Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona dziedzictwa kulturowego w prawie krajowym, unijnym i międzynarodowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W025N
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona dziedzictwa kulturowego w prawie krajowym, unijnym i międzynarodowym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiot stanowi kompleksowe przedstawienie problematyki związanej z ochroną dziedzictwa na poziomie międzynarodowym oraz krajowym. Omówienie przepisów uzupełnione jest w toku zajęć o liczne przykłady praktyczne oraz aktualne informacje dotyczące wzywań i perspektyw związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego. Oprócz zagadnień prawnych w toku wykłady poruszone zostaną podstawowe zagadnienia związane z teorią konserwatorską oraz zarządzaniem instytucjami pamięci.


Zajęcia stanowią część bloku specjalizacyjnego "Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrody".

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują zagadnienia związane z prawną ochroną dziedzictwa kultury na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuję problematykę:

1) Wprowadzenie do prawa ochrony dziedzictwa kultury

2) Ochrona dziedzictwa na poziomie międzynarodowym - dorobek prawny UNESCO, RE, UE

3) Ochrona zabytków - geneza, organizacja, prawo

4) Ochrona dziedzictwa podwodnego

5) Ochrona dziedzictwa archeologicznego

6) Ochrona dziedzictwa dokumentacyjnego na poziomie krajowym i międzynarodowym

7) Ochrona materiałów archiwalnych

8) Ochrona narodowego zasobu bibliotecznego

9) Ochrona zbiorów muzealnych

10) Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego

11) Ochrona dziedzictwa w dobie konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych

Literatura:

1. Katarzyna Zalasińska, Kamil Zeidler, Wykład prawa ochrony zabytków, Gdańsk 2015

2. Katarzyna Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010

3. Prawo ochrony zabytków, red. Kamil Zeidler, Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2014

4. Konwencje UNESCO w dziedzinie kultury, red. Katarzyna Zalasińska

5. Kamil Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007

6. Piotr Dobosz, Administracyjnoprawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków, Kraków 1997

7. Monika Drela, Własność zabytków, Warszawa 2006

8. Alicja Jagielska-Burduk, Zabytek ruchomy, Warszawa 2011

9. Jan Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. 1 i 2, Kraków 2001.

10. Katarzyna Zalasińska, Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2013

11. Jacek Brudnicki, Skreślenie z rejestru zabytków – teoria i praktyka w Polsce ostatnich lat, Kurier Konwerwatorski 13/2016

Efekty uczenia się:

– umie definiować pojęcie dziedzictwa kulturowego

– zna i rozumie system ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce

– zna prawne podstawy ochrony dziedzictwa kulturowego

– rozumie i odpowiednio interpretuje ustawy regulujące ochronę dziedzictwa kulturowego

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie na oceny 3-4+: obecność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności) + zaliczenie kolokwium

Zaliczenie na oceny 3-5!: obecność na zajęciach (dopuszczalne 3 nieobecności) + przygotowanie pracy pisemnej w formie eseju bądź artykułu naukowego

W przypadku wyboru zaliczenia przez pracę pisemną student bądź studentka odpowiednio wcześnie ustala z prowadzącą formę i temat. Przez cały semestr ma także możliwość konsultacji w zakresie uwag merytorycznych, wykorzystanej literatury czy redakcji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Błaszczyk, Katarzyna Zalasińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)