Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gra strategiczna - stabilizacja konfliktów zbrojnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D2GRST
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gra strategiczna - stabilizacja konfliktów zbrojnych
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zapoznanie studentów z wybranymi elementami teorii związanych z rozwojem i stabilizacją konfliktu zbrojnego oraz odbudową państwa po zatrzymaniu konfliktu.

Skrócony opis:

Ten kurs koncentruje się na wybranych elementach teorii związanych ze stabilizowaniem państw oraz ich testowaniu przy pomocy gry strategicznej. Kurs realizowany jest woparciu o 3 elementy: wstęp teoretyczny (zajęcia w sali), krótki kurs e-learningowy oraz rozegranie gry strategicznej.

Pełny opis:

W dzisiejszym świecie zagrożenia dla porządku świata zachodniego i jego wartości zmieniają się bardzo szybko. Obecnie są to nie tylko terroryzm, rozprzestrzenianie broni masowej zagłady czy niestabilność polityczna państw i regionów, ale i na przykład fale migracji oraz działania prowadzone poprzez internet. Większość z nich początek swój bierze w specyficznie zarządzanym państwie (np. poprzez reżim autorytarny) albo jego zasobach lub wobec braku jakiejkolwiek kontroli władz nad terytorium, co szybko przeradza się w chaos polityczny i społeczny. Uważa się, że brak prawa, możliwości jego implementacji i kontroli przestrzegania stanowią idealny grunt do powstawania wszystkich największych współcześnie zagrożeń. Stąd stabilizowanie upadających państw i dynamicznych politycznie regionów staje się kluczowe dla bezpieczeństwa wielu państw na świecie i ich społeczeństw.

Ten kurs koncentruje się na wybranych elementach teorii związanych ze stabilizowaniem państw oraz ich testowaniu przy pomocy gry strategicznej. Kurs realizowany jest woparciu o 3 elementy: wstęp teoretyczny (zajęcia w sali), krótki kurs e-learningowy oraz rozegranie gry strategicznej.

‚Peace by Piece’ rozpoczyna się tak:

Mali – jedno z największych państw Afryki Zachodniej - pogrąża się w chaosie

Berberyjski lud Tuaregów, od tysiącleci rządzący Saharą, rozpada się na dwie zwalczające się grupy. Jedni (MNLA) chcą własnego sekularnego państwa (Azawad), drudzy (Ansar Dine) zachowania własnej islamskiej dominacji nad pustynią.

W tym samym czasie armia malijska dokonuje przewrotu w stolicy, przejmuje władzę a skorumpowany prezydent ucieka z kraju.

Do ogarniętego konfliktem regionu ściągają siły światowego dżihadu (AQIM). Chcą zawładnąć słabym państwem - wprowadzić kalifat i prawo szariatu.

Z kolei z ugrupowań zdominowanych przez Tuaregów i Arabów odchodzą czarni zwolennicy. W proteście przeciwko dyskryminacji ustanawiają własne siły (MUJAO).

Gra idzie o wielką stawkę.

Życie ludzi, rozwój, panowanie nad własnym krajem. Tymczasem pod pustynią kryją się ogromne, ostatnie już na ziemi, zasoby ropy, uranu, złota i rud rzadkich metali. Z kolei przez pustynię wiodą szlaki handlowe: broń, narkotyki, niewolnicy, uchodźcy, kontrabanda. Większość z nich prowadzi do Europy.

Ludobójstwo, zniszczenia, porwania. Każdy walczy z każdym, a walczące grupy wchodzą ze sobą w krótkotrwałe lub dłuższe koalicje.

Nic nie jest pewne

Wszechobecny zamęt wywołany upadkiem instytucji państwowych usiłują opanować siły międzynarodowe. Czy poradzą sobie z tą sytuacją?

Dołącz do gry, wybierz swoją frakcję i zmierz się z takimi pytaniami jak:

• Czy pokój jest możliwy?

• Jak pogodzić zwaśnione strony?

• Czy przeprowadzenie powszechnych wyborów spotka się z aprobatą walczących i malijskiego społeczeństwa?

• Czy wprowadzenie nowej konstytucji da podstawę do stabilizacji kraju?

• Czy uruchomienie wielkich humanitarnych i infrastrukturalnych projektów, przynoszących korzyść wszystkim Malijczykom rozwiąże problem?

Literatura:

- R. Paris, 1997, „Peacebuilding and the limits of litberal internationalism”, International Security Vol. 22/2.

- S. J. Kaufman, 1996, „An 'International' Theory of Inter—Ethnic War”, Review of International Studies Vol. 22/2

- A. Dziewulska (2020) ‚Contemporary conflict’ - e-learning course

- A. Dziewulska (2020) ‚The scope of peacebuilding’ - e-learning course

- A. Dziewulska (2020) ,Obstacles to peacebuilding’ - e-learning course

- A. Dziewulska (2020) ‚Power-sharing’ - e-learning course

- P. M. Bisca (2019) ‚Can Peace become Affordable: Lessons from security sector expenditure reviews in West Africa’ EUISS Brief 2

- P. C. Szasz (1995) ‚Lessons from security sector expenditure reviews in West Africa’, Fordham International Law Journal Vol. 19 No. 2

- P. C. Szasz (1997) ‚The Dayton Accord: The Balkan Peace Agreement’, Cornell International Law Journal, Vol. 30 No. 3

- J. Goodhand (2008) ‚Corrupting or Consolidating the Peace? The Drugs Economy and Post-Conflict Peacebuilding in Afghanistan’, International Peacekeeping

- ‚Unmaking Iraq: A Constitutional Process Gone Awry’, (2005) International Crisis Group, Middle East Briefing N°19

- B. Lecocq, G. Mann, B. Whitehouse, D. Badi, L. Pelckmans, N. Belalimat, B. Hall, W. Lacher (2013) ‚One hippopotamus and eight blind analysts: a multivocal analysis of the 2012 political crisis in the divided Republic of Mali’, Review of African Political Economy, Vol. 40, No. 137

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student będzie:

1. (odnośnie wiedzy) znał podstawy teorii związanych z budowaniem pokoju po rozwiązaniu konfliktu zbrojnego; znał problemy związane z odbudowywaniem struktur państwowych, systemów politycznych; znał dylematy sił pokojowych odnośnie priorytetów organizacji życia w państwie pokonfliktowym; znał podstawowe zasady wspólnoty międzynarodowej do udzielania pomocy finansowej; znał działanie warunkowości politycznej; znał historię rozwoju sposobów oddziaływania na konflikty zbrojne na świecie; był świadom najistotniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa; znał postanowienia podstawowych dokumentów międzynarodowych określających możliwości oddziaływania w państwach trzecich.

2. (odnośnie umiejętności) umiał poruszać się po dokumentach związanych z kwestiami bezpieczeństwa międzynarodowego; przeprowadzić analizę cyklu konfliktu; umiał znaleźć literaturę fachową odnoszącą się do konfliktów zbrojnych; potrafił scharakteryzować najistotniejsze siły międzynarodowe oddziałujące na konflikty zbrojne; potrafił zaproponować podział zadań pomiędzy instytucje międzynarodowe w państwie stabilizowanym.

3. (odnośnie kompetencji społecznych) potrafił przeprowadzić analizę krytyczną działań sił pokojowych; potrafił prowadzić dyskusję i wymianę argumentów; potrafił analizować tekst źródłowy w języku angielskim; wzmocni zdolności do pracy w grupie; ugruntuje znajomość języka angielskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (student może opuścić jedne zajęcia), zaliczenie wszystkich modułów online włącznie z testami wiedzy, uczestniczenie w grze srategicznej oraz praca pisemna.

Pod koniec kursu student przygotowuje krótką pracę pisemną odnosząca się do tematyki zajęć na temat skonsultowany z prowadzącym zajęcia.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Dziewulska
Prowadzący grup: Agata Dziewulska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ten kurs koncentruje się na wybranych elementach teorii związanych ze stabilizowaniem państw oraz ich testowaniu przy pomocy gry strategicznej. Kurs realizowany jest woparciu o 3 elementy: wstęp teoretyczny (zajęcia w sali), krótki kurs e-learningowy oraz rozegranie gry strategicznej.

Pełny opis:

W dzisiejszym świecie zagrożenia dla porządku świata zachodniego i jego wartości zmieniają się bardzo szybko. Obecnie są to nie tylko terroryzm, rozprzestrzenianie broni masowej zagłady czy niestabilność polityczna państw i regionów, ale i na przykład fale migracji oraz działania prowadzone poprzez internet. Większość z nich początek swój bierze w specyficznie zarządzanym państwie (np. poprzez reżim autorytarny) albo jego zasobach lub wobec braku jakiejkolwiek kontroli władz nad terytorium, co szybko przeradza się w chaos polityczny i społeczny. Uważa się, że brak prawa, możliwości jego implementacji i kontroli przestrzegania stanowią idealny grunt do powstawania wszystkich największych współcześnie zagrożeń. Stąd stabilizowanie upadających państw i dynamicznych politycznie regionów staje się kluczowe dla bezpieczeństwa wielu państw na świecie i ich społeczeństw.

Ten kurs koncentruje się na wybranych elementach teorii związanych ze stabilizowaniem państw oraz ich testowaniu przy pomocy gry strategicznej. Kurs realizowany jest woparciu o 3 elementy: wstęp teoretyczny (zajęcia w sali), krótki kurs e-learningowy oraz rozegranie gry strategicznej.

‚Peace by Piece’ rozpoczyna się tak:

Mali – jedno z największych państw Afryki Zachodniej - pogrąża się w chaosie

Berberyjski lud Tuaregów, od tysiącleci rządzący Saharą, rozpada się na dwie zwalczające się grupy. Jedni (MNLA) chcą własnego sekularnego państwa (Azawad), drudzy (Ansar Dine) zachowania własnej islamskiej dominacji nad pustynią.

W tym samym czasie armia malijska dokonuje przewrotu w stolicy, przejmuje władzę a skorumpowany prezydent ucieka z kraju.

Do ogarniętego konfliktem regionu ściągają siły światowego dżihadu (AQIM). Chcą zawładnąć słabym państwem - wprowadzić kalifat i prawo szariatu.

Z kolei z ugrupowań zdominowanych przez Tuaregów i Arabów odchodzą czarni zwolennicy. W proteście przeciwko dyskryminacji ustanawiają własne siły (MUJAO).

Gra idzie o wielką stawkę.

Życie ludzi, rozwój, panowanie nad własnym krajem. Tymczasem pod pustynią kryją się ogromne, ostatnie już na ziemi, zasoby ropy, uranu, złota i rud rzadkich metali. Z kolei przez pustynię wiodą szlaki handlowe: broń, narkotyki, niewolnicy, uchodźcy, kontrabanda. Większość z nich prowadzi do Europy.

Ludobójstwo, zniszczenia, porwania. Każdy walczy z każdym, a walczące grupy wchodzą ze sobą w krótkotrwałe lub dłuższe koalicje.

Nic nie jest pewne

Wszechobecny zamęt wywołany upadkiem instytucji państwowych usiłują opanować siły międzynarodowe. Czy poradzą sobie z tą sytuacją?

Dołącz do gry, wybierz swoją frakcję i zmierz się z takimi pytaniami jak:

• Czy pokój jest możliwy?

• Jak pogodzić zwaśnione strony?

• Czy przeprowadzenie powszechnych wyborów spotka się z aprobatą walczących i malijskiego społeczeństwa?

• Czy wprowadzenie nowej konstytucji da podstawę do stabilizacji kraju?

• Czy uruchomienie wielkich humanitarnych i infrastrukturalnych projektów, przynoszących korzyść wszystkim Malijczykom rozwiąże problem?

Literatura:

- R. Paris, 1997, „Peacebuilding and the limits of litberal internationalism”, International Security Vol. 22/2.

- S. J. Kaufman, 1996, „An 'International' Theory of Inter—Ethnic War”, Review of International Studies Vol. 22/2

- A. Dziewulska (2020) ‚Contemporary conflict’ - e-learning course

- A. Dziewulska (2020) ‚The scope of peacebuilding’ - e-learning course

- A. Dziewulska (2020) ,Obstacles to peacebuilding’ - e-learning course

- A. Dziewulska (2020) ‚Power-sharing’ - e-learning course

- P. M. Bisca (2019) ‚Can Peace become Affordable: Lessons from security sector expenditure reviews in West Africa’ EUISS Brief 2

- P. C. Szasz (1995) ‚Lessons from security sector expenditure reviews in West Africa’, Fordham International Law Journal Vol. 19 No. 2

- P. C. Szasz (1997) ‚The Dayton Accord: The Balkan Peace Agreement’, Cornell International Law Journal, Vol. 30 No. 3

- J. Goodhand (2008) ‚Corrupting or Consolidating the Peace? The Drugs Economy and Post-Conflict Peacebuilding in Afghanistan’, International Peacekeeping

- ‚Unmaking Iraq: A Constitutional Process Gone Awry’, (2005) International Crisis Group, Middle East Briefing N°19

- B. Lecocq, G. Mann, B. Whitehouse, D. Badi, L. Pelckmans, N. Belalimat, B. Hall, W. Lacher (2013) ‚One hippopotamus and eight blind analysts: a multivocal analysis of the 2012 political crisis in the divided Republic of Mali’, Review of African Political Economy, Vol. 40, No. 137

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)