Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia z zakresu podatków dochodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7A8
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia z zakresu podatków dochodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przekazanie podstawowych informacji o elementach konstrukcji podatków dochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Przewidziano przy tym samodzielną – pod kierunkiem wykładowcy – pracę studenta z tekstem normatywnym, orzecznictwem sądów administracyjnych i komentarzami. Zarysowany też zostanie problem opodatkowania dochodów w relacjach transgranicznych.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następującą tematykę:

1. Konstrukcja podatku dochodowego na tle innych typów podatków. Podatki „pogranicza” (rolny, leśny, tonażowy, od wydobycia niektórych kopalin)

2. Rys historyczny podatków dochodowych w Polsce

3. Podstawy prawne i ogólne zasady podatku dochodowego od osób fizycznych

4. Podstawy prawne i ogólne zasady podatku dochodowego od osób prawnych

5. Opodatkowanie dochodów w relacjach transgranicznych – ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, podatek u źródła, problem podwójnego opodatkowania, rola umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i dyrektyw podatkowych UE

6. Podmiot podatku dochodowego (osoba fizyczna, osoba prawna, problem spółek osobowych, podatkowych grup kapitałowych i jednostek sektora finansów publicznych)

7. Wpływ sytuacji rodzinnej podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych na zasady opodatkowania

8. Rok podatkowy. Zasady rozliczania straty podatkowej.

9. Pojęcia dochodów, przychodów i kosztów ich uzyskania; przegląd źródeł przychodów w podatkach dochodowych; zasada kasowa a zasada memoriałowa

10. Przychody z działalności gospodarczej

11. Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. Amortyzacja

12. Przychody osobiste osób fizycznych z poszczególnych źródeł

13. Koszty uzyskania przychodów osobistych osób fizycznych

14. Stawki podatków dochodowych

15. Ulgi i zwolnienia w podatkach dochodowych

16. Terminy i formy płatności podatków dochodowych Pobór podatku

17. Szczególne zasady ustalania dochodu

18. Wybrane zagadnienia szczegółowe podatków dochodowych (np. różnice kursowe, odsetki, dywidendy, ceny transferowe, zjawiska restrukturyzacyjne, podatek dochodowy w działalności instytucji finansowych)

19. Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

20. Wybrane problemy dyskusyjne podatków dochodowych (m. in.: stawka liniowa a progresywna, jednolity podatek dochodowy czy odrębne dla poszczególnych kategorii podatników lub źródeł przychodów, unikanie i obchodzenie podatku dochodowego, podatek pro-rodzinny czy neutralny)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Bitner [et al.], Prawo finansowe. Prawo finansów publicznych. Prawo podatkowe. Prawo bankowe, Warszawa 2017

2. H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, Warszawa 2017 – wybrane fragmenty

3. W. Modzelewski (red.), Materialne prawo podatkowe (część szczegółowa). Zarys wykładu, Warszawa 2009 – wybrane fragmenty

4. W. Modzelewski (red.), Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, Warszawa 2010 – wybrane fragmenty

Literatura uzupełniająca:

1. A. Gomułowicz, D. Mączyński, Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2016, rozdz. XXII

2. R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2018 – wybrane fragmenty

3. W. Modzelewski (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Warszawa 2015 – wybrane fragmenty

4. W. Modzelewski (red.), Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Warszawa 2015 – wybrane fragmenty

5. A. Bartosiewicz, PIT. Komentarz LEX, Warszawa 2015 – wybrane fragmenty

6. P. Małecki, M. Mazurkiewicz, CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz, Warszawa 2019

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Chowaniec, Krzysztof Radzikowski, Marek Waluga
Prowadzący grup: Bartosz Gryziak, Marcin Lachowicz, Krzysztof Radzikowski, Karolina Tetłak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)