Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo budowlane. Zagadnienia praktyczne i teoretyczne.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1I106
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo budowlane. Zagadnienia praktyczne i teoretyczne.
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Inne przedmioty dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Omówienie węzłowych zagadnień i instytucji prawa budowlanego. Analiza krytyczna istniejących unormowań i próba rozważenia ich zmiany.

Pełny opis:

Przedmiotem konwersatorium jest dyskusja nad aktualnymi, węzłowymi problemami w obszarze prawa budowlanego. Omówione zostaną poszczególne instytucje prawa budowlanego (pozwolenie budowlane, zgłoszenie zamierzenia inwestycyjnego, decyzje nadzorcze itd.), jak i ich praktyczne funkcjonowanie, w tym w ramach prowadzonych postępowań. Przedstawione zostaną uprawnienia i obowiązki inwestora, właściwość i rola poszczególnych organów, w tym między innymi organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, jak też krąg podmiotów mających przymiot strony w poszczególnych postępowaniach, wymagane dokumenty, ustalenia czynione w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, a także możliwe rozstrzygnięcia i tryby ich weryfikacji. Podstawę dyskusji stanowią w szczególności „kamienie milowe” orzecznictwa sądów administracyjnych i węzłowe poglądy doktryny prawa. Zagadnienia są przedstawiane zarówno z perspektywy organów, jak i inwestora oraz innych stron postępowania. Uczestnicy zajęć mają za zadanie – z pomocą prowadzących zajęcia – zdiagnozować luki istniejącej regulacji prawnej oraz rozważyć możliwość ich wypełnienia.

Literatura:

1. K. Małysa-Sulińska, A. Jakubowski, Krąg stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, w: Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej, 779-798M. Szewczyk, L. Staniszewska, M. Kruś, Wolters Kluwer 2022, s.

2. Aleksander Jakubowski (red.), Specustawa mieszkaniowa. Komentarz, C.H. Beck 2019

3. Katarzyna Małysa-Sulińska, Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych, Wolters Kluwer 2012,

4. Zbigniew Leoński, Marek Szewczyk, Maciej Kruś, Prawo zagospodarowania przestrzeni, Wolters Kluwer 2020,

5. Katarzyna Małysa-Sulińska, Normy kształtujące ład przestrzenny, Wolters Kluwer 2008

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

1) zna i rozumie kluczowe instytucje prawne prawa budowlanego

2) potrafi wyjaśnić rolę poszczególnych organów w kształtowaniu ładu budowlanego

3) zna i rozumie orzecznictwo sądów i trybunałów w sprawach budowlanych

4) umie zdiagnozować mankamenty prawa budowlanego

5) potrafi sformułować propozycje rozwiązań prawnych doskonalących prawo budowlane

6) jest gotów uczestniczyć w prowadzeniu spraw z zakresu prawa budowlanego

Metody i kryteria oceniania:

Ocena rozwiązywania zadań bieżących w trakcie konwersatorium oraz sformułowanie pisemnego projektu rozwiązań de lege ferenda w obszarze prawa budowlanego.

Student, który ukończy zajęcia, otrzymuje certyfikat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Jakubowski
Prowadzący grup: Aleksander Jakubowski, Sebastian Juszczak, Katarzyna Małysa-Sulińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Jakubowski
Prowadzący grup: Aleksander Jakubowski, Sebastian Juszczak, Katarzyna Małysa-Sulińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)