Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ustanie i zmiana treści stosunku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PP-4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustanie i zmiana treści stosunku pracy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład obejmuje problematykę ustania i zmiany treści stosunku pracy. Podstawowymi zagadnieniami z zakresu tematyki objętej wykładu jest problematyka dotycząca rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron / oświadczenie woli o porozumieniu, skutki takiego rozwiązania/, wypowiedzenia umowy o pracę/ oświadczenie woli o wypowiedzeniu, jego forma , okres i termin wypowiedzenia, ochrona przed wypowiedzeniem, skutki wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę/, rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia/ przesłanki rozwiązania natychmiastowego z przyczyn zawinionych przez pracownika, przesłanki rozwiązania umowy o prace z przyczyn niezawinionych przez pracownika, ograniczenia rozwiązywania umów w tym trybie, roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o prace w trybie natychmiastowym a także możliwości i skutki rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracownika/, a także wygaśnięcia umowy o pracę/ przesłanki wygaśnięcia, roszczenia/.

Pełny opis:

Wykład obejmuje problematykę ustania i zmiany treści stosunku pracy. Podstawowymi zagadnieniami z zakresu tematyki objętej wykładu jest problematyka dotycząca rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron / oświadczenie woli o porozumieniu, skutki takiego rozwiązania/, wypowiedzenia umowy o pracę/ oświadczenie woli o wypowiedzeniu, jego forma , okres i termin wypowiedzenia, ochrona przed wypowiedzeniem, skutki wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę/, rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia/ przesłanki rozwiązania natychmiastowego z przyczyn zawinionych przez pracownika, przesłanki rozwiązania umowy o prace z przyczyn niezawinionych przez pracownika, ograniczenia rozwiązywania umów w tym trybie, roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o prace w trybie natychmiastowym a także możliwości i skutki rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia przez pracownika/, a także wygaśnięcia umowy o pracę/ przesłanki wygaśnięcia, roszczenia/. Ponadto, wykład obejmuje zagadnienia dotyczące zmiany treści umowy o pracę z uwzględnieniem problematyki wypowiedzenia zmieniającego, porozumienia zmieniającego oraz tzw. czasowej zmiany treści umowy o pracę.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

a) wiedza

Absolwent posiada wiedzę na temat regulacji dotyczących odpowiednich przepisów prawa pracy a także znajomość orzecznictwa i poglądów doktryny w zakresie tematu wykładu

b) umiejętności

Absolwent :

– rozpoznaje podstawowe problemy związane z zakończeniem umowy o pracę dokonywanym w różnym trybie, a także ze zmianą jej treści,

-zna przepisy i potrafi je odpowiednio zastosować

- zna orzecznictwo i z zakresu objętego tematem wykładu

c) kompetencje społeczne

Absolwent studiów jest przygotowany do wykonywania czynności zawodowych wymagających wiedzy z zakresu prawa pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gersdorf
Prowadzący grup: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, Piotr Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)