Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawa konsumenta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2105-PP-L-D3PKON
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawa konsumenta
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Europeistyka - DZIENNE I STOPNIA 3 semestr 2 rok - przedmioty obowiązkowe(profil praktyczny)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z prawami przysługującymi konsumentom w Unii Europejskiej ze szczególnym naciskiem na obszary ochrony konsumenta, z którymi studenci mają największą styczność. Szczególna uwaga zostanie poświęcona sprzedaży konsumenckiej, umowom zawieranym na odległość, handlowi elektronicznemu, bezpieczeństwu produktów oraz transportowi lotniczemu.

Pełny opis:

POJĘCIE KONSUMENTA: Pojęcie konsumenta w prawie unijnym i polskim. Pojęcie konsumenta przeciętnego. Cele, metody, obszary i systemy ochrony konsumenta. Dochodzenie i egzekwowanie roszczeń. Komunikat Komisji: Nowy program na rzecz konsumentów. Poprawa odporności konsumentów na potrzeby trwałej odbudowy, COM(2020) 696. Dyrektywa 2019/2161 w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

SPRZEDAŻ KONSUMENCKA: Uprawnienia konsumenta i obowiązki sprzedawcy. Obowiązek informacji. Rękojmia za wady. Gwarancja. Dyrektywa 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów. Dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Dyrektywa 98/6 w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom. Dyrektywa 2019/2161 w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

UMOWY ZAWIERANE POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA I NA ODLEGŁOŚĆ: Obowiązek informowania konsumenta. Uprawnienia konsumenta. Prawo wycofania się z umowy. Dyrektywa 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów. Dyrektywa 2019/2161 w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta.

HANDEL ELEKTRONICZNY: Treści cyfrowe i usługi cyfrowe. Obowiązki przedsiębiorcy. Środki ochrony prawnej. Prawa i obowiązki w przypadku rozwiązania umowy. Blokowanie geograficzne. Dyrektywa 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych. Rozporządzenie 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym.

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW: Zakres przedmiotowy i podmiotowy. Produkt bezpieczny i niebezpieczny. Obowiązki przedsiębiorcy. Nadzór. Znakowanie. Dyrektywa 2001/95 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów.

NIEUCZCIWE PRAKTYKI HANDLOWE: Praktyki handlowe wprowadzające w błąd. Agresywne praktyki handlowe. Praktyki zakazane w każdych okolicznościach. Staranność zawodowa.

TRANSPORT LOTNICZY: Ochrona konsumenta usług transportu lotniczego. Obowiązki przewoźnika i uprawnienia pasażera. Odpowiedzialność. Wyłączenia odpowiedzialności. Rozporządzenie 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

Literatura:

 M. Jagielska, K. Podgórski, E. Sługocka-Krupa, Prawa konsumenta w teorii i praktyce, Warszawa 2018

 M. Jagielska, K. Podgórski, E. Sługocka-Krupa, Ochrona konsumenta na rynku usług, Warszawa 2017

 B. Pachucka-Smulska, Consumer Protection Law in Poland from the Perspective of EU Law, Warszawa 2017

 D. Karczewska, M. Namysłowska, T. Skoczny, Ustawa o prawach konsumenta, Warszawa 2015

 M. Królikowska-Olczak, B. Pachuca-Smulska, Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej, Warszawa 2013

 B. Gnela, Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i prywatnym międzynarodowym, Warszawa 2013

 S. Kaczorowska, A. Kurzyńska-Lipniewicz, Prawne aspekty ochrony konsumenta w Polsce i Unii Europejskiej, Leginca 2009

 K. Rokita, Prawa konsumenta, Warszawa 2009

 Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2008

 M. M. Bernatt, A. Jurkowska, T. Skoczny, Ochrona konkurencji i konsumentów, Warszawa 2007

 C. Banasiński, Standardy wspólnotowe w polskim prawie ochrony konsumenta, Warszawa 2004

 E. Łętowska, Europejskie prawo umów konsumenckich, Warszawa 2004

 J. Dutkiewicz, U. Łysoń, M. Niepokulczycka, E. Sieliwanowicz, Prawa konsumenta, Warszawa 2000

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna i rozumie strukturę administracyjną UE i państw europejskich oraz normatywne i funkcjonalno-strukturalne uwarunkowania kompetencji organów władzy UE, władzy państwowej i samorządowej państw członkowskich i ich wzajemne relacje K_W05;

Absolwent zna i rozumie strukturę i uwarunkowania prowadzenia poszczególnych polityk publicznych przez państwa europejskie i Unię Europejską K_W06;

Absolwent zna i rozumie rynek europejski i obecność na nim państw i gospodarek państw członkowskich UE K_W07;

Absolwent zna i rozumie oddziaływania UE na państwa członkowskie i ościenne oraz wzajemne relacje państw unijnych i europejskich K_W08;

Absolwent zna i rozumie zasady zakładania i rozwoju działalności gospodarczej na rynku UE, funkcjonowania sektora publicznego i prywatnego oraz ich wzajemne relacje, jak i współpracę na rzecz realizacji celów społeczno-ekonomicznych UE i państw członkowskich K_W09;

Absolwent zna i rozumie cechy norm prawnych i społecznych konstytuujących i regulujących europejskie struktury i instytucje społeczne, w tym prawo ochrony własności intelektualnej oraz źródła tych norm, ich specyfikę, ewolucję i oddziaływanie na ludzkie zachowanie K_W10;

Absolwent zna i rozumie ekonomiczne, prawne i społeczne uwarunkowania działań podmiotów prywatnych i publicznych w systemie politycznym UE, w tym pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz tajemnicy państwowej, ochrony danych osobowych i handlowych podmiotów publicznych i prywatnych, dostępu do informacji jawnej K_W13;

Umiejętności:

Absolwent potrafi obserwować, interpretować, analizować oraz opisać procesy i zjawiska społeczne, w tym związki pomiędzy zjawiskami i procesami sfery politycznoadministracyjnej i społeczno-ekonomicznej w Europie i wewnątrz państw europejskich K_U01;

Absolwent potrafi posługiwać się siatką pojęciową i nazewnictwem instytucji i procedur w Unii Europejskiej K_U02;

Absolwent potrafi posługiwać się systemami normatywnymi o charakterze powszechnym oraz wybranymi normami i regułami właściwymi dla wybranych instytucji i struktur w celu właściwego zarządzania i kierowania instytucją i jej sprawami oraz rozwiązywania zadań z zakresu ich kompetencji K_U05;

Absolwent potrafi opracowywać i prezentować wyniki badań naukowych i wykorzystywać je do analizy i rozwiązywania problemów naukowych oraz wdrażania rozwiązań praktycznych problemów społecznych właściwych dla studiów europejskich i miejsca pracy w administracji publicznej K_U08;

Absolwent potrafi przygotowywać prace pisemne indywidualnie i zespołowo w języku polskim i angielskim dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki K_U09;

Absolwent potrafi przygotować indywidualnie i zespołowo wystąpienia ustne w języku polskim i angielskim dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki K_U10;

Kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy i wzbogacenia doświadczenia zawodowego przez całe życie K_K01;

Absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, budowania tradycji zawodowej oraz współdziałania w grupie o zróżnicowanej strukturze i zadaniach, wymagając od siebie i innych zasad etyki K_K02;

Absolwent jest gotów do inicjowania i określania priorytetów służących realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów społecznych i na rzecz interesu publicznego K_K03;

Absolwent jest gotów do prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu urzędnika i pracownika administracji na bazie przepisów prawa i kodeksów wewnętrznych K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- Aktywność na zajęciach

- Test

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Bożek
Prowadzący grup: Diana Bożek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Boiret
Prowadzący grup: Karolina Boiret
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)