Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1K007
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo finansów publicznych i prawo podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty kierunkowe dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Semestr zimowy obejmuje zagadnienia dotyczące prawa finansów publicznych

Semestr letni obejmuje zagadnienia ogólne dotyczące podatków i prawa podatkowego, zobowiązania podatkowe oraz szczegółowe prawo podatkowe

Pełny opis:

Prawo finansów publicznych (semestr zimowy)

1.Podstawy prawne finansów publicznych. Pojęcie i zakres finansów publicznych. Zasadnicze różnice między finansami publicznymi a finansami innych sektorów. Funkcje finansów publicznych.

2.Cele polityki gospodarczej państwa. Metody obliczania produktu krajowego brutto. Sposób obliczania produktu krajowego brutto metodą produkcji.

3.Sektory gospodarki. Sektor publiczny. Sektor finansów publicznych. Statystyka sektora publicznego (ESA 2010)

4.Rachunkowość finansowa a rachunkowość budżetowa. Operacje gospodarcze w sektorze finansów publicznych. Dochody i przychody budżetu a wydatki i rozchody budżetu.

5.Wpływ prawa unijnego na kształtowanie krajowego prawa finansów publicznych. Konstytucyjne regulacje dotyczące finansów publicznych.

6.Zasady ogólne gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych. Organizacja jednostek sektora finansów publicznych. Status kierownika i głównego księgowego. Konsolidacja zarządzania płynnością. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny. Dyscyplina finansów publicznych.

7.Zasady gospodarki finansowej poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych (jednostek budżetowych, agencji wykonawczych, państwowych funduszy celowych, NFZ i spzoz, instytucji kultury). Rola transferów z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

8.Obowiązkowa treść ustawy budżetowej. Struktura ustawy budżetowej i budżetu. Klasyfikacja budżetowa. Struktura dysponenta części budżetowej. Budżet państwa a budżet środków europejskich.

9.Procedura budżetowa. Zasady opracowywania projektu budżetu państwa. Wykonywanie budżetu państwa. Bankowa obsługa budżetu państwa.

10.Źródła dochodów budżetu państwa. Reżimy prawne gromadzenia dochodów. Podstawowe klasyfikacje wydatków budżetowych. Rodzaje dotacji. Dotacje a płatności z budżetu środków europejskich.

11.Deficyt budżetowy. Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Dług publiczny i tytuły dłużne. Reguły fiskalne w prawie krajowym.

12.Finanse samorządu terytorialnego. Dochody jednostek samorządu terytorialnego. Transfery z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego. Konstrukcja uchwały budżetowej i budżetu. Procedura budżetowa i wykonywanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

13.Bank centralny. Funkcje, zasady działania, struktura organizacyjna.

Prawo Podatkowe (semestr letni)

I. Zagadnienia ogólne podatków i prawa podatkowego

1. Pojęcie podatku

2. Funkcje podatków

3. Pojęcia związane z konstrukcją podatku

4. System Podatkowy

5. Klasyfikacje podatków

6. Pojęcie i źródła prawa podatkowego

7. Wykładnia prawa podatkowego

9. Zjawisko unikania i uchylania się od opodatkowania i instrumenty prawne zapobiegania temu zjawisku.

10. Zasady podatkowe

11. Instytucje ogólnego prawa podatkowego mające na celu ochronę podatnika

II Zobowiązania podatkowe

1. Stosunek prawnopodatkowy i jego strony

2. Pojęcie zobowiązania podatkowego

3. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych

4. Sposoby zabezpieczania zobowiązań podatkowych

5. Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych

6. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

III. Materialne szczegółowe prawo podatkowe

1. Konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych

2. Konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych

3.Konstrukcja podatku VAT

4. Pozostałe podatki

Literatura:

Prawo Finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe. Wolters Kluwer Warszawa 2017

E. Chojna-Duch, Prawo finansowe. Finanse publiczne.

E. Korberger-Sokołowska, M. Bitner, Prawo finansów samorządowych

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu z zakresu prawa finansów publicznych student:

– wyjaśnia podstawowe pojęcia finansów publicznych,

- charakteryzuje zasady gospodarki finansowej sektora finansów publicznych i poszczególnych jednostek sektora

– rozpoznaje procedury tworzenia i zasady wykonywania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

- przedstawia powiązania między poszczególnymi elementami systemu finansowego państwa

Student ma orientację w podstawowych zagadnieniach prawa podatkowego, takich jak wykładnia prawa podatkowego, instrumenty ochrony praw podatnika, sposoby unikania opodatkowania i środki przeciwdziałania im, zna system podatkowy w Polsce oraz konstrukcję poszczególnych podatków, rozpoznaje podstawowe linie orzecznicze w kontrowersyjnych kwestiach z zakresu prawa podatkowego.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Modzelewski
Prowadzący grup: Michał Bitner, Krzysztof Radzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Modzelewski
Prowadzący grup: Michał Bitner, Krzysztof Radzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)