Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Klinika prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CV20
Kod Erasmus / ISCED: 10.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Klinika prawa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla III roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla IV roku studiów prawniczych
Wykłady specjalizacyjne i konwersatoria dla V roku studiów prawniczych
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student posiada wiedzę teoretyczną z danej dziedziny.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot jest kierowany do studentów III, IV i V roku WPiA, zainteresowanych uzupełnieniem swej wiedzy teoretycznej o praktyczne aspekty stosowania prawa karnego, cywilnego, prawa pracy, prawa medycznego, praw człowieka, a także funkcjonowania sądownictwa międzynarodowego.

Celem zajęć jest wyrobienie umiejętności praktycznych niezbędnych dla przygotowywania opinii prawnych oraz pism procesowych, a także nabycie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej potrzebnych dla przeprowadzania wywiadu z klientem i udzielenia porady prawnej. Zajęcia służyć mają poszerzeniu wiedzy z wybranej dziedziny prawa o praktyczne aspekty jego działania, nabyciu wiedzy na temat funkcjonowania podstawowych zawodów prawniczych, a także uwrażliwieniu studentów na problemy prawne z którymi spotykają się, zwłaszcza osoby należące do grup społecznych szczególnie narażonych na przemoc, dyskryminację i wykluczenie. Upowszechnienie wśród przyszłych prawników idei świadczenia usług pro bono.

Pełny opis:

Szkolenia warsztatowe mają na celu przygotowanie studentów do pracy w Klinice, a w szczególności udzielania porad prawnych. Obejmują zapoznanie ich z regulaminem pracy w Klinice, zasadami prowadzenia i przechowywania dokumentacji, komunikacji interpersonalnej w tym m.in. aktywnego słuchania, przeprowadzania wywiadu z klientem, (m.in. sposobu zadawania pytań), Komunikacji z klientem znajdującym się w sytuacji kryzysowej lub zaburzonym psychicznie, stereotypów kulturowych i ich przezwyciężanie, Stresu związany z wykonywaniem zawodu i sposoby radzenia sobie z nim.

Wykłady ogólne dotyczą: zasad wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego, prokuratora, sędziego, komornika, wybranych zagadnień z etyki zawodowej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej, zasad funkcjonowania instytucji ochrony praw człowieka (RPO, RPD) oraz specyfiki działalności branżowych organizacji pozarządowych działających na tym polu i ich roli w procesie karnym i cywilny, zasady współdziałania Kliniki z organami wymiaru sprawiedliwości, RPO, organizacjami pozarządowymi

Seminaria w sekcjach poświęcone są omówieniu zagadnień prawnych pojawiających się w związku udzielaniem porad.

Seminaria mogą być również poświęcone m.in. pisaniu opinii prawnych, sztuce wystąpień publicznych, dyskusjom związany, z najnowszymi orzeczeniami związanymi z tematyką sekcji.

Literatura:

1. Z. Krzemiński, Etyka adwokacka. Teksty, orzecznictwo, komentarz, 2008

2. E. Łojko (red.), Etyka prawnika. Etyka nauczyciela zawodu prawniczego, Warszawa 2006

3. Skrypt edukacji klinicznej, Warszawa 2003

4. Ł. Bojarski, B. Namysłowska-Gabrysiak, Symulacja rozpraw sądowych jako metoda edukacyjna, Warszawa 2008

5. Studencka Poradnia Prawna. Idea. Organizacja. Metodologia,

Warszawa 2005

6. Czasopismo „Klinika”

7. Czasopismo „Edukacja Prawnicza”

We wszystkich sekcjach obowiązuje również literatura przedmiotu danej sekcji, podana przez Koordynatora.

Studenci mogą również sięgnąć do publikacji, wydanych w ramach Biblioteki Studenckich Poradni Prawnych, C.H. Beck.

Efekty uczenia się:

Umiejętność przeprowadzania wywiadu z klientem, zdefiniowania problemu prawnego, poprawnego napisania opinii prawnej i koniecznych pism procesowych w konkretnej sprawie.

Zdobycie wiedzy na temat zasad funkcjonowania poszczególnych zawodów prawniczych m.in. w stopniu pozwalającym na dokonanie świadomego wyboru przyszłej drogi zawodowej. Zdobycie pogłębionej wiedzy praktycznej na temat funkcjonowania danej dziedziny prawa

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie wiedzy prawniczej w trakcie dyskusji na seminariach sekcyjnych, sprawdzanie drogą e- mailową opinii prawnych i pism procesowych przygotowywanych dla poszczególnych klientów. Ocena pracy studenta zależy od umiejętności przedstawienia stanu faktycznego, trafności zidentyfikowania problemu prawnego oraz zasadności zaproponowanego rozwiązania. Podstawą oceny jest również forma np. pism procesowych oraz stopień opanowania technik pisarskich.

Zaliczenie zajęć na podstawie obecności na wykładach ogólnych, warsztatach oraz seminariach sekcyjnych oraz jakości przygotowywanych opinii i pism procesowych. Możliwość zdawania egzaminu z przepisów dotyczących statusu, praw i obowiązków poszczególnych zawodów prawniczych (w szczególności zawodu adwokata i radcy prawnego) oraz zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kładoczny, Barbara Namysłowska-Gabrysiak
Prowadzący grup: Zbigniew Banaszczyk, Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, Julia Berg-Bajraszewska, Maria Boratyńska, Małgorzata Dziewanowska, Jacek Jagielski, Piotr Kładoczny, Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Katarzyna Syroka-Marczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kładoczny, Barbara Namysłowska-Gabrysiak
Prowadzący grup: Zbigniew Banaszczyk, Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, Julia Berg-Bajraszewska, Maria Boratyńska, Małgorzata Dziewanowska, Jacek Jagielski, Piotr Kładoczny, Barbara Namysłowska-Gabrysiak, Katarzyna Syroka-Marczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)