Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Family and Succession Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1CWPC91-ERA
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Family and Succession Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Erasmus+
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do prawa rodzinnego (źródła prawa, historia prawa rodzinnego, podstawowa terminologia prawa rodzinnego, zasady prawa rodzinnego);

2. Małżeństwo (zawarcie małżeństwa, nieważność małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków);

3. Małżeńskie ustroje majątkowe (ustawowy, kontraktowy, przymusowy);

4. Zakończenie małżeństwa i separacja;

5. Pokrewieństwo;

6. Przysposobienie;

7. Obowiązek alimentacyjny;

8. Opieka i kuratela;

9. Wprowadzenie do prawa spadkowego (źródła prawa spadkowego, historia prawa spadkowego, podstawowa terminologia prawa spadkowego, zasady prawa spadkowego);

10. Dziedziczenie ustawowe;

11. Rozrządzenia na wypadek śmierci;

12. Zachowek;

13. Przyjęcie i odrzucenie spadku.

Literatura:

1. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2016;

2. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2018;

3. E. Skowrońska-Bocian, Prawo spadkowe, Warszawa 2018;

4. P. Księżak, Prawo spadkowe, Warszawa 2017;

5. S. Kalus, M. Habdas, Family and succession law in Poland, 2020.

Efekty uczenia się:

W trakcie kursu studenci zdobędą podstawową wiedzę na podstawie polskiego prawa rodzinnego i spadkowego. Studenci będą w stanie zidentyfikować i opisać najczęściej spotykane stosunki prawne i czynności prawne w prawie rodzinnym i spadkowym (zawarcie małżeństwa, sporządzenie testamentu). Wiedza uzyskana podczas zajęć powinna jest wystarczająca, aby dokonać analizy praw i obowiązków stron stosunków prawych oraz warunków ważności czynności prawnych z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci powinni nabyć wiedzę na temat regulacji prawnych określających podstawowe instytucje z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego oraz sposobu wykładni tych przepisów w doktrynie i orzecznictwie. Studenci powinni przygotować esej na jeden z tematów omawianych w takcie kursu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wierciński
Prowadzący grup: Jacek Wierciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Wierciński
Prowadzący grup: Jacek Wierciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)