Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nadzór nad rynkiem kapitałowym, odpowiedzialność karna i jej przesłanki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W096S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nadzór nad rynkiem kapitałowym, odpowiedzialność karna i jej przesłanki
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie kluczowych aspektów nadzoru nad rynkiem kapitałowym. W ramach zajęć przybliżony zostanie skład, pozycja ustrojowa i rola organu nadzoru nad rynkiem finansowym, a także model nadzoru nad rynkiem finansowym, którego jednym z sektorów jest rynek kapitałowy. Omówione zostają zasady sprawowania nadzoru, w tym szczególne instrumenty i kompetencje wynikające z przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, a także regulacje poszczególnych ustaw tworzących prawo rynku kapitałowego, które odnoszą się do nadzoru nad rynkiem kapitałowym. W trakcie zajęć omówione zostaną także kluczowe stanowiska UKNF dotyczące działalności podmiotów nadzorowanych i zasad nadzoru, a także komunikaty dotyczące środków nadzoru stosowanych przez KNF.

Pełny opis:

Zajęcia w ramach przedmiotu obejmować będą następujące zagadnienia:

1. Nadzór nad rynkiem finansowym - metody regulacji, skład i pozycja ustrojowa KNF, pozycja ustrojowa Przewodniczącego KNF i UKNF, rynek kapitałowy jako jeden z sektorów rynku finansowego;

2. KNF jako element Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego, rola ESMA;

3. Podmiotowy i przedmiotowy zakres nadzoru nad rynkiem kapitałowym i właściwe regulacje;

4. Uprawnienia Przewodniczącego KNF w postępowaniu karnym i cywilnym, lista ostrzeń publicznych KNF i jej rola, postępowanie wyjaśniające, szczególne regulacje ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym;

5. Nadzór nad firmami inwestycyjnymi i ich agentami (nadzór uprzedni, środki nadzoru);

6. Nadzór nad emitentami, spółkami publicznymi (w tym nadzór w procesie oferty publicznej, dopuszczania/wprowadzania do obrotu, wykonywaniem obowiązków informacyjnych, wykonywaniem obowiązków związanych ze znacznymi pakietami akcji);

7. Nadzór nad dostawcami usług finansowania społecznościowego;

8. Nadzór nad TFI, funduszami, ASI, ZASI, depozytariuszami i innymi podmiotami działającymi na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;

9. Czynniki ESG na rynku kapitałowym i nadzór nad wykonywaniem obowiązków z tym związanych;

9. Kryptoaktywa (MiCA) i inicjatywy prawodawcze, które w przyszłości mogą zmienić zakres nadzoru.

Literatura:

1) Chłopecki A., Dyl M., Prawo rynku kapitałowego. Wyd. 5., Warszawa 2017

2) Dyl M., Środki nadzoru na rynku kapitałowym, Warszawa 2012

3) Moloney N., The Age of ESMA: Governing EU Financial Markets, Hart Publishing 2018

4) Lehmann M., Kumpan Ch., European Financial Services Law: Article-by-Article Commentary, Hart Publishing 2019

5) Nadolska A., Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego, Warszawa 2014

6) Wajda P., Rola decyzji administracyjnej w nadzorze nad polskim systemem finansowym, Warszawa 2009

7) Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P. (red.), Prawo rynku kapitałowego. Wyd. 3, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu i zaliczeniu zajęć student:

- potrafi wskazać regulacje tworzące ramy prawne nadzoru nad rynkiem kapitałowym;

- potrafi wskazać organy sprawujące nadzór zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym;

- zna metody regulacji prawa rynku kapitałowego;

- potrafi wskazać przedmiotowy i podmiotowy zakres nadzoru nad rynkiem kapitałowym;

- potrafi opisać szczególne uprawnienia i instrumenty przysługujące KNF i Przewodniczącemu KNF;

- rozumie rolę organu nadzoru w zapewnieniu bezpieczeństwa rynku kapitałowego;

- zna podstawowe orzecznictwo dotyczące nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach oraz przedstawienie pracy pisemnej na jeden z wybranych tematów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Chłopecki, Joanna Róg-Dyrda, Marek Wierzbowski
Prowadzący grup: Joanna Róg-Dyrda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Chłopecki, Joanna Róg-Dyrda, Marek Wierzbowski
Prowadzący grup: Joanna Róg-Dyrda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)