Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozasądowe procedury rozwiązywania sporów w prawie pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S172
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pozasądowe procedury rozwiązywania sporów w prawie pracy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Polubowne metody rozwiązywania sporów prawnych - teoria, praktyka, prawo
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje pozasądowe procedury rozwiązywania sporów w prawie pracy. Obejmuje zarówno spory indywidualne o roszczenia ze stosunku pracy jak i spory zbiorowe toczone na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Pełny opis:

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów w prawie pracy obejmują dwie grupy typów sporów: spory o prawa i spory o interesy. Spory o prawa dzielą się na spory o uprawnienia indywidualne, w ramach których pracownik może wystąpić z konkretnym roszczeniem do pracodawcy oraz spory kolektywne, w których pojedynczy pracownik nie dysponuje indywidualnym roszczeniem w stosunku do tego, kto go zatrudnia. Pierwsza grupa sporów nadaje się nadajesię do dochodzenia przed sądem lub innym powołanym do tego organem. Chodzi tu o spory ze stosunku pracy lub z nim związane. Droga sądowa pozostaje konieczna jedynie w niektórych typach spraw, pozostawiając miejsce dla alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Także w niektórych rodzajach spraw wymagających drogi sądowej (uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne) ustawodawca przewiduje możliwość wcześniejszego, przedsądowego postępowania pojednawczego (komisje pojednawcze).

Pozostałe spory o prawa (czego przykład stanowi na przykład część uprawnień do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) nie nadają się do prowadzenia przez indywidualnego pracownika w stosunku do pracodawcy. Tak jak spory o interesy wymagają one przeprowadzenia procedury sporu zbiorowego. W ramach zajęć zaprezentowane zostaną szczegółowo zagadnienia związane z przebiegiem także tego rodzaju sporów.

Literatura:

K.W. Baran, M. Wujczyk, D. Książek, Procesowe prawo pracy, Warszawa 2013

B. Cudowski, Spory zbiorowe w polskim prawie pracy, Białystok 1998

W. Sanetra, Sądy wobec sporów z zakresu zbiorowego prawa pracy w: Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej pod red. G. Goździewicza, Toruń 2000

A. M. Świątkowski, Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w: Zbiorowe prawo pracy. Komentarz pod red. J. Wratnego i K. Walczaka, Warszawa 2009

A. Góra-Błaszczykowska, K. Antolak-Szymanski (red.): Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów pracowniczych, DW Elipsa 2015

Efekty uczenia się:

Student zna zasady rozwiązywania sporów w prawie pracy, umie rozróżnić poszczególne rodzaje sporów i metody ich rozstrzygania lub rozwiązywania. Potrafi zdecydować, czy w określonym typie spraw uzasadnione i dopuszczalne pozostaje sięganie do metod pozasądowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia w formie wykładu i warsztatów. Zaliczenie na podstawie obecności i udziału w zajęciach, w tym pracy na warsztatach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)