Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo socjalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-4F019S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo socjalne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie dla studiów administracyjnych II stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 25.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Przydatne może być, aby przed rozpoczęciem zajęć Student:

- znał konstytucyjne założenia systemu świadczeń socjalnych i danin publicznych;

- znał metody interpretacji aktów prawnych oraz formy działania administracji publicznej;

- rozpoznawał występujące w praktyce formy zatrudnienia i ich uwarunkowania w zakresie sytuacji socjalnej i danin publicznoprawnych.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia zmierzają do jednoczesnej realizacji dwóch celów:

- pogłębienia wiedzy o prawie socjalnym obejmującym ubezpieczenia społeczne i stale rozszerzane inne systemy świadczeń o charakterze socjalnym oraz zdobycia umiejętności w zakresie praktycznego jej zastosowania,

a także

- uzyskania lub utrwalenia umiejętności pomocnych w przygotowaniu pracy o charakterze naukowym; wyboru tematu i opracowania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Seminarium poświęcone jest zdobyciu i utrwaleniu wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu prawa socjalnego, w tym zaproponowanych przez uczestników seminarium, przede wszystkim następujących zagadnień:

1. Zakres prawa socjalnego; metody ochrony socjalnej; rozgraniczenie pojęć: zabezpieczenie społeczne; ochrona socjalna, ubezpieczenie społeczne, zaopatrzenie społeczne, pomoc społeczna.

2. Międzynarodowe standardy prawa socjalnego i ich wpływ na wykładnię i stosowanie polskiego prawa socjalnego.

3. Wykorzystywane techniki i metody regulacji w zależności od rodzaju i funkcji świadczeń.

4. Zakres podmiotowy prawa socjalnego.

5. Metody rozstrzygania zbiegu obowiązków i uprawnień.

6. Składki na ubezpieczenia społeczne i inne składki w zabezpieczeniu społecznym – ich rodzaje, finansowanie, zasady ustalania wysokości i opłacania.

7. Nieskładkowe metody finansowania świadczeń socjalnych.

8. Prawne systemy ochrony socjalnej, w tym na przykład: system ubezpieczeń społecznych; ubezpieczenie zdrowotne, zaopatrzenie społeczne, działalność socjalna pracodawców, promocja zatrudnienia i świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia rodzinne, inne rodzaje wsparcia dochodowego: świadczenie wychowawcze, dodatki mieszkaniowe, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, renta socjalna, świadczenia związane z niepełnosprawnością uprawnionych i osób od nich zależnych, pomoc społeczna.

9. Rodzaje świadczeń.

10. Elementy postępowania w zakresie opłacania składek oraz ustalania uprawnień do świadczeń oraz ich wysokości i wypłaty.

Przyswojeniu i utrwaleniu wiedzy, a jednocześnie wprowadzeniu do przygotowania pracy magisterskiej ma służyć przypomnienie zasad pisania prac o charakterze naukowym oraz dyskusja nad wybranymi problemami prawa socjalnego na podstawie aktów prawnych i samodzielnej lektury. Związane to jest z pogłębianiem umiejętności interpretowania i stosowania prawa socjalnego oraz analizy i krytycznej oceny literatury prawniczej z tego zakresu.

Omawiane są kwestie związane z metodologią pisania pracy magisterskiej.

Literatura:

a) Literatura podstawowa:

najnowsze dostępne wydania:

W. Muszalski, Prawo socjalne

J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego

M. Lewandowicz-Machnikowska, Regulacja prawna socjalnego wsparcia dla osób o niskich dochodach

M. Ratajczak, Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku.

b) Literatura uzupełniająca:

Literatura wskazywana na bieżąco przez prowadzącego zajęcia.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna zasady poszukiwania właściwych aktów i przepisów prawnych różnej rangi regulujących stosunki społeczne w zakresie prawa socjalnego.

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz identyfikując stosowny do nich punkt widzenia, w szczególności rozpoznawać zasady relacji między różnymi podmiotami aktywnymi w procesie podejmowania decyzji ustawodawczych oraz stosowania prawa socjalnego.

Student prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami w celu rozwiązywania konkretnych problemów związanych z wykładnią i stosowaniem prawa socjalnego, rozpoznaje różne grupy uprawnionych do świadczeń socjalnych oraz zależność pomiędzy zakresem i metodami przyznawania świadczeń a finansowaniem tych świadczeń, rozróżnia poszczególne formy zatrudnienia i zna konsekwencje wyboru jednej z nich w zakresie obowiązków i uprawnień socjalnych ich uczestników; dostrzega związek pomiędzy aktywnością zarobkową a prawem do świadczeń socjalnych.

Student rozpoznaje tendencje rozwojowe prawa socjalnego, w tym relacje pomiędzy różnymi jego metodami i formami. Potrafi wskazać aksjologiczne i praktyczne dylematy w wykładni prawa socjalnego, w szczególności wyboru zakresu i wysokości świadczeń w powiązaniu z metodami ich finansowania oraz podstawami konstytucyjnymi i prawnomiędzynarodowymi.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uczestników ma złożony charakter. Stosowane kryteria:

- obecność, bieżące przygotowanie do zajęć,

- aktywny udział w zajęciach,

- postępy w przygotowywaniu pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dzienisiuk, Magdalena Szczepańska
Prowadzący grup: Dorota Dzienisiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dzienisiuk, Magdalena Szczepańska
Prowadzący grup: Dorota Dzienisiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)