Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CK008 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy - ćwiczenia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Fakultatywne ćwiczenia z przedmiotów kierunkowych dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem ćwiczeń jest ugruntowanie i poszerzenie wiedzy zdobywanej przez studentów podczas wykładu z prawa pracy.


Ćwiczenia stanowią okazję do bliższej analizy poszczególnych instytucji prawa pracy oraz udziału w dyskusji i wymiany poglądów. Udział w ćwiczeniach wymaga aktywnej i samodzielnej pracy studentów. Weryfikacji stopnia opanowania poszczególnych zagadnień służą różne formy sprawdzianów stosowane przez osoby prowadzące zajęcia. Podczas ćwiczeń studenci pracują z materiałami źródłowym (akty prawne, orzecznictwo, publikacje naukowe) oraz zapoznają się ze stanowiskami wyrażanymi w doktrynie prawa pracy.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Zakres materiału omawianego na ćwiczeniach jest zbliżony do zakresu tematycznego wykładu, jednak go nie zastępuje. Podczas gdy przedmiotem wykładu jest wyłożenie zagadnień w sposób teoretyczny, o tyle ćwiczenia są skupione na wiedzy i umiejętnościach praktycznych.

Sposób prowadzenia zajęć zależy od ćwiczeniowca.

Pełny opis:

Uczestnicy ćwiczeń zapoznają się z poszczególnymi zagadnieniami prawa pracy, korzystając z tekstów aktów prawnych, polecanych podręczników oraz innych pozycji wskazywanych przez osoby prowadzące zajęcia w konkretnych grupach. W szerokim zakresie wykorzystywane jest orzecznictwo. Przedmiotem analiz jest także literatura naukowa (artykuły, komentarze, fragmenty monografii). Prowadzący służą pomocą w doborze źródeł i wyjaśnianiu kwestii złożonych i wątpliwych. Udział w dyskusjach, rozwiązywaniu kazusów umożliwia wyrażenie własnej opinii, służy nabywaniu umiejętności artykułowania i bronienia swojego stanowiska.

Celem ćwiczeń jest nie tylko pomoc w przygotowaniu się do egzaminu, ale także zdobycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów oraz rozwijanie niezależnego myślenia oraz umiejętności samodzielnej pracy z tekstami prawnymi i literaturą prawniczą.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Najnowsze wydania dostępne w danym roku akademickim:

• L. Florek, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy

• M. Gersdorf, K. Rączka, E. Maniewska, M. Raczkowski, Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi

• M. Barzycka - Banaszczyk, Prawo pracy

Literatura pomocnicza:

• M. Barzycka-Banaszczyk i in., Prawo pracy. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy

• L. Florek (wprow), P.Grzebyk, P. Korzuch, Zbiorowe prawo pracy: orzecznictwo, Warszawa 2010

• M. Gersdorf (red.), M.Raczkowski, A.Woźniak, Prawo pracy: kazusy i ćwiczenia, Warszawa 2012

Komentarze (najnowsze dostępne wydania):

• M. Barzycka-Banaszczyk, Kodeks pracy. Komentarz

• L. Florek (red.) Kodeks pracy. Komentarz

• M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz

• J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz,

• B. Wagner (red.) Kodeks pracy. Komentarz

• K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz aktualizowany, SIP LEX

Komentarze do kodeksu pracy oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy dostępne w systemach LEX, Legalis.

Prowadzący wskazują uczestnikom określone pozycje z zakresu literatury i orzecznictwa, których znajomość jest niezbędna do przygotowania się do zajęć.

Efekty uczenia się:

Studenci uczestniczący w ćwiczeniach z prawa pracy:

- potrafią samodzielnie analizować i interpretować teksty prawne

- potrafią odróżnić zatrudnienie w ramach stosunku pracy od niepracowniczych form zatrudnienia

- rozumieją podstawowe instytucje prawa pracy

- potrafią poszukiwać materiałów źródłowych

- potrafią rozwiązywać kazusy

- potrafią uzasadnić swoje stanowisko i bronić go podczas dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Prowadzący stosują zróżnicowane kryteria oceny:

- kontrola obecności

- aktywność podczas zajęć

- kolokwia w formie pisemnej bądź ustnej

- sprawdziany końcowe

- pisemne prace zaliczeniowe

- referaty, prezentacje, rozwiązywanie kazusów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gersdorf
Prowadzący grup: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, Konrad Kamiński, Eliza Maniewska, Wojciech Ostaszewski, Michał Raczkowski, Arkadiusz Radwan, Aleksandra Ziętek-Capiga, Agnieszka Zwolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gersdorf
Prowadzący grup: Piotr Grzebyk, Konrad Kamiński, Wojciech Ostaszewski, Michał Raczkowski, Jakub Rumian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.