Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obrót gospodarczy w RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D2OGWP
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obrót gospodarczy w RP
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 2 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia w ramach przedmiotu Obrót gospodarczy w Polsce odbywają się w formie konwersatorium. Część praktyczna zajęć (case study) realizowana jest m.in. przy wykorzystaniu ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej Kampus.

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z obrotem gospodarczym w Polsce oraz uwarunkowaniami dotyczącymi prowadzenia działalności

gospodarczej.

W ramach zajęć szczególny nacisk kładziony jest na kwestie praktyczne dotyczące m.in. posługiwania się właściwymi normami

prawnymi, procesowania podstawowych czynności prawnych, w szczególności dotyczących zawierania umów handlowych, interpretacji

podstawowych dokumentów sprawozdawczych, przetwarzania danych dotyczących obrotu gospodarczego przy wykorzystaniu

podstawowych metod analizy.

Pełny opis:

Zakres tematyczny zajęć obejmuje następujące grupy zagadnień:

1. Obrót gospodarczy – wprowadzenie.

Podstawowe pojęcia związane z obrotem gospodarczym. Obrót gospodarczy – prowadzenie działalności gospodarczej – marketing zarządczy. Działalność gospodarcza w ujęciu klasycznym oraz nowatorskim. Planowanie działań w kontekście strategicznych celów przedsiębiorstwa. Obrót gospodarczy w Polsce na tle wybranych państw – podstawowe wskaźniki.

2. Obrót gospodarczy w Polsce – podstawowe akty normatywne.

Pojęcie prawa gospodarczego. Miejsce prawa gospodarczego w systemie prawa. Prawo gospodarcze publiczne i prawo gospodarcze prywatne. Źródła prawa gospodarczego: Konstytucja RP, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych.

3-4. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wolność podejmowania działalności gospodarczej. Kryteria wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej. Charakterystyka wybranych form prowadzenia działalności gospodarczej: spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna), indywidualna działalność gospodarcza, spółka cywilna, oddział zagraniczny przedsiębiorcy – przedstawicielstwo zagranicznego przedsiębiorcy.

5-6. System podatkowy w Polsce.

Podatki bezpośrednie vs. podatki pośrednie. Najistotniejsze cechy polskiego systemu podatkowego. Podatki bezpośrednie: podatek dochodowy od osób prawnych (CIT), podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek o czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek od spadków i darowizn, podatek rolny. Podatki pośrednie: podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy.

7. Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych.

Dowód księgowy. Przechowywanie i archiwizacji dokumentów księgowych. Podstawowe modele prowadzenia dokumentacji (ewidencja przychodów, PKPiR, księgi rachunkowe). KRS – Sprawozdanie finansowe. Jednolity Plik Kontrolny. Kontrola podatkowa.

8. Prawo pracy.

Kodeks pracy. Rodzaje umów o pracę. Sposoby zakończenia umów o pracę. Czas pracy. Urlopy. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Świadczenia przysługujące pracownikowi od pracodawcy w okresie czasowej niezdolności do pracy. Niepracownicze stosunki zatrudnienia. Składki na ubezpieczenie społeczne. Związki zawodowe. Rady pracowników.

9. Umowy w działalności gospodarczej.

Zasady zawierania umów w obrocie handlowym. Treść i forma umów gospodarczych. Elementy konstytuujące poszczególne umowy. Systematyka umów handlowych. Prawa i obowiązki.

10. Obowiązki przedsiębiorcy, kontrola podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.

Obowiązki wobec konsumentów. Obowiązek zgłaszania zmian do rejestrów. Szkody wyrządzone przy wykonywaniu działalności. Obowiązek podawania danych przedsiębiorcy w pismach handlowych. Obowiązki sprawozdawcze. Obowiązki wobec ZUS, PFRON, PIP. Zasady umieszczania reklam. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Kontrole.

11. Rozstrzyganie sporów w obrocie gospodarczym.

Tryby postępowań w sprawach gospodarczych. Mediacja vs. droga sądowa. Środki odwoławcze od orzeczeń sądowych: zażalenie, apelacja, kasacja, wznowienie postępowania.

12. Etyka w biznesie vs. nieuczciwa konkurencja.

Podstawowe wartości w biznesie. Formalne i nieformalne akty normatywne regulujące kwestie etyczne. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Czyn nieuczciwej konkurencji: Odpowiedzialność z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji: Odpowiedzialność cywilna, Odpowiedzialność karna.

13. Finansowanie działalności firmy, rynek kapitałowy, instrumenty finansowe.

Środki własne vs. środki zewnętrzne. Zarządzanie płynnością finansową. Charakterystyka wybranych źródeł finansowania: Kredyt, Leasing, Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe. Finansowanie startupów. Charakterystyka rynku kapitałowego w Polsce. Wprowadzenie wybranych instrumentów finansowych na zorganizowany rynek kapitałowy: giełda, catalyst.

14. Metody gromadzenia i przetwarzania danych w obrocie gospodarczym.

Systemy informacji wspomagające decyzje zarządcze. Bilans potencjału strategicznego. Analiza kluczowych czynników sukcesu. Analiza łańcucha wartości. Metody portfelowe. Analiza SWOT. Analiza PEST. Analizy wybranych dokumentów finansowych.

Literatura:

1. Ciszewski J. (red.), Polskie prawo handlowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

2. Kosikowski C., Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej, LexisNexis Polska, Warszawa 2011.

3. Kocowski T., Ćwierz-Matysiak B., Marak K. (red.), Prawo dla ekonomistów. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.

4. Borkowski A., Chełmoński A., Guziński M., Kiczka K., Kocowski T., Szydło M., Kieres L., Administracyjne prawo gospodarcze, Kolonia Limited, Wrocław 2009.

5. Postuła I. (red.), Prawo cywilne w zarządzaniu i działalności gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.

6. Szczodrowski G., Polski system podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

7. Cebrowska T. (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

8. Staszewska E., Barańczyk I. (red.), Prawo pracy w systemie prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.

9. Budzyński W., Negocjowanie i zawieranie umów handlowych, Poltext, Warszawa 2014.

10.Myśliwiec G., Etyka gospodarcza i zawodowa, DrukTur, Warszawa 2013.

11. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

12. Staniszewski R., Etyka zawodowa pracowników sektora bankowego - pomiędzy maksymalizacją zysków a zaufaniem publicznym. Link do artykułu dostępny na platformie Kampus.

13. Staniszewski R., Przedsiębiorczy „cwaniacy”? – przedsiębiorczość w Polsce oraz społeczna percepcja przedsiębiorców w trakcie pandemii COVID-19 oraz okresie bezpośrednio ją poprzedzającym. Link do artykułu dostępny na platformie Kampus.

14. Staniszewski R., Społeczna percepcja stanu polskiej gospodarki, akceptowane zasady jej funkcjonowania, ocena wdrożonych przez państwo rozwiązań oraz prognozy dotyczące jej dalszego rozwoju. Link do artykułu dostępny na platformie Kampus.

15. Staniszewski R., Gospodarka polska w czasie pandemii COVID-19: spowolnienie czy regres? Link do artykułu dostępny na platformie Kampus.

16. R. Staniszewski, Polska gospodarka na kwarantannie - analiza wskaźników ekonomicznych, społecznych oraz rozwiązań formalnoprawnych dotyczących przeciwdziałania koronawirusowi Covid-19. Link do artykułu dostępny na platformie Kampus.

17. Raporty, skrypty oraz inne materiały udostępnione studentom przez prowadzącego poprzez platformę Kampus.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

K_W06; zna i rozumie strukturę i uwarunkowania prowadzenia poszczególnych polityk publicznych przez Polskę.

K_W09; zna i rozumie zasady zakładania i rozwoju działalności gospodarczej w Polsce, funkcjonowania sektora publicznego i prywatnego oraz ich wzajemne relacje, jak i współpracę na rzecz realizacji celów społeczno-ekonomicznych UE i państw członkowskich.

K_U01; potrafi obserwować, interpretować, analizować oraz opisać procesy i zjawiska społeczne, w tym związki pomiędzy zjawiskami i procesami sfery politycznoadministracyjnej i społeczno-ekonomicznej w Polsce.

K_U03; potrafi analizować uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania wybranych instytucji działających na terenie Polski.

K_U04; potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne oraz ich praktyczne skutki przy wykorzystaniu standardowych metod i narzędzi właściwych dla nauk społecznych, w szczególności w odniesieniu do zjawisk społecznopolitycznych i ekonomicznych zachodzących w Polsce.

K_U05; potrafi posługiwać się systemami normatywnymi o charakterze powszechnym oraz wybranymi normami i regułami właściwymi dla wybranych instytucji i struktur w celu właściwego zarządzania i kierowania instytucją i jej sprawami oraz rozwiązywania zadań z zakresu ich kompetencji.

K_U09; potrafi przygotowywać prace pisemne indywidualnie i zespołowo dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i

ekonomicznych z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji.

K_U10; potrafi przygotować indywidualnie i zespołowo wystąpienia ustne dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i

ekonomicznych z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji.

K_K01; jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez całe życie.

K_K02; jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, budowania tradycji zawodowej oraz współdziałania w grupie o zróżnicowanej strukturze i zadaniach, wymagając od siebie i innych zasad etyki.

K_K03; jest gotów do inicjowania i określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów społecznych i na rzecz interesu publicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia kursu jest samodzielne wykonanie przez studenta wszystkich aktywności kursowych, a w szczególności zapoznanie się z tekstami omawiającymi poszczególne zagadnienia dotyczące Obrotu gospodarczego w Polsce, zapoznanie się z prezentacjami oraz materiałami multimedialnymi, realizacja zadań zleconych przez prowadzącego kurs, wypełnienie testów, krzyżówek, etc.

Wszystkie ww. czynności należy wykonać we wskazanych terminach. Przekroczenie terminu jest równoważne z niezaliczeniem danej aktywności.

W ramach każdego z omawianych modułów, student może uzyskać maksymalnie 10 punktów. Punkty uzyskuje się za poprawnie zrealizowane zadania (studia przypadku), poprawnie wypełnione testy bądź krzyżówki.

Prowadzący kurs może przyznawać uczestnikom dodatkowe punkty za udział w aktywnościach ponadprogramowych. Punkty te wliczają się do sumy punktów uczestnika kursu, ale nie zwiększają mianownika w punktacji podstawowej kursu.

Przedmiot kończy się egzaminem, który zostanie przeprowadzony przy wykorzystaniu platformy Kampus. W ramach egzaminu zweryfikowana zostanie wiedza studenta (15 pytań jednoodpowiedziowych) oraz umiejętności (5 case study). Łącznie za egzamin można uzyskać 20 pkt. (1 pkt. za każdą poprawną odpowiedź lub poprawnie rozwiązane case study).

Ocena końcowa z przedmiotu jest wypadkową: aktywności studenta w ramach poszczególnych modułów realizowanych poprzez platformę e-learningową oraz wyników zaliczenia egzaminu końcowego.

Metody oceny pracy studenta

Liczba punktów/udział w ocenie końcowej

1 Ocena ciągła (aktywność na platformie e-learningowej) 40%

2 Egzamin końcowy (test + case study) 60%

Wskaźnik końcowej oceny studenta

2 <50%

3 >=50% i <60%

3,5 >=60% i <70%

4 >=70% i <80%

4,5 >=80% i <90%

5 >=90%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Radecki
Prowadzący grup: Krzysztof Radecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)