Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1K002S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty kierunkowe dla studiów prawniczych (nowy program)
Strona przedmiotu: http://www.kph.wpia.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Prawo handlowe jest dziedziną prawa prywatnego obejmującą zespół norm odnoszących się do stosunków prawnych z udziałem przedsiębiorców. Prawo handlowe nie jest dziedziną jednolitą, ale stanowi kompleks różnorodnych norm, których wspólnym mianownikiem jest właśnie aspekt podmiotowy – związek z działalnością przedsiębiorców.

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładu obejmuje następujące kwestie:

1. Pojęcie przedsiębiorcy w KC i prawie przedsiębiorców, pojęcie przedsiębiorstwa w znaczeniu podmiotowym, przedmiotowym i funkcjonalnym.

2. Krajowy rejestr sądowy, CEiDG - zasady prowadzenia, jawność formalna i materialna, postępowanie rejestrowe.

3. Wybrani przedsiębiorcy inni niż spółki handlowe (m.in. spółdzielnie, stowarzyszenia, przedsiębiorstwa państwowe). Przedsiębiorcy zagraniczni (pojęcie, oddział przedsiębiorcy zagranicznego).

4. Prawo fundacyjne: fundacje publiczne i rodzinne (ustrój, przeznaczenie, zasady funkcjonowania, prowadzenie działalności gospodarczej).

5. Firma przedsiębiorcy.

6. Prokura na tle regulacji pełnomocnictwa.

7. Upadłość - pojęcie, cele, przebieg postępowania w zarysie.

8. Upadłość - przesłanki ogłoszenia, procedura ogłoszenia.

9. Upadłość - skutki ogłoszenia.

10. Upadłość - zgłaszanie wierzytelności, likwidacja masy upadłości.

11. Upadłość - podział funduszów masy i podział sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy lub praw obciążonych rzeczowo.

12. Upadłość - upadłość konsumencka.

13. Restrukturyzacja - pojęcie, cele, przesłanki otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

14. Restrukturyzacja - rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych i ich przebieg.

15. Restrukturyzacja - układ: przyjęcie, zatwierdzenie, skutki.

16. Restrukturyzacja - pozostałe zagadnienia.

17. Papiery wartościowe - pojęcie papieru wartościowego w KC, pojęcie znaku legitymacyjnego.

18. Papiery wartościowe - wybrane papiery wartościowe: weksle.

19. Papiery wartościowe - pojęcie papieru wartościowego i instrumentu finansowego w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, dematerializacja papierów. wartościowych, rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze.

20. Papiery wartościowe - pojęcie oferty publicznej, dokumenty informacyjne związane z ofertą publiczną.

21. Papiery wartościowe - obrót instrumentami finansowymi: zawieranie transakcji na rynku regulowanym, ich rozliczenie i rozrachunek.

22. Papiery wartościowe - spółka publiczna: pojęcie spółki publicznej, obowiązki informacyjne, wezwania.

23. Papiery wartościowe - wybrane papiery wartościowe: obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa, obligacje zamienne (w tym warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego); warranty subskrypcyjne, konosamenty.

24. Finansowanie działalności gospodarczej: finansowanie przez kapitał a finansowanie dłużne (z elementami bilansu).

25. Umowy handlowe - wybrane umowy o finansowanie: umowa leasingu, umowa kredytu, umowa pożyczki, akredytywa.

26. Umowy handlowe - wybrane umowy zabezpieczenia: zastaw rejestrowy, gwarancja bankowa, przewłaszczenie na zabezpieczenie.

27. Prawo transakcyjne (elementy i przebieg transakcji M&A, typowe postanowienia umowne i ich interpretacja, np. representations and warranties) na tle regulacji połączeń, podziałów i przekształcenia spółek.

28. Nieuczciwa konkurencja - aspekty cywilnoprawne.

29. Grupa spółek (holding, koncern): pojęcie, znaczenie w obrocie, podstawowe problemy prawne związane z funkcjonowaniem.

30. Rola arbitrażu handlowego w rozstrzyganiu sporów gospodarczych; zdatność arbitrażowa sporu i specyfika sporu arbitrażowego pomiędzy przedsiębiorcami.

31. Podstawy europejskiego prawa spółek i rynku kapitałowego.

Literatura:

Podręczniki:

K. Bilewska, A. Chłopecki, Prawo handlowe, 5. Wydanie, Warszawa 2022

M. Modrzejewska, J. Okolski (red.), Prawo handlowe dla studentów i praktyków, wyd. 1, Warszawa 2022

Literatura uzupełniająca:

System Prawa Prywatnego:

M. Romanowski (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 16B. Prawo Spółek osobowych, Warszawa 2022

S. Sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 17a. Prawo spółek kapitałowych, Warszawa 2015

S. Sołtysiński (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 17b. Prawo spółek kapitałowych, Warszawa 2016

oraz

komentarze do kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu cywilnego, a także literatura wskazana przez prowadzących konkretne zajęcia.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć (ćwiczeń i wykładu) student posiada podstawową wiedzę dotyczącą pojęć i instytucji prawa handlowego. Powinien też wykazać się umiejętnością samodzielnej interpretacji aktów normatywnych z uwzględnieniem poglądów doktryny i aktualnego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Metody i kryteria oceniania:

Podczas egzaminu student powinien być w stanie przedstawić podstawowe instytucje oraz pojęcia prawa handlowego, wykazać się wiedzą w zakresie konstrukcji prawnych i umiejętnością ich prezentacji za pomocą teoretycznego opisu z uwzględnieniem orzecznictwa i stanowiska doktryny, jak również umiejętnością analizy konkretnych stanów faktycznych (kazusów).

Na egzaminie z przedmiotu prawo handlowe obowiązuje studenta znajomość zagadnień omawianych zarówno na ćwiczeniach, jak i wykładzie.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na zasadach ustalonych przez prowadzącego zajęcia i podanych studentom do wiadomości nie później niż na pierwszych zajęciach w danym semestrze.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alexander Juranek, Anna Zbiegień-Turzańska
Prowadzący grup: Katarzyna Bilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alexander Juranek, Anna Zbiegień-Turzańska
Prowadzący grup: Katarzyna Bilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)