Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka o państwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S121-OG
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka o państwie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Prawa i Administracji
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne
nieobowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Celem zasadniczym wykładu "Nauka o państwie" jest zapoznanie się studenta z fenomenem państwa i wieloma zagadnieniami związanymi z jego funkcjonowaniem. Wykład powinien pozwolić stidentowi na lepsze zrozumienie istoty władzy publicznej i jej funkcjonowania, czego jednym z efektów jest tworzenie prawa. Wykład stanowi teoretyczne podbudowanie studiów nad prawem publicznym i różnymi zagadnieniami politologicznymi i historycznymi.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Patrz: opis poniżej.

Pełny opis:

Przedmiot "Nauka o państwie" był prowadzony na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszwskiego od pierwszych do ostatnich lat II Rzeczypospolitej. Problematyką tą, prowadząc odpowiednie zajęcia i wydając publikacje książkowe na ten temat, zajmowali się m.in. profesorowie Z. Cybichowski i W. Makowski. W okresie PRL przedmiot ten został zlikwidowany, ustępując miejsca prezentowanej z marksistowskich pozycji "Teorii państwa i prawa". Na początku lat 90. XX w. został on restytuowany w programie studiów i przez wiele lat był prowadzony przez profesora P. Winczorka, a następnie przez J. Majchrowskiego.

Charakter ujęcia i prezentacji w ramach niniejszego wykładu problematyki, którą zajmuje się nauka o państwie oddaje krótki artykuł: Piotr Winczorek, "Czy nauka o państwie jest nauką?" (wyd. pośmiertnie w: "Studia Iuridica" 2015 r., nr 61).

Poszczególne zagadnienia:

Status nauki o państwie wśród innych nauk społecznych, Władza i władza publiczna, środki jej sprawowania, problemy współczesnej demokracji. Grupy interesu w procesie sprawowania władzy. Legitymizacja władzy publicznej. Funkcje władzy publicznej. Imperium i dominium. Kultura i gospodarka w działalności władzy publicznej. Polityka państwa. Polityka kulturalna, polityka historyczna, polityka gospodarcza. Spory wokół istoty i genezy państwa. Naród i państwo - relacje wzajemne, Państwo narodowe, "narodowe" i wielonarodowe a procesy integracji kontynentalnej w Europie. Problem suwerenności państwowej dawniej i współcześnie, koncepcje suwerena i władzy suwerennej, Pozycja jednostki w państwie, państwo a obywatel, społeczeństwo obywatelskie w jego stosunkach z państwemProblem celu i funkcji państwa, rodzaje funkcji państwa. Typologia państw wedle różnych kryteriów. Rodzaje ustrojów terytorialnych i problem decentralizacji władzy państwowej, samorząd terytorialny, inne formy samorządu. Forma rządów, charakterystyka wybranych form rządu w państwie współczesnym, Pojęcie reżimu politycznego, rodzaje reżimów politycznych, autorytaryzm i totalitaryzm, demokracja polityczna, społeczna i gospodarcza. Główne niepaństwowe formy organizowania się ludzi (obywateli) oraz ich związki z państwem - kościoły i związki wyznaniowe, organizacje społeczne (pozarządowe), partie polityczne i inne. Współpraca i rywalizacja państw. Tożsamość państwowa i tradycja konstytucyjna.

Literatura:

Podstawowa:

Piotr Winczorek „Nauka o państwie” (wiele wydań), (ewentualnie "Wstęp do nauki o państwie, wiele wydań). Pozostała nieobowiązkowa literatura będzie podawana w trakcie wykładu.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student powinien rozumieć i wyjaśnić zjawiska związane z genezą, funkcjonowaniem, strukturą państwa na przestrzeni dziejów. W szczególności powinien móc opisać i nazwać instytucje władcze państwa współczesnego oraz rozumieć na czym polegają jego związki z takimi wspólnotami jak naród, "klasy" i warstwy społeczne, kongregacje wyznaniowe partie polityczne. Powinien móc wyjaśnić relacje między państwem a kulturą, religią, prawem, etyką i gospodarką a także rozumieć procesy dot. integracji i współpracy oraz rywalizacji państw.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Majchrowski
Prowadzący grup: Jan Majchrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład specjalizacyjny - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Majchrowski
Prowadzący grup: Jan Majchrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład specjalizacyjny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)