Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo wekslowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC129-OG
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo wekslowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omówione zostaną regulacje prawa wekslowego. Dokonana zostanie charakterystyka weksla jako papieru wartościowego oraz prezentacja funkcji weksla w obrocie gospodarczym. Analizie poddany zostanie status prawny uczestników stosunków wekslowych oraz zasady odpowiedzialności za zobowiązania wekslowe.

Pełny opis:

Konwersatorium dla III, IV, V roku studiów.

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę.

Konwersatorium poświęcone jest zagadnieniom prawa wekslowego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na treść i formę weksla. Przedstawione zostaną obligatoryjne elementy weksla wraz ze wskazaniem różnic pomiędzy wekslem własnym a wekslem trasowanym. W ramach zajęć omówiona zostanie problematyka powstania zobowiązań wekslowych oraz status prawny uczestników stosunków wekslowych. Przedmiotem analiz będzie ponadto przeniesienie weksla przez indos, w tym wskazanie odmienności pomiędzy indosem a przelewem. Charakterystyce zostanie poddana również instytucja poręczenia wekslowego. Omówione zostaną zasady odpowiedzialności za zobowiązania wekslowe oraz procedura dochodzenia roszczeń z weksla. Opisane zagadnienia dadzą Uczestnikom konwersatorium asumpt do dyskusji nad praktycznym zastosowaniem instytucji weksla w obrocie gospodarczym.

TEMATYKA SZCZEGÓŁOWA ZAJĘĆ:

1. Pojęcie weksla, jego funkcje i rodzaje, charakter prawny weksla.

2. Elementy weksla trasowanego i własnego.

3. Klauzule wekslowe.

4. Przeniesienie praw z weksla - formy przeniesienia praw z weksla, forma i skutki indosu, rodzaje indosu.

5. Poręczenie wekslowe - pojęcie, charakter odpowiedzialności poręczyciela, różnice między awalem a poręczeniem według k.c.

6. Przyjęcie i wizowanie weksla.

7. Zapłata weksla, wyręczenie.

8. Dochodzenie roszczeń z weksla - przyczyny i pojęcie zwrotnego poszukiwania, protest wekslowy, notyfikacja.

9. Odpowiedzialność uczestników stosunku wekslowego oraz charakter odpowiedzialności wekslowej.

10. Sądowe dochodzenie roszczeń z weksla.

11. Praktyczne zastosowanie instytucji weksla w obrocie. Wybór orzecznictwa.

Literatura:

1. Czarnecki M., Bagińska L., Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, Warszawa 2013.

2. Glasner, A. Thaler A., Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz, t. I i II, Bielsko - Biała 1992.

3. Heropolitańska I., Weksel w obrocie gospodarczym, Warszawa 2015.

4. Jastrzębski J., Kaliński M., Prawo wekslowe i czekowe. Komentarz., Warszawa 2014.

5. Komosa T., Opalski W., Prawo wekslowe. Prawo czekowe. Komentarz, Warszawa 1999.

6. Łój B., Sojka T., Włodarczyk B., Prawo wekslowe i czekowe: komentarz, orzecznictwo Sądu Najwyższego, przepisy wykonawcze i związane z prawem wekslowym i czekowym, Zielona Góra 1992.

7. Piasecki K., Prawo wekslowe i czekowe z komentarzem, Warszawa 1997.

8. Rosenbluth I., Podręcznik prawa wekslowego, Wrocław 1992.

9. Szpunar A., Kaliński M., Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 2003.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kozłowska-Chyła
Prowadzący grup: Beata Kozłowska-Chyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)