Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1P005S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla I roku studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 9.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot o charakterze wstępnym. Zrozumienie wykładu ułatwi ogólna wiedza historyczna (w tym podstawowe wiadomości o historii Rzymu starożytnego)


Osiągniecie efektów uczenia się na pewno wspomoże znajomość łaciny (wyniesiona ze szkoły lub z dowolnego lektoratu).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obowiązkowy na I roku na kierunku prawo ma za zadanie wprowadzić studenta w świat pojęć prawnych, rozumowań prawniczych oraz ukazać ogólny obraz systematycznego ujęcia dziedziny prawa.

Przedstawiona zostaje historia prawa rzymskiego, jego podstawowe pojęcia i instytucje w ujęciu historycznym oraz późniejsze do nich nawiązania w europejskiej tradycji prawnej.

Pełny opis:

WYKŁAD:

-- przedstawia prawo rzymskie jako fundament europejskiej tradycji prawnej;

-- ukazuje rzymską specyfikę tworzenia, interpretowania i stosowania prawa w kontekście dwóch "wielkich systemów prawnych": prawa kontynentalnego (civil law) i prawa anglosaskiego (common law);

-- przedstawia znane prawu rzymskiemu oraz oparte na nim pojęcia i konstrukcje prawne;

-- ukazuje ich trwałość, ewolucję lub odrzucenie w ramach starożytnego "pierwszego żywota" prawa rzymskiego i wywodzącej się z niego tradycji prawnej;

-- przedstawia różnorodność wykształconych rozwiązań prawnych.

Semestr I

1. Historia i tradycja prawa rzymskiego

2. Jurysprudencja rzymska

3. Drugie życie prawa rzymskiego

4. Paremie i maksymy rzymskie i romanistyczne

5. Czynności prawne I: Klasyfikacja, treść i skutki czynności prawnych; wady oświadczenia woli

6. Czynności prawne II: Zastępstwo

7. Prawo procesowe I: Myślenie skargowe, przebieg procesu, proces legisakcyjny

8. Prawo procesowe II: Proces formularny, proces kognicyjny

9. Prawo osobowe

10. Prawo rodzinne I: Władza ojcowska

11. Prawo rodzinne II: Małżeństwo

12. Prawo spadkowe I: Zagadnienie ogólne, powołanie do spadku, nabycie spadku

13. Prawo spadkowe II: Dziedziczenie beztestamentowe

14. Prawo spadkowe III: Dziedziczenie testamentowe

Semestr II

15. Prawo rzeczowe I: Zarys problematyki, rzeczy

16. Prawo rzeczowe II: Posiadanie

17. Prawo rzeczowe III: Własność

18. Prawo rzeczowe IV: Iura in re aliena – zagadnienia ogólne, służebności gruntowe i osobiste, dziedziczne prawa czynszowe

19. Prawo rzeczowe V: Iura in re aliena – zastaw

20. Prawo rzeczowe VI: Powtórzenie

21. Zobowiązania I: Zagadnienia ogólne

22. Zobowiązania II: Zobowiązania umowne – zagadnienia ogólne, kontrakty werbalne

23. Zobowiązania III: Kontrakty służące zbywaniu i nabywaniu dóbr, kontrakty służące korzystaniu z cudzego kapitału lub cudzych dóbr, kontrakty świadczenia usług, kontrakt gwarancyjny (zastaw)

24. Zobowiązania IV: Kontrakty literalne, rozszerzenie systemu kontraktów, zobowiązania quasi ex contractu

25. Zobowiązania V: Delikty – zagadnienia ogólne, poszczególne delikty, zobowiązania quasi ex delicto

26. Zobowiązania VI: Delikty – damnum iniuria datum

27. Zobowiązania VII: Umocnienie, przeniesienie i umorzenie zobowiązań

ĆWICZENIA:

-- utrwalają wiedzę wyniesioną z wykładu;

-- ukazują jej praktyczne zastosowania, wykształcając umiejętności

-- na wybranych przykładach pogłębiają zagadnienia wykładowe

-- mobilizują studentów do systematycznej pracy.

Prowadzona będzie praca w grupie, rozwijane umiejętności czytania i interpretowania tekstów prawnych. Dyskusja na zajęciach ma prowadzić do lepszego poznania poszczególnych instytucji prawnych, ukazania ich podobieństw i różnic, wpojenia rozumowania prawniczego. Ukazuje się także podobieństwa i różnice z prawem późniejszych epok.

Literatura:

Podstawowe podręczniki:

W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U postaw prawa prywatnego

W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje

W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. Warsztaty prawnicze

A. Kacprzak, J. Krzynówek, Prawo rzymskie. Repetytorium

Gaius, Instytucje [G.] | Instytucje Justyniania [I.]

F. Schulz, Principles of Roman Law

kurs internetowy na platformie kampus.uw.edu.pl (egzamin z książką i kolokwium)

Efekty uczenia się:

Student/ka

WIEDZA

-- opisuje mechanizmy tworzenia prawa w zależności od uwarunkowań historycznych i społecznych;

-- zna siatkę pojęć technicznych, język prawny, zdefiniować poszczególne instytucje prawne w ich historycznym kształcie

UMIEJĘTNOŚCI

-- wyjaśnia genezę i cel poszczególnych instytucji prawnych

-- krytycznie odnosi się do proponowanych rozwiązań

-- dokonuje egzegezy prostych tekstów prawnych

-- proponuje rozwiązanie prawne dla danego stanu faktycznego, także pisemnie

POSTAWY

-- postrzega uzależnienie danych rozwiązań prawnych od okresu historycznego, warunków społeczno-ekonomicznych

-- krytycznie dyskutuje w grupie przedstawione rozwiązania i problemy.

-- Docenić 
różnorodność 
 i
 uzasadnienie
 różnorodnych
–
 nawet
 sprzecznych
–
opinii.


Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń dopuszcza do egzaminu.

Ocena z ćwiczeń (aktywność, prace domowe, prace pisemne): wg ustaleń poszczególnych prowadzących, ocena co najmniej dobra dopuszcza do egzaminu przedterminowego

Egzamin w formie ustnej, albo pisemnej (wybór studneta/ki) w terminie zerowym oraz sesyjnym.

Egzamin pisemny w typie egzaminu z otwartą książką (źródło/a do sterowanej egzegezy oraz zadania praktyczne: kazusy podsumowujące materiał przedmiotu) - więcej informacji: http://urbanik.bio.wpia.uw.edu.pl/wyklad-prawo-rzymskie-i-tradycja-romanistyczna/)

Możliwość zaliczenia egzaminu przez premiowany udział w konkursie przedmiotowym (Olimpiada historyczno-prawna im. M. Sczanieckiego|Konkurs Ius controversum).

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Giaro, Jakub Urbanik
Prowadzący grup: Zuzanna Benincasa, Witold Borysiak, Tomasz Giaro, Aleksander Grebieniow, Mateusz Nocuń, Maria Nowak, Emil Ratowski, Jan Rudnicki, Wiktoria Saracyn, Agnieszka Stępkowska, Jakub Urbanik, Marzena Wojtczak, Kacper Żochowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Giaro, Jakub Urbanik
Prowadzący grup: Zuzanna Benincasa, Witold Borysiak, Tomasz Giaro, Aleksander Grebieniow, Jan Kunicki, Maria Nowak, Emil Ratowski, Jan Rudnicki, Agnieszka Stępkowska, Michał Tutaj, Jakub Urbanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)