Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia z zakresu podatków majątkowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7A21
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia z zakresu podatków majątkowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przekazanie podstawowych informacji o elementach konstrukcji podatków majątkowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego, a także podatku od środków transportowych oraz podatku od spadków i darowizn. Przewidziano przy tym samodzielną – pod kierunkiem prowadzącego – pracę studenta z tekstem normatywnym, orzecznictwem sądów administracyjnych i komentarzami. Zajęcia obejmą również wybrane aspekty dotyczące problematyki podatku od wydobycia niektórych kopalin.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następującą tematykę:

1. Podatki majątkowe na tle innych danin publicznych; modele podatków majątkowych

2. Rys historyczny podatków majątkowych na świecie i w Polsce

3. Elementy konstrukcyjne podatku od nieruchomości

4. Elementy konstrukcyjne podatku rolnego

5. Elementy konstrukcyjne podatku leśnego

6. Ograniczone władztwo podatkowe gmin w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym i od środków transportowych

7. Pobór podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

8. Rola ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

9. Rozgraniczenie podatku rolnego i podatku leśnego wobec podatku od nieruchomości; podatki rolny, leśny i od nieruchomości a podatki dochodowe i obrotowe obciążające działalność rolną lub leśną

10. Podatki rolny, leśny i od nieruchomości a regulacje innych gałęzi prawa (prawo budowlane, prawo energetyczne, prawo geologiczne i górnicze, prawo geodezyjne i kartograficzne, itp.) – problematyka wykładni systemowej prawa podatkowego

11. Ewidencja (kataster) nieruchomości i podatek ad valorem (propozycje legislacyjne)

12. Podatek od środków transportowych

13. Elementy konstrukcyjne podatku od spadków i darowizn

14. Rozgraniczenie podatku od spadków i darowizn oraz podatków dochodowych

15. Podatek od wydobycia niektórych kopalin

16. Podatek od niektórych instytucji finansowych.

17. Podatek od sprzedaży detalicznej.

18. Opłaty dotyczące nieruchomości: adiacencka, planistyczna, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

19. Podatek tonażowy i podatek od produkcji okrętowej a podatki dochodowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2017, wybrane fragmenty

2. W. Modzelewski (red.), Materialne prawo podatkowe (część szczegółowa). Zarys wykładu, Warszawa 2009, wybrane fragmenty

3. W. Modzelewski (red.), Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2010, wybrane fragmenty

4. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2018, cz. III rozdz. IV

5. A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016, rozdz. XXII

6. P. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Prawo podatkowe, Warszawa 2019, rozdz. VII-VIII

Literatura uzupełniająca:

1. P. Banasik, Podatki i opłaty lokalne. Podatek leśny Podatek rolny. Komentarz, Warszawa 2019

2. R. Dowgier, L. Etel, B. Pahl, M. Popławski, Leksykon podatków i opłat lokalnych. 517 pytań i odpowiedzi, Warszawa 2010

3. Komentarz do podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, pod red. W. Modzelewskiego i J. Bielawnego, Warszawa 2011, wybrane fragmenty

4. L. Etel, Podatek rolny, podatek leśny. Komentarz, Warszawa 2013, wybrane fragmenty

5. L. Etel, Podatek od nieruchomości. Komentarz, Warszawa 2013, wybrane fragmenty

6. B. Pahl, Podatki i opłaty lokalne. Teoria i praktyka, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

 przedstawia konstrukcję podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych,

 zna zasady opodatkowania nieruchomości i potrafi wskazać który z podatków będzie miał zastosowanie w przypadku danej nieruchomości lub jej części,

 potrafi przedstawić najważniejsze zagadnienia dotyczące konstrukcji podatku od spadków i darowizn i rozgraniczyć zakres zastosowania tego podatku względem podatku dochodowego,

 umie prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenie określonych norm prawa podatkowego w zakresie podatków majątkowych,

 potrafi prawidłowo posługiwać się terminologią z zakresu podatków majątkowych,

 sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa podatkowego w zakresie podatków majątkowych, wykorzystuje normy prawne do samodzielnego rozwiązania problemu,

 potrafi samodzielnie znaleźć właściwą podstawę prawną, orzecznictwo oraz literaturę dotyczącą badanego zagadnienia,

 ma umiejętność sporządzania podstawowych dokumentów (deklaracji podatkowych, pism, analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnopodatkowych)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Chowaniec, Witold Modzelewski, Krzysztof Radzikowski
Prowadzący grup: Jakub Chowaniec, Bartosz Gryziak, Krzysztof Radzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)