Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opodatkowanie działalności gospodarczej, rachunkowość podatkowa i sprawozdawczość finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W055N
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opodatkowanie działalności gospodarczej, rachunkowość podatkowa i sprawozdawczość finansowa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest dostarczenie podstawowej wiedzy dotyczącej opodatkowania działalności gospodarczej oraz rachunkowości podatkowej i sprawozdawczości finansowej.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia będą dotyczyły podstaw opodatkowania działalności gospodarczej, zagadnień rachunkowości podatkowej oraz sprawozdawczości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem związków pomiędzy nimi oraz aspektów praktycznych (warsztaty) zagadnień przedstawianych w części wykładowej.

Pełny opis:

Podczas pierwszej części zajęć zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia dotyczące opodatkowania działalności gospodarczej:

1. Specyfika podatków, które są adresowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą: zróżnicowanie definicji „działalności gospodarczej” dla potrzeb poszczególnych podatków.

2. Aktualny model opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce. Rola prawa UE.

3. Opodatkowanie podatkiem akcyzowym działalności gospodarczej: obowiązek podatkowy pierwszego i drugiego stopnia, zdarzenia podlegającego opodatkowaniu, podatek należny, zaliczka.

4. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług działalności gospodarczej: czynności podlegające opodatkowaniu, podatek należny i podatek naliczony, zwrot podatku.

5. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych działalności gospodarczej: zasady ogólne, metody zryczałtowane, ucieczka od opodatkowania.

6. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych działalności gospodarczej: zasady ogólne, metody zryczałtowane, ucieczka od opodatkowania.

7. Inne podatki obciążające działalność gospodarczą: podatek od gier, podatek handlowy.

Natomiast druga część zajęć, dotycząca rachunkowości podatkowej oraz sprawozdawczości finansowej, będzie prowadzona zgodnie z poniższym planem:

8. Rachunkowość - istota i funkcje. Rachunkowość podatkowa a rachunkowość finansowa (wykład).

9. Podstawowe zasady rachunkowości finansowej. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych (wykład).

10. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych (warsztaty).

11. Sprawozdawczość finansowa - pojęcie i znaczenie. Obowiązki w zakresie sprawozdawczości finansowej (wykład).

12. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych (wykład).

13. Sporządzanie sprawozdań finansowych (warsztaty).

14. Związki pomiędzy rachunkowością i sprawozdawczością finansową a podatkową. Ewidencje podatkowe (wykład i warsztaty).

Literatura:

- M. Bitner i inni, Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe, Warszawa 2017,

- Podatek od towarów i usług – 59 najważniejszych pojęć, W. Modzelewski, ISP Warszawa 2021,

- Podatek akcyzowy – 66 najważniejszych pojęć, W. Modzelewski, ISP Warszawa 2021,

- Podatek dochodowy od osób fizycznych – 50 najważniejszych pojęć, W. Modzelewski, ISP Warszawa 2021,

- M. Supera-Markowska, Rachunkowość – aspekty prawne i podatkowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2022.

Efekty uczenia się:

Student:

- pozna podstawowe zasady dotyczące opodatkowania działalności gospodarczej,

- będzie rozumiał problematykę rachunkowości podatkowej oraz nabędzie praktyczne umiejętności w zakresie ewidencjowania zdarzeń

gospodarczych w księgach podatkowych,

- nabędzie wiedzę co do zasad sprawozdawczości finansowej i będzie potrafił przeanalizować sprawozdanie finansowe,

- będzie rozumiał związki pomiędzy opodatkowaniem działalności gospodarczej, rachunkowością oraz sprawozdawczością podatkową i finansową.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwium w formie testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Modzelewski, Maria Supera-Markowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Modzelewski, Maria Supera-Markowska
Prowadzący grup: Witold Modzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)