Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja finansowa, skarbowa i celna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7A4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Administracja finansowa, skarbowa i celna
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot podstawowy w ramach kierunku studiów Prawo finansowe i skarbowość. Przedmiot ten ma na celu zapoznanie studenta z podstawową budową aparatu administracji publicznej finansowej oraz administracji skarbowej.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje problematykę organizacji i funkcjonowania części aparatu administracji publicznej (tj. administracji skarbowej oraz finansowej) w Rzeczypospolitej Polskiej. Materia wykładowa zostaje podzielona na trzy podstawowe części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia ogólne z zakresu prawa administracyjnego, które student powinien opanować aby móc w pełni skorzystać z prowadzonego wykładu. W tej części konieczne jest omówienie takich pojęć jak administracja publiczna (w tym podział na administrację rządową oraz samorządową). W tym miejscu należy również omówić pojęcie organu administracyjnego. Istotnym elementem wykładu jest również omówienie takich pojęć przynależnych prawu administracyjnemu jak zdania i kompetencje, a ponadto pojęcia decentralizacji i dekoncentracji. Na zakończenie tej części konieczne będzie również omówienie pojęcia administracji zespolonej oraz niezespolonej w aparacie administracyjnym państwa.

Druga część wykładu zostanie poświęcona tematom związanych z administracją skarbową. W tym zakresie konieczne jest omówienie ustroju aparatu administracji skarbowej. Naturalną dalszą konsekwencją będzie szczegółowe omówienie poszczególnych szczebli tej administracji począwszy od naczelników urzędów skarbowych przez dyrektorów izb administracji skarbowej aż do organu ministra właściwego do spraw finansów. W tym zakresie konieczne będzie omówienia zadań i kompetencji organów znajdujących się na poszczególnych szczeblach tego aparatu.

Ostatnia – trzecia część wykładu zostanie poświęcona zagadnieniom związanym z aparatem administracyjnym w zakresie finansów rozumianego jako zespół organów i instytucji, których zadania polegają na planowaniu i zarządzaniu finansami państwa bądź poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. W tym zakresie konieczne jest omówienie kompetencji takich organów jak minister właściwy do spraw finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Komisja nadzoru finansowego.

Literatura:

1. Podręcznik podstawowy: J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2020

2. J. Kulicki, Administracja danin publicznych w Polsce, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

– umie definiować podstawowe pojęcia prawa administracyjnego takie jak administracja publiczna, organ administracji publicznej, decentralizacja, zadania, kompetencje, zespolenie administracji publicznej, organy administracji niezespolonej

- potrafi wskazać jakie organy administracji publicznej wchodzą w skład administracji skarbowej, jaka jest struktura tego aparatu, jakie są organy wyższego stopnia,

- potrafi wskazać jakie są zadania i kompetencje poszczególnych organów administracji skarbowej w tym ministra właściwego do spraw finansów, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów kontroli skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej,

- potrafi omówić zadania i kompetencje wywiadu skarbowego

- potrafi omówić zadania ministra właściwego do spraw finansów oraz jego kompetencje w jako organu administracji skarbowej oraz organu administracji finansowej

- potrafi wskazać zadania i kompetencje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisji Nadzoru Finansowego

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Student musi wykazać się znajomością podstawowych pojęć z zakresu prawa administracyjnego, znajomością systemu administracji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem aparatu administracji skarbowej i finansowej,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lachowicz
Prowadzący grup: Marcin Lachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lachowicz
Prowadzący grup: Marcin Lachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)