Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie obszarami wiejskimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7B9
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie obszarami wiejskimi
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot jest oferowany dla studentów zainteresowanych zarządzaniem i administracją rolną na obszarach wiejskich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podstawą kursu są wykłady prowadzone przez wykładowców, uznanych jako autorytety w dziedzinie prawa rolnego i administracyjnego. Studenci zainteresowani bieżącymi problemami funkcjonowania zarządzania i administracji rolnej w prawie polskim i europejskim mogą uczestniczyć w wykładzie, który przedstawia aktualne problemy z zakresu powyższej problematyki.

Pełny opis:

Zakres tematyki wykładu z przedmiotu:

1. Zagadnienia wprowadzające (pojęcie i przedmiot prawa rolnego, kryteria wyodrębnienia prawa rolnego, rozwój administracji rolnej w polskim systemie prawa). Określenie pojęcia obszarów wiejskich,

2. Pojęcie gospodarstwa rolnego i gruntu rolnego ( gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa, gruntu rolny, grunt leśny, przedsiębiorstwo rolne), gospodarstwo rodzinne – rola administracji.

3. Obrót nieruchomościami rolnymi w świetle kodeksu cywilnego i ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych w tym zakresie.

4. Ubezpieczenie społeczne rolników i renty strukturalne (rodzaje ubezpieczeń, zakres podmiotowy, rodzaje świadczeń, przesłanki ich nabycia, wysokość świadczeń, zawieszenie prawa do świadczeń, renty) – zadania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

5. Podatki w rolnictwie (podatek rolny, podatek leśny, podatek dochodowy, podatek od towarów i usług) – administracja podatkowa.

6. Regulacja wybranych rynków rolnych (instrumenty i mechanizmy stosowane na poszczególnych rynkach – Agencja Rynku rolnego,

7. Administracja rolna: rządowa, samorządowa oraz państwowe inspekcje rolne.

Literatura:

1. Paweł Czechowski (red.) , Prawo rolne, WoltersKluwer, Warszawa 2017

Fakultatywnie dla zainteresowanych

2. Paweł Czechowski, Proces dostosowania polskiego prawa rolnego i żywnościowego do prawa Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2001,

3.Dostosowanie polskiego prawa rolnego i żywnościowego do prawa wspólnotowego po akcesji do Unii Europejskiej. Suplement do publikacji - Proces dostosowania polskiego prawa rolnego i żywnościowego do Prawa Unii Europejskiej, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu, ćwiczeń) student:

– analizuje przepisy prawne związane z administracją rolną

– rozpoznaje problemy administracji rolnej, w szczególności związane z ustrojem rolnym

– wyjaśnia pojęcia właściwe administracji rolnej

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), egzamin ustny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Czechowski, Adam Niewiadomski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)