Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podatek dochodowy od osób prawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PO-12
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podatek dochodowy od osób prawnych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład obejmuje charakterystykę konstrukcji podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce oraz wybrane zagadnienia szczegółowe.

Pełny opis:

Wykład obejmuje charakterystykę konstrukcji podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce oraz wybrane zagadnienia szczegółowe. W ramach charakterystyki konstrukcji podatku omawiane są takie elementy jak podmiot opodatkowania, przedmiot opodatkowania, rok podatkowy, podstawa opodatkowania, stawki oraz zasady opodatkowania zysku podzielonego spółki kapitałowej ( pojęcie dochodu z udziału w zyskach osób prawnych i jego rodzaje, opodatkowanie osób fizycznych i prawnych uzyskujących taki dochód). Charakterystyka podmiotu opodatkowania obejmuje między innymi omówienie regulacji dotyczących podatkowych grup kapitałowych. W ramach zagadnień szczegółowych omawiane są : pojęcie przychodu i moment jego osiągnięcia, koszty uzyskania przychodu (pojęcie kosztów uzyskania przychodów, udokumentowanie poniesienia kosztu, przypisanie kosztu do okresu podatkowego, koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów), różnice kursowe, ulga na złe długi, amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (funkcje i metody amortyzacji, uregulowania prawnopodatkowe w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych, zasady wyceny środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do celów amortyzacji, zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych), opodatkowanie stron umowy leasingu (podstawowe pojęcia, warianty umów i odpowiadające im skutki podatkowe, problemy związane z wypowiedzeniem umowy leasingu, rozwiązania szczegółowe), skutki podatkowe aportów do spółek osobowych i kapitałowych , aspekty podatkowe kupna /sprzedaży przedsiębiorstwa spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa jako przedmiot transakcji, skutki sprzedaży przedsiębiorstwa po stronie sprzedawcy i nabywcy), skutki podatkowe kupna udziałów oraz wymiany udziałów jako formy przejęcia spółki kapitałowej.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

a) wiedza

Absolwent posiada wiedzę na temat konstrukcji podatku dochodowego od osób prawnych

b) umiejętności

Absolwent:

– wyjaśnia zasady ustalania dochodu podatkowego spółki kapitałowej,

– rozpoznaje kiedy powstaje przychód spółki oraz w jakim momencie i jakie wydatki spółka może odliczyć od przychodu jako koszty uzyskania, a w odniesieniu do jakich wydatków istnieje zakaz ich odliczania,

- analizuje umowy i zdarzenia prawne występujące w obrocie gospodarczym pod kątem ich skutków podatkowych ( sprzedaż, aport, leasing),

- rozpoznaje skutki podatkowe decyzji władz spółki takich jak na przykład zatrzymanie zysku w spółce lub jego podział pomiędzy wspólników

c) kompetencje społeczne

Absolwent studiów jest przygotowany do wykonywania czynności zawodowych wymagających wiedzy podatkowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Modzelewski
Prowadzący grup: Maria Supera-Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)