Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia z zakresu finansów publicznych i publicznego prawa finansowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7A3
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia z zakresu finansów publicznych i publicznego prawa finansowego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przekazanie podstawowych informacji o ewolucji, strukturze i pojęciach finansów publicznych i prawa finansowego, ze zwróceniem uwagi na daleko idącą samodzielność jego poszczególnych dyscyplin (prawo budżetowe, prawo podatkowe, prawo celne, prawo bankowe itd.).

Przedmiot ma charakter wstępny wobec pozostałych realizowanych w toku studiów i porusza przede wszystkim te zagadnienia finansów publicznych i prawa finansowego, które nie będą rozwijane w kolejnych przedmiotach o charakterze obowiązkowym (np. prawo budżetowe Polski i Unii Europejskiej), z pominięciem zagadnień prawa bankowego i podatkowego.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następującą tematykę:

1. Podstawy prawne finansów publicznych. Pojęcie i zakres finansów publicznych

2. Pojęcie i struktura prawa finansowego. Rys historyczny prawa finansowego i jego nauki

3. Źródła prawa finansowego Polski i Unii Europejskiej

4. Konstytucyjne regulacje dotyczące finansów publicznych

5. Funkcje finansów publicznych

6. Podstawowe pojęcia finansów publicznych. Sektor finansów publicznych i środki publiczne

7. Formy organizacyjno-prawne gospodarki budżetowej.

8. Geneza i pojęcie budżetu publicznego. Budżet państwa – regulacje prawa budżetowego

9. Charakter prawny ustawy budżetowej i budżetu państwa

10. Zasady budżetowe. Funkcje budżetu

11. Dochody i wydatki budżetu państwa

12. Procedura budżetowa. Klasyfikacja budżetowa

13. Zasady wykonywania budżetu państwa. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny

14. Budżet środków europejskich

15. Budżet zadaniowy. Wieloletni Plan Finansowy Państwa

16. Deficyt budżetowy – pojęcie, źródła finansowania

17. Dług publiczny – pojęcie, regulacje prawne dotyczące limitu długu, struktura zadłużenia

18. Potrzeby pożyczkowe budżetu państwa i źródła finansowania długu publicznego. Zarządzanie długiem sektora finansów publicznych

19. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne

20. Podstawy prawa finansów samorządu terytorialnego. Regulacje prawne. Decentralizacja finansów publicznych. Dochody jednostek samorządu terytorialnego. Podatki i opłaty lokalne, władztwo podatkowe gmin. Budżety jednostek samorządu terytorialnego i procedura budżetowa. Dług jednostek samorządu terytorialnego i jego finansowanie

21. Modelowe formy integracji międzynarodowej a finanse publiczne i prawo finansowe (strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, unia walutowa, unia gospodarcza)

22. Budżet i wieloletnie ramy finansowe UE. Procedura budżetowa. Zasady budżetowe i zasady wykonywania budżetu UE. Dochody i wydatki budżetu UE

23. Cele i zasady polityki spójności UE. Zasady finansowania polityki spójności UE. Charakterystyka funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

24. Polityka regionalna na szczeblu państwa członkowskiego UE. Polski system podziału środków z budżetu UE. Umowa Partnerstwa i Programy Operacyjne. Instytucje wspierania absorpcji środków UE. Zasady finansowania rozwoju regionalnego

25. Dyscyplina finansów publicznych – pojęcia i zakres odpowiedzialności za jej naruszenie

Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Bitner [et al.], Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe, Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca:

1. A. Borodo, Polskie prawo finansowe, zarys ogólny, Toruń 2014

2. E. Chojna-Duch, Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2012

3. E. Chojna-Duch, Prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2017

4. C. Kosikowski, Finanse publiczne i prawo finansowe. Zagadnienia egzaminacyjne i seminaryjne, Warszawa 2013

5. R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska (red.), Prawo finansowe, Warszawa 2013

5. W. Wójtowicz (red.), Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

 prawidłowo interpretuje i wyjaśnia znaczenie określonych norm prawa finansowego oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami, zarówno w obrębie jednej dziedziny prawa jak i w obszarze międzydziedzinowym,

 prawidłowo posługuje się terminologią z zakresu prawa finansowego,

 rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie finansowym; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnofinansowych,

 sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa finansowego, wykorzystuje normy poszczególnych działów tego prawa do samodzielnego rozwiązywania konkretnych problemów,

 rozpoznaje procedury tworzenia i zasady wykonywania budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

 charakteryzuje fundusze unijne oraz budżet UE,

 dostrzega związki między zjawiskami finansowymi a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi, potrafi je prawidłowo zinterpretować

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie

.Kontrola obecności, aktywność na zajęciach, colloquium pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Chowaniec, Krzysztof Radzikowski, Karolina Tetłak, Julia Zdanukiewicz
Prowadzący grup: Barbara Błaszczak, Jakub Chowaniec, Krzysztof Radzikowski, Julia Zdanukiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Chowaniec, Krzysztof Radzikowski, Karolina Tetłak, Julia Zdanukiewicz
Prowadzący grup: Barbara Błaszczak, Jakub Chowaniec, Krzysztof Radzikowski, Julia Zdanukiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)