Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia z zakresu podatków obrotowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7A16
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia z zakresu podatków obrotowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przekazanie podstawowych informacji o elementach konstrukcji podatków obrotowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Przewidziano przy tym samodzielną – pod kierunkiem prowadzącego – pracę studenta z tekstem normatywnym, orzecznictwem sądów administracyjnych i komentarzami. Zarysowany też zostanie problem opodatkowania obrotu w relacjach transgranicznych oraz harmonizacji podatków obrotowych w prawie UE. Zajęcia obejmą również wybrane aspekty dotyczące problematyki opodatkowania hazardu oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (w zakresie rozgraniczenia stosowania VAT i PCC).

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następującą tematykę:

1. Podatki obrotowe na tle innych danin publicznych

2. Rys historyczny podatków obrotowych na świecie

i w Polsce

3. Podatki obrotowe jako przedmiot harmonizacji prawa w ramach UE (z uwzględnieniem systemowej relacji prawa krajowego do prawa unijnego w zakresie danin publicznych)

4. Polski podatek od towarów i usług jako podatek od wartości dodanej (VAT) – cechy modelowe

5. Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług – podatek należny

6. Zakres podmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług – podatnik VAT

7. Miejsce świadczenia i moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług

8. Podstawa opodatkowania, stawki i zwolnienia w podatku od towarów i usług

9. Odliczenie podatku naliczonego od towarów i usług: przesłanki i ograniczenia. Zwrot podatku od towarów i usług

10. Faktury i kasy rejestrujące (fiskalne) w podatku od towarów i usług

11. Ewidencje, deklaracje, warunki i terminy płatności podatku od towarów i usług

12. Szczególne reżimy opodatkowania podatkiem od towarów i usług (mały podatnik, rolnik ryczałtowy, transakcje trójstronne, turystyka, taksówki, towary używane, magazyn konsygnacyjny, likwidacja działalności, nieściągalne wierzytelności, odpowiedzialność solidarna nabywcy za zaległości podatkowe zbywcy, zwrot podatku podróżnym, usługi elektroniczne)

13. Podatek od towarów i usług a podatek od czynności cywilnoprawnych

14. Cechy modelowe podatku akcyzowego. Organizacja rynku wyrobów akcyzowych i nadzór nad nim

15. Zakres przedmiotowy opodatkowania podatkiem akcyzowym

16. Zakres podmiotowy opodatkowania podatkiem akcyzowym

17. Elementy konstrukcji podatku akcyzowego dla poszczególnych grup wyrobów akcyzowych. Warunki, terminy płatności, znaki akcyzy

18. Problem zgodności krajowych regulacji dotyczących podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego z dyrektywami unijnymi – wybrane zagadnienia na przykładzie „polskich” orzeczeń TSUE

19. Oszustwa i nadużycia wykorzystujące konstrukcję podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

20. Problematyka opodatkowania hazardu

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2017, wybrane fragmenty

2. W. Modzelewski (red.), Materialne prawo podatkowe (część szczegółowa). Zarys wykładu, Warszawa 2009, wybrane fragmenty

3. W. Modzelewski (red.), Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2010, wybrane fragmenty

4. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2018, cz. III rozdz. III

5. A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016, rozdz. XXI

6. P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2017, rozdz. VI

Literatura uzupełniająca:

1. N. Gajl, Modele podatkowe: podatki obrotowe i inne formy obciążeń pośrednich, Warszawa 1995

2. Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług, pod red. W. Modzelewskiego, Warszawa 2015, wybrane fragmenty

3. T. Michalik, VAT. Komentarz, Warszawa 2019, wybrane fragmenty

4. A. Bartosiewicz, VAT. Komentarz LEX, Warszawa 2019, wybrane fragmenty

5. Komentarz do ustawy o podatku akcyzowym, pod red. W. Modzelewskiego, Warszawa 2015, wybrane fragmenty

6. Sz. Parulski, Akcyza. Komentarz, Warszawa 2016, wybrane fragmenty

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

 przedstawia konstrukcję podatków od towarów i usług oraz akcyzowego,

 zna zasady opodatkowania obrotu towarami i świadczenia usług,

 potrafi wskazać czy w przypadku danej transakcji zastosowanie znajdzie podatek od towarów i usług czy podatek od czynności cywilnoprawnych

 potrafi przedstawić najważniejsze zagadnienia dotyczące opodatkowania hazardu,

 umie prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie określonych norm prawa podatkowego w zakresie podatków obrotowych,

 potrafi prawidłowo posługiwać się terminologią z zakresu podatków obrotowych,

 sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa podatkowego w zakresie podatków obrotowych, wykorzystuje normy prawne do samodzielnego rozwiązania problemu,

 potrafi samodzielnie znaleźć właściwą podstawę prawną, orzecznictwo oraz literaturę dotyczącą badanego zagadnienia,

 ma umiejętność sporządzania podstawowych dokumentów (deklaracji podatkowych, pism, analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnopodatkowych)

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywność na zajęciach, colloquium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Chowaniec, Krzysztof Radzikowski, Przemysław Szymczyk
Prowadzący grup: Jakub Chowaniec, Krzysztof Radzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Chowaniec, Krzysztof Radzikowski, Przemysław Szymczyk
Prowadzący grup: Jakub Chowaniec, Krzysztof Radzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)