Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia instytucji społecznych (do wyboru I)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-M-D2SOIS
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia instytucji społecznych (do wyboru I)
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka -DZIENNE II STOPNIA 2 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Formuła zajęć zakłada wykorzystanie już posiadanej przez studentów wiedzy (z zakresu socjologii, historii idei, historii najnowszej) oraz umiejętności (czytania poważnych tekstów, słuchania oraz dyskutowania).

Skrócony opis:

Zajęcia poruszają zagadnienia oraz problemy współczesnych społeczeństw Polski i Europy w kontekście zjawisk zachodzących na świecie i są prowadzone są w formie mieszanej: wykładu i konwersatorium.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień i problemów współczesnych społeczeństw Polski i Europy w kontekście zjawisk występujących na świecie. Prowadzone są w formie mieszanej: wykładu i konwersatorium. Zajęcia opierają się na wymianie myśli, a ich punktem wyjścia jest lektura rekomendowanych tekstów oraz korzystanie z wiedzy już posiadanej i jej pogłębianie.

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczestników, zachęcenie do precyzowania własnych myśli i doskonalenie ich wyrażania, poznawanie myśli innych poprzez słuchanie, a także rozwijanie umiejętności dyskutowania.

Struktura zajęć ma dwie części: wykład oraz dyskusję z udziałem studentów.

Literatura:

1. A. Schopenhauer, „Erystyka” (kilka wydań).

2. K.T. Toeplitz, „Dokąd prowadzą media”, Warszawa 2006.

3. I. Berlin, „Cztery eseje o wolności”, Warszawa 1999.

4. R. Jahanbegloo, „Rozmowy z Isaiahem Berlinem”, Warszawa 2002.

5. J. Gray, „Dwie twarze liberalizmu”, Warszawa 2001.

6. P. Kozłowski, „Szukanie sensu”, Warszawa 1999.

7. P. Kozłowski, „Szukanie demokracji”, Warszawa 2001.

8. R.K. Merton, „Członkowie grupy i outsiderzy” w: J. Szacki (red.) „Czy kryzys socjologii?”, Warszawa 1977.

9. K. Twardowski, „O dostojeństwie uniwersytetu”, Poznań 1933 (tekst dostępny w bibliotece CE UW).

10. J. Jedlicki, „Świat zwyrodniały”, Warszawa 2000.

11. J. Gray, „Al-Kaida i korzenie nowoczesności”, Warszawa 2006.

12. Anonim, „Imperialna pycha”, Warszawa 2005.

13. B. Łagowski (red.), „Czy historia może się cofnąć?”, Kraków 1992.

14. N. Bobbio, „Liberalizm i demokracja”, Kraków-Warszawa 1998.

15. B. Constant, „Wolność starożytnych z wolnością nowoczesną porównana” w: „Res Publica Nova”, jesień 2003.

16. A. Walicki, „Marksizm i skok do królestwa wolności”, Warszawa 1996.

17. A. Walicki, „Polskie zmagania z wolnością”, Kraków 2000.

18. A. Walicki, „Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii”, Kraków 2013.

19. G. Kołodko, „Wędrujący świat”, Warszawa 2008.

20. G. Kołodko, „Świat na wyciągnięcie myśli”, Warszawa 2010.

21. G. Kołodko (red.), „Globalizacja, kryzys i co dalej?, Warszawa 2010.

22. T. Kowalik, „www.polskatransformacja.pl”, Warszawa 2009.

23. T. Kowalik, „Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych”, Warszawa 2005.

24. N. Klein, „No Logo”, Warszawa 2009.

25. N. Klein, „Doktryna szoku”, Warszawa 2014.

26. T. Sedlacek, „Ekonomia dobra i zła”, Warszawa 2011.

27. H-J. Chang, „23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie”, Warszawa 2013.

28. T. Goban-Klas, „Media i komunikowanie masowe”, Warszawa 2016.

29. H. Flassbeck, „10 mitów kryzysu”, Warszawa 2013.

30. D. Ost, „Klęska Solidarności”, Warszawa 2007.

31. M. Żyromski, „Teorie elit a systemy polityczne”, Poznań 2007.

32. O. Fallaci, „Wściekłość i duma”, Warszawa 2004.

33. K. Liedel, „Terroryzm – anatomia zjawiska”, Warszawa 2006.

34. W. Dietl i in., „Terroryzm”, Warszawa 2012.

35. J.E. Stiglitz, L.J. Bilmes, „Wojna za trzy biliony dolarów. Prawdziwy koszt konfliktu w Iraku”, Warszawa 2010.

36. U. Świętochowska, „Zjawiska patologiczne w rozwoju demokracji na przełomie XX i XXI wieku”, Gdańsk 2008.

37. M. Freeden i inni (Ed.), „The Oxford Handbook of Political Ideologies”, Oxford 2013.

38. A. Vincent, „Modern Political Ideologies”, Wiley-Blackwell 2009

39. M. Zwolinski, „Arguing about political philosophy”, Routledge 2009.

40. D.A. Wittman and B.R. Weingast (Ed.), „The Oxford Handbook of Political Economy”, Oxford 2008.

41. A. Heywood, „Political Theory: An Introduction”, Palgrave Macmillan 2004.

42. J. Knight, „Institutions and Social Conflict”, Cambridge 2004.

43. D.C. North, „Institutions, Institutional Change and Economic Performance”, Cambridge 2004.

44. M. Freeden, „Ideology: A Very Short Introduction”, Oxford 2003.

45. R.L. Heilbroner, „The Worldly Philosophers: The Lives, Times and Ideas of the Great Economic Thinkers”, Penguin Books 2000.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student:

 posiada zaawansowaną wiedzę o wybranych zagadnieniach klasycznej teorii społecznej

 posiada pogłębioną znajomość współczesnej myśli socjologicznej

 posiada pogłębioną znajomość teorii współczesnej myśli ekonomicznej

 zna procesy społeczne przebiegające w Polsce w kontekście Europy i świata

 posiada wiedzę o głównych konfliktach współczesności

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

 identyfikuje najważniejsze problemy współczesnego świata

 identyfikuje najważniejsze problemy społeczeństwa europejskiego

 posługuje się ujęciami teoretycznymi socjologii, ekonomii i filozofii społecznej w celu wyjaśnienia współczesnych zjawisk społecznych

 posługuje się ujęciami teoretycznymi w celu projektowania rozwiązań problemów społecznych

 wyodrębnia i wyjaśnia podstawowe czynniki wpływające na współczesne procesy społeczne

 łączy wiedzę empiryczną z wyjaśnianiem teoretycznym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

 w sposób jasny formułuje swoje myśli, na piśmie i w dyskusji

 potrafi wypowiadać i uzasadniać swoje zdanie

 jest zainteresowany bieżącymi wydarzeniami w Polsce, Europie i na świecie

 samodzielnie się uczy i jest gotów do poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia przedmiotu wymagane są (łącznie): udział w opracowywaniu tematu zajęć w grupie, bieżąca aktywność w dyskusjach na zajęciach oraz praca końcowa w formie pisemnej bazującej na wiedzy z wykładów i na podanych lekturach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kozłowski
Prowadzący grup: Paweł Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poruszają zagadnienia oraz problemy współczesnych społeczeństw Polski i Europy w kontekście zjawisk zachodzących na świecie i są prowadzone są w formie mieszanej: wykładu i konwersatorium.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą wybranych zagadnień i problemów współczesnych społeczeństw Polski i Europy w kontekście zjawisk występujących na świecie. Prowadzone są w formie mieszanej: wykładu i konwersatorium. Zajęcia opierają się na wymianie myśli, a ich punktem wyjścia jest lektura rekomendowanych tekstów oraz korzystanie z wiedzy już posiadanej i jej pogłębianie.

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy uczestników, zachęcenie do precyzowania własnych myśli i doskonalenie ich wyrażania, poznawanie myśli innych poprzez słuchanie, a także rozwijanie umiejętności dyskutowania.

Struktura zajęć ma dwie części: wykład oraz dyskusję z udziałem studentów.

Literatura:

1. A. Schopenhauer, „Erystyka” (kilka wydań).

2. K.T. Toeplitz, „Dokąd prowadzą media”, Warszawa 2006.

3. I. Berlin, „Cztery eseje o wolności”, Warszawa 1999.

4. R. Jahanbegloo, „Rozmowy z Isaiahem Berlinem”, Warszawa 2002.

5. J. Gray, „Dwie twarze liberalizmu”, Warszawa 2001.

6. P. Kozłowski, „Szukanie sensu”, Warszawa 1999.

7. P. Kozłowski, „Szukanie demokracji”, Warszawa 2001.

8. R.K. Merton, „Członkowie grupy i outsiderzy” w: J. Szacki (red.) „Czy kryzys socjologii?”, Warszawa 1977.

9. K. Twardowski, „O dostojeństwie uniwersytetu”, Poznań 1933 (tekst dostępny w bibliotece CE UW).

10. J. Jedlicki, „Świat zwyrodniały”, Warszawa 2000.

11. J. Gray, „Al-Kaida i korzenie nowoczesności”, Warszawa 2006.

12. Anonim, „Imperialna pycha”, Warszawa 2005.

13. B. Łagowski (red.), „Czy historia może się cofnąć?”, Kraków 1992.

14. N. Bobbio, „Liberalizm i demokracja”, Kraków-Warszawa 1998.

15. B. Constant, „Wolność starożytnych z wolnością nowoczesną porównana” w: „Res Publica Nova”, jesień 2003.

16. A. Walicki, „Marksizm i skok do królestwa wolności”, Warszawa 1996.

17. A. Walicki, „Polskie zmagania z wolnością”, Kraków 2000.

18. A. Walicki, „Od projektu komunistycznego do neoliberalnej utopii”, Kraków 2013.

19. G. Kołodko, „Wędrujący świat”, Warszawa 2008.

20. G. Kołodko, „Świat na wyciągnięcie myśli”, Warszawa 2010.

21. G. Kołodko (red.), „Globalizacja, kryzys i co dalej?, Warszawa 2010.

22. T. Kowalik, „www.polskatransformacja.pl”, Warszawa 2009.

23. T. Kowalik, „Systemy gospodarcze. Efekty i defekty reform i zmian ustrojowych”, Warszawa 2005.

24. N. Klein, „No Logo”, Warszawa 2009.

25. N. Klein, „Doktryna szoku”, Warszawa 2014.

26. T. Sedlacek, „Ekonomia dobra i zła”, Warszawa 2011.

27. H-J. Chang, „23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie”, Warszawa 2013.

28. T. Goban-Klas, „Media i komunikowanie masowe”, Warszawa 2016.

29. H. Flassbeck, „10 mitów kryzysu”, Warszawa 2013.

30. D. Ost, „Klęska Solidarności”, Warszawa 2007.

31. M. Żyromski, „Teorie elit a systemy polityczne”, Poznań 2007.

32. O. Fallaci, „Wściekłość i duma”, Warszawa 2004.

33. K. Liedel, „Terroryzm – anatomia zjawiska”, Warszawa 2006.

34. W. Dietl i in., „Terroryzm”, Warszawa 2012.

35. J.E. Stiglitz, L.J. Bilmes, „Wojna za trzy biliony dolarów. Prawdziwy koszt konfliktu w Iraku”, Warszawa 2010.

36. U. Świętochowska, „Zjawiska patologiczne w rozwoju demokracji na przełomie XX i XXI wieku”, Gdańsk 2008.

37. M. Freeden i inni (Ed.), „The Oxford Handbook of Political Ideologies”, Oxford 2013.

38. A. Vincent, „Modern Political Ideologies”, Wiley-Blackwell 2009

39. M. Zwolinski, „Arguing about political philosophy”, Routledge 2009.

40. D.A. Wittman and B.R. Weingast (Ed.), „The Oxford Handbook of Political Economy”, Oxford 2008.

41. A. Heywood, „Political Theory: An Introduction”, Palgrave Macmillan 2004.

42. J. Knight, „Institutions and Social Conflict”, Cambridge 2004.

43. D.C. North, „Institutions, Institutional Change and Economic Performance”, Cambridge 2004.

44. M. Freeden, „Ideology: A Very Short Introduction”, Oxford 2003.

45. R.L. Heilbroner, „The Worldly Philosophers: The Lives, Times and Ideas of the Great Economic Thinkers”, Penguin Books 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)