Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problematyka części ogólnej prawa zobowiązań w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W125S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0420) Law Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Problematyka części ogólnej prawa zobowiązań w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Zasadniczym założeniem i celem wykładu jest omówienie istotnych zagadnień części ogólnej prawa zobowiązań w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach wykładu będzie omówione orzecznictwo dotyczące w szczególności:

1. Rodzaje postępowań oraz skutki orzeczeń TK,TSUE,ETPC.

2. Prawa podstawowe a prawo zobowiązań - wzajemne relacje.

3. Gwarancje godności ludzkiej, wolności i równości w prawie zobowiązań.

4. Granice swobody umów i skutki sprzeczności umów obligacyjnych z prawem.

5. Klauzule abuzywne - mechanizmy ochrony słabszej strony umowy.

6. Rebus sic stantibus i waloryzacja.

7. Zdarzenie szkodzące oraz ograniczenie indemnizacji do bezpośrednio poszkodowanych, wyjątki od zasady.

8. Majątkowa ochrona dóbr osobistych.

9. Wrongful life.

10. Odpowiedzialność władzy publicznej – w perspektywie konstytucyjnej

11. Odpowiedzialność władzy publicznej – w perspektywie europejskiej

12. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny.

13. Przedawnienie roszczeń.

14. Ochrona wierzycieli na wypadek niewypłacalności dłużnika.

Pełny opis:

W ramach wykładu będzie omówione orzecznictwo dotyczące w szczególności:

1. Rodzaje postępowań oraz skutki orzeczeń TK,TSUE,ETPC.

2. Prawa podstawowe a prawo zobowiązań - wzajemne relacje.

3. Gwarancje godności ludzkiej, wolności i równości w prawie zobowiązań.

4. Granice swobody umów i skutki sprzeczności umów obligacyjnych z prawem.

5. Klauzule abuzywne - mechanizmy ochrony słabszej strony umowy.

6. Rebus sic stantibus i waloryzacja.

7. Zdarzenie szkodzące oraz ograniczenie indemnizacji do bezpośrednio poszkodowanych, wyjątki od zasady.

8. Majątkowa ochrona dóbr osobistych.

9. Wrongful life.

10. Odpowiedzialność władzy publicznej – w perspektywie konstytucyjnej

11. Odpowiedzialność władzy publicznej – w perspektywie europejskiej

12. Odpowiedzialność za produkt niebezpieczny.

13. Przedawnienie roszczeń.

14. Ochrona wierzycieli na wypadek niewypłacalności dłużnika.

Literatura:

Literatura:

1. L. Bosek, M. Wild, Kontrola konstytucyjności prawa. Komentarz praktyczny dla sędziów i pełnomocników procesowych, Warszawa 2014;

2. L. Bosek, M. Wild, Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zagadnienia ustrojowe i procesowe. Skutki orzeczeń, Warszawa 2014;

3. L. Bosek, M. Safjan (red.), Konstytucja RP. Komentarz t. I i t. II, Warszawa 2016;

4. L. Bosek, Gwarancje godności ludzkiej i ich wpływ na polskie prawo cywilne, Warszawa 2012;

5. A. Brzozowski, W. Kocot, K. Michałowska (red.), W kierunku europeizacji prawa prywatnego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Rajskiemu, Warszawa 2007;

6. P. Machnikowski (red.) European product liability: an analysis of the State of the art in the era of new technologies, Cambridge 2016;

7. P. Machnikowski, Swoboda umów według art. 353[1] KC. Konstrukcja prawna, Warszawa 2005;

8. M. R. Marella, The Old and the New Limits to Freedom of Contract in Europe, European Review of Contract Law 2006, nr 2;

9. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar (red.), Europeizacja prawa prywatnego, Warszawa 2008;

10. M. Safjan, Autonomia woli a zasada równego traktowania [w:] Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25-27.9.2008 r.), red.: E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski, Warszawa 2010;

11. M. Safjan, Efekt horyzontalny praw podstawowych w prawie prywatnym: autonomia woli a zasada równego traktowania, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2009, nr 2;

12. R. Trzaskowski, Skutki sprzecznych z prawem umów obligacyjnych, Warszawa 2013;

13. R. Trzaskowski, Granice swobody kształtowania treści i celu umów obligacyjnych, Kraków 2005;

14. A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2020;

15. A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz t. I-III, Warszawa 2012;

16. L. Garlicki (red.), Konwencja o ochronie praw człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz t. I-II, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Efektem kształcenia powinno być rozumienie powiązań pomiędzy instytucjami prawa zobowiązań a regulacjami ponadustawowymi oraz orzecznictwem trybunałów międzynarodowych i TK.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bosek, Beata Janiszewska, Bogusław Lackoroński
Prowadzący grup: Leszek Bosek, Bogusław Lackoroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)