Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podatek rolny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PO-24
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podatek rolny
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład przedstawia konstrukcję oraz zasady podatku rolnego. Przedmiotem kursu są wyłącznie zagadnienia prawa materialnego.

Pełny opis:

Wykład przedstawia konstrukcję oraz zasady podatku rolnego. Przedmiotem kursu są wyłącznie zagadnienia prawa materialnego. W trakcie kursu prezentowane są następujące zagadnienia:

1. Istota i funkcja podatku rolnego oraz jego miejsce w systemie prawa podatkowego:

- podatek rolny jako element systemu opodatkowania nieruchomości

- podatek rolny jako substytut opodatkowania dochodów rolników

- spory co do przychodowego lub majątkowego charakteru podatku rolnego

- realny charakter podatku; znikoma ilość elementów personalnych w konstrukcji

2. Ewolucja opodatkowania gruntów rolnych w Polsce

- Dekret z 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych

- Ustawa z 28 czerwca 1950 r. o podatku gruntowym

- Dekret z 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym

- Ustawa z 26 października 1971 r. o podatku gruntowym

- Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

3. Podatnicy podatku rolnego (art. 3 uprol)

- właściciele

- posiadacze samoistni

- użytkownicy wieczyści

- posiadacze gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego (posiadanie umowne i bezumowne)

- dzierżawcy gruntów stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym

- rolnicze spółdzielnie produkcyjne

- współwłaściciele i małżonkowie

- odpowiedzialność solidarna w zakresie podatku rolnego (art. 3 ust. 5 uprol)

4. Wyłączenia od podatku rolnego

- przedmiotowe (brak)

- podmiotowe – art. 3a uprol

5. Przedmiot podatku (art. 1 i 2 uprol)

- użytki rolne a gospodarstwo rolne

- grunty jako wyłączny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym

- grunty wchodzące i nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych

- braki w definicji gospodarstwa rolnego i sposoby ich wykorzystania przez podatników:

a) brak wymogu prowadzenia działalności rolniczej

b) brak wymogu, aby gospodarstwo stanowiło całość ekonomiczną

- rola ewidencji gruntów w podatku rolnym:

a) dokument urzędowy,

b) podstawa ustalenia przedmiotowego zakresu podatku rolnego,

c) wiążące dla organu podatkowego źródło ustaleń co do powierzchni, rodzaju i klasy użytków rolnych

6. Podstawa opodatkowania i stawki (art. 4 – 6 uprol)

- liczba hektarów przeliczeniowych (art. 4 ust. 1 pkt 1 uprol)

- rozbieżne poglądy na funkcję hektarów przeliczeniowych w podatku rolnym:

a) ustalenie potencjalnej przychodowości gospodarstwa rolnego;

b) ustalenie „wartości użytkowo – rolniczej” gleby

- liczba hektarów fizycznych (art. 4 ust. 1 pkt 2 uprol)

- szczególna regulacja podstawy opodatkowania:

a) sady (art. 4 ust. 6 uprol)

b) grunty pod stawami zarybionymi i niezarybionymi (art. 4 ust. 7 i 8 uprol)

- stawka kwotowa i możliwości jej modyfikacji przez organ gminy

- związanie stawki z ceną żyta: przyczyny i skutki, postulaty de lege ferenda zgłaszane przez doktrynę

7. Moment powstania obowiązku podatkowego (art. 6a ust. 1 – 4 uprol)

- Zmiany stanu gospodarstwa rolnego i ich skutki dla obowiązku podatkowego (ust. 4, ust. 7)

- Obowiązki informacyjne osób fizycznych

- Deklaracje składane przez pozostałych podatników

8. Sposób powstania zobowiązania podatkowego, sposób i termin płatności, właściwość organów podatkowych (art. 6a ust. 4a – 11, art. 6b – 6c uprol)

- Zobowiązanie podatkowe powstające z mocy prawa i w wyniku decyzji organu podatkowego

- Raty w podatku rolnym i terminy ich płatności

- Pobór podatku przez organy gminy

- Pobór w drodze inkasa

- Łączne zobowiązanie pieniężne

9. Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym

- Zwolnienia przedmiotowe (art. 12 ust. 1 uprol)

- Zwolnienia podmiotowe (art. 12 ust. 2 uprol)

- Ulga inwestycyjna (art. 13 uprol)

- Inne ulgi (art. 13a – 13c uprol)

- Zwolnienia i ulgi stosowane z urzędu i na wniosek podatnika

10. Podatek rolny a inne podatki

- Podatek dochodowy

- Podatek od nieruchomości

- Podatek leśny

11. Szczególne traktowanie gospodarstw rolnych w polskim systemie podatkowym.

- VAT

- Podatki dochodowe

- Podatek od spadków i darowizn

- Podatek od czynności cywilnoprawnych

- Opłata skarbowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Modzelewski
Prowadzący grup: Marek Waluga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)