Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1P015S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Zajęcia skoncentrowane są na przedstawieniu podstawowych aspektów teoretycznych i praktycznych postępowania administracyjnego. Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z istotą, charakterem, i przebiegiem postępowania administracyjnego, prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Materia wykładu zostanie skoncentrowana na maksymalnie kompleksowym i wyczerpującym przeanalizowaniu poszczególnych instytucji postępowania administracyjnego, z położeniem szczególnego nacisku na ukazanie praktycznego sensu tych instytucji i ich znaczenia w ramach postępowania administracyjnego. Dodatkowo omówione zostaną zagadnienia dotyczące sądownictwa administracyjnego, a następnie postępowania egzekucyjnego w administracji.

1. Geneza i istota postępowania administracyjnego; podstawowe pojęcia, zakres zastosowania

2. Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego

3. Właściwość organów

4. Wyłączenie pracownika oraz organu

5. Pojęcie strony postępowania administracyjnego, przedstawiciel strony, pełnomocnik strony

6. Podmioty na prawach strony

7. Załatwianie spraw, terminy w postępowaniu administracyjnym

8. Doręczenia i wezwania

9. Wszczęcie postępowania administracyjnego

10. Protokoły i adnotacje

11.. Dowody w postępowaniu administracyjnym; Postępowanie wyjaśniające

12. Zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego

13. Decyzja administracyjna i postanowienie - zostanie zdefiniowane pojęcie decyzji administracyjnej, jej elementy obligatoryjne w świetle art. 107 k.p.a. oraz w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych; zostaną także omówione elementy fakultatywne decyzji administracyjnej oraz instytucje z art. 109- 113, jak również postanowienie.

14. Ugoda administracyjna – istota, charakter, znaczenie proceduralne. Przesłanki i procedura zawarcia, przesłanki i procedura zatwierdzenia.

15. Odwołanie od decyzji jako zwykły środek prawny – w trakcie tego wykładu zostanie omówione również zażalenie

16. Wznowienie postępowania administracyjnego – istota, przesłanki, procedura

17. Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej – istota, przesłanki, procedura

18. Inne przypadki uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych

19. Opłaty i koszty postępowania

20. Postępowania uproszczone

21. Sądownictwo administracyjne - elementy ustroju sądownictwa administracyjnego, prawo do sądu oraz zakres kognicji i podstawowe wiadomości o skardze na decyzję, orzeczeniach i skardze kasacyjnej.

Efekty uczenia się:

K_W02

ma podstawową wiedzę o strukturach państwowych i samorządu terytorialnego oraz podstawowych elementach tych struktur

S1A_W02

K_W03

ma podstawową wiedzę o procedurach i uwarunkowaniach podejmowania decyzji w skali Unii Europejskiej, państwowej i samorządu terytorialnego

S1A_W03

K_W05

zna podstawowe zasady poszukiwania właściwych aktów prawnych regulujących stosunki społeczne i gospodarcze oraz wyszukiwania danych statystycznych

S1A_W06

K_W06

zna podstawowe regulacje prawne dotyczące struktur państwa i jednostek samorządu terytorialnego

S1A_W07

K_W07

zna ewolucję systemów regulacji prawnych i organizacyjnych dotyczących ustroju, zadań i kompetencji oraz spraw finansowych administracji publicznej

S1A_W08

K_W08

zna współczesne nurty teoretyczne i koncepcje nt. funkcjonowania samorządu terytorialnego i społeczeństwa obywatelskiego oraz ewolucje poglądów na te zagadnienia

S1A_W09

K_U02

potrafi posługiwać się aktami prawnymi i dokumentami strategicznymi opracowanymi na różnych szczeblach zarządzania sprawami publicznymi (właściwie je identyfikować i interpretować)

S1A_U02

K_U03

ma umiejętności krytycznej analizy zadań samorządu terytorialnego i prognozowania zbiorowych potrzeb w wymiarze lokalnym i regionalnym

S1A_U03

S1A_U04

K_U04

prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu funkcjonowania administracji publicznej

S1A_U05

K_U05

potrafi wskazać aksjologiczne i praktyczne dylematy w pracy pracownika samorządu terytorialnego

S1A_U06

K_U06

ma umiejętności identyfikacji problemów społecznych w wymiarze regionalnym i lokalnym i doboru właściwych instrumentów ich rozwiązywania

S1A_U07

K_U07

potrafi przygotować typową pracę pisemną w języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych pojęć i terminologii dotyczących administracji publicznej

S1A_U08

S1A_U09

K_U08

potrafi przygotować wystąpienie ustne w języku polskim i języku obcym dotyczące problematyki administracji publicznej

S1A_U10

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Wiktorowska
Prowadzący grup: Marcin Dyl, Miłosz Kłosowiak, Rafał Stankiewicz, Ewa Stefańska, Magdalena Śliwa-Wajda, Paweł Wajda, Marek Wierzbowski, Dawid Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Wiktorowska
Prowadzący grup: Marcin Dyl, Aleksander Jakubowski, Miłosz Kłosowiak, Rafał Stankiewicz, Ewa Stefańska, Paweł Wajda, Marek Wierzbowski, Dawid Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)