conditionality to Europeanization in Central and Eastern Europe: Administrative Performance and Capacity in Cohesion Policy, European Planning Studies, 22:4, 735-757.

Scott James (2010): Adapting to Brussels: Europeanization of the core executive and the ‘strategic-projection’ model, Journal of European Public Policy, 17:6, 818-835, DOI: 10.1080/13501763.2010.486985.

Urszula Jaremba & Juan A. Mayoral (2018): The Europeanization of national judiciaries: definitions, indicators and mechanisms, Journal of European Public Policy, DOI: 10.1080/13501763.2018.1433708.

Andreas Nölke, Arjan Vliegenthart (2009): Enlarging the Varieties of Capitalism The Emergence of Dependent Market Economies in East Central Europe, World Politics 61, no. 4, 670–702.

Rachel A. Epstein (2014): Overcoming ‘Economic Backwardness’ in the European Union, JCMS Volume 52. Number 1. pp. 17–34.

Gergo Medve-Bálint: The Role of the EU in Shaping FDI Flows to East Central Europe, JCMS 2014 Volume 52. Number 1. pp. 35–51.

Dorothee Bohle (2018): European Integration, Capitalist Diversity and Crises Trajectories on Europe’s Eastern Periphery, New Political Economy, 23:2, 239-253, DOI: 10.1080/13563467.2017.1370448.

Michael Blauberger & Rike U. Krämer (2014): Europeanisation with Many Unknowns: National Company Law Reforms after Centros, West European Politics, 37:4, 786-804,

Aleksandra Lis (2014): Strategies of Interest Representation: Polish Trade Unions in EU Governance, Europe-Asia Studies, 66:3, 444-466.

Nikolay Vasev (2017): Divergent resources and convergent transposition strategies – the East–West cleavage and its implications for transposition, Journal of European Integration, 39:3, 271-286.

Benjamin Werner (2017): National responses to the European Court of Justice case law on Golden Shares: the role of protective equivalents, Journal of European Public Policy, 24:7, 989-100.

Nathaniel Copsey & Karolina Pomorska (2014): The Influence of Newer Member States in the European Union: The Case of Poland and the Eastern Partnership, Europe-Asia Studies, 66:3, 421-443.

Csaba Törő, Eamonn Butler & Károly Grúber (2014): Visegrád: The Evolving Pattern of Coordination and Partnership After EU Enlargement, Europe-Asia Studies, 66:3, 364-393.

Paul Copeland (2014): Central and Eastern Europe: Negotiating Influence in an Enlarged European Union, Europe-Asia Studies, 66:3, 467-487.

Anna Michalski (2013): Europeanization of National Foreign Policy: The Case of Denmark’s and Sweden’s Relations with China, JCMS Volume 51. Number 5. pp. 884–900.

Karen E. Smith (2017): EU Member States at the UN: A Case of Europeanization Arrested? JCMS Volume 55. Number 3. pp. 628–644.

Uwagi:

---

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)