Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do podatków dochodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PO-8
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do podatków dochodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wykład składa się z dwóch części : ogólnej charakterystyki podatku dochodowego od osób fizycznych i ogólnej charakterystyki podatku dochodowego od osób prawnych .

Podsumowaniem obu części wykładu poświęconych podatkowi dochodowemu od osób fizycznych i od osób prawnych jest porównanie ich konstrukcji w zakresie podstawowych elementów.

Pełny opis:

Wykład składa się z dwóch części : ogólnej charakterystyki podatku dochodowego od osób fizycznych i ogólnej charakterystyki podatku dochodowego od osób prawnych . Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych obejmuje następujące zagadnienia : typy i podstawowe cechy podatku, zakres podmiotowy według kryterium podporządkowania jurysdykcji podatkowej (pojęcia „ nieograniczony” i „ ograniczony obowiązek podatkowy”), podmiot opodatkowania oraz konstrukcje mające na celu uwzględnienie obciążeń rodzinnych podatnika (odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na dzieci i małżonka pozostających na utrzymaniu podatnika, ulgi podatkowe, kwotowe lub procentowe na dzieci i małżonka, rozszczepienie łącznego dochodu małżonków, iloraz rodzinny, świadczenia socjalne stosowane obok lub zamiast ulg podatkowych) , teorie dochodu i zakres przedmiotu opodatkowania (teoria źródeł i teoria czystego przyrostu majątkowego), okres podatkowy (rok podatkowy, dochód i strata roku podatkowego , potrącenie straty, pokrycie straty, przerzucenie straty „ w przód” i „ w tył”), taryfa podatkowa (podatki o skali progresywnej, uzasadnienie progresji) , pobór podatku (pobór podatku u źródła oraz u osoby uzyskującej dochód), podatek dochodowy a inflacja ( oddziaływanie inflacji na wysokość obciążenia podatkowego oraz oddziaływanie podatku dochodowego na inflację), harmonizacja podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach prawa unijnego (zakres harmonizacji, dyrektywa odsetkowa, orzecznictwo TSUE) , alternatywne koncepcje podatku dochodowego (koncepcja podatku liniowego).

Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób prawnych obejmuje następujące zagadnienia : geneza podatku dochodowego od osób prawnych i podstawowe cechy jego konstrukcji, dochód podatkowy a zysk brutto osoby prawnej, podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym i sposoby jego rozwiązania (koncepcje złagodzenia wewnętrznego podwójnego opodatkowania: koncepcja częściowego odliczenia podatku obciążającego dochód spółki, przypadającego na wypłacone dywidendy od podatku dochodowego należnego od wspólników, koncepcja niełączenia dywidendy z innymi dochodami podatnika i opodatkowania podatkiem zryczałtowanym o niższej stawce), harmonizacja podatku dochodowego od osób prawnych w ramach prawa wspólnotowego (ogólna charakterystyka dyrektyw unijnych wydanych w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych : dyrektywa z dnia 23 lipca 1990 r. o wspólnym systemie podatkowym dla fuzji, podziałów, wniesienia majątku i zamiany udziałów w odniesieniu do spółek różnych państw członkowskich (90/434/EEC), dyrektywa z dnia 23 lipca 1990 r. o wspólnym systemie podatkowym dla spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (90/435/EEC); Dyrektywa z 3 lipca 2003 r. o wspólnej regulacji podatkowej dla wypłat odsetek i należności licencyjnych pomiędzy spółkami powiązanymi różnych państw członkowskich (2003/48/EC) oraz orzecznictwo TSUE).

Podsumowaniem obu części wykładu poświęconych podatkowi dochodowemu od osób fizycznych i od osób prawnych jest porównanie ich konstrukcji w zakresie podstawowych elementów.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

a) wiedza

Absolwent posiada wiedzę na temat genezy, ewolucji , zasad i podstawowych elementów konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

b) umiejętności

Absolwent:

– rozpoznaje podstawowe problemy podatkowe związane z opodatkowaniem dochodu ,

– rozpoznaje różnice pomiędzy opodatkowaniem osób fizycznych i prawnych,

– ocenia konstrukcje podatków dochodowym pod kątem ich oddziaływania na decyzje gospodarcze podatników

c) kompetencje społeczne

Absolwent studiów jest przygotowany do wykonywania czynności zawodowych wymagających ogólnej wiedzy podatkowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Modzelewski
Prowadzący grup: Maria Supera-Markowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)