Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ustrój samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8P008S
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ustrój samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program) I rok
Przedmioty podstawowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot służy przedstawieniu znaczenia samorządu terytorialnego w życiu społecznym, struktury organów samorządu terytorialnego oraz ich relacji z pozostałymi organami publicznymi, a także kluczowych pojęć z zakresu wiedzy o samorządzie terytorialnym oraz zasad ustrojowych samorządu terytorialnego w Polsce. Student nabywa umiejętność korzystania z aktów prawnych normujących ustrój organów, a zwłaszcza organów samorządu terytorialnego, identyfikowania problemów związanych z instytucjonalnym funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz aktualizowania wiedzy o strukturze i organizacji samorządu terytorialnego wobec zmian ustawowych regulujących tę materię.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach wykładu zostanie przekazana wiedza na temat samorządu terytorialnego i jego pozycji ustrojowej w państwie.

Zostanie przedstawiona treść przepisów samorządowego prawa ustrojowego.

Pełny opis:

W ramach wykładu zostanie przekazana wiedza na temat samorządu terytorialnego i jego pozycji ustrojowej w państwie.

Student ma uzyskać teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu ustroju samorządu terytorialnego, posiadać umiejętność posługiwania się siatką pojęciową właściwą dla tego działu prawa oraz wykorzystywania orzecznictwa dla rozwiązywania problemów w wykładni prawa będącego przedmiotem wykładu. Ma poznać materiał normatywny, podstawowe orzecznictwo i poglądy w doktrynie odnoszące się do zasad i funkcjonowania samorządu

terytorialnego.

Zostanie przedstawiona treść przepisów administracyjnego prawa ustrojowego. W szczególności zostaną poruszone następujące zagadnienia:

1. Pojęcie i istota samorządu terytorialnego. Samorząd lokalny a samorząd regionalny. Formy demokracji bezpośredniej w działalności samorządu terytorialnego.

2. Źródła prawa samorządu terytorialnego.

3. Podstawy samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

4. Organizacja jednostek samorządu terytorialnego. Formy demokracji bezpośredniej w działalności samorządu terytorialnego. Status prawny jednostek pomocniczych gminy (tworzenie, zadania, ustrój). Miasto na prawach powiatu.

5. Gminy o szczególnym statusie prawnym. Problemy organizacji i funkcjonowania wielkich miast. Związki metropolitarne. Gminy uzdrowiskowe.

6. Zakres działania jednostek samorządu terytorialnego.

7. Prawne formy wykonywania zadań przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Akty prawa miejscowego organów samorządu terytorialnego.

8. Formy organizacyjno-prawne wykonywania zadań jednostek samorządu terytorialnego.

9. Mienie komunalne.

10. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego.

11. Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

12. Kontrola sądowa nad działalnością jednostek samorządu

terytorialnego.

Literatura:

1. P. Przybysz, Instytucje prawa administracyjnego, Wolters Kluwer Warszawa 2020;

2. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

Akty normatywne:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920)

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668)

ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1817)

Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu w dniu 15 października 1985 r. (Dz.U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607).

Efekty uczenia się:

1. Student ma wiedzę w zakresie ustroju, zadań, zasad organizacji, a także konstruowania i funkcjonowania samorządu terytorialnego.

2. Identyfikuje i rozumie najważniejsze problemy z zakresu prawa samorządu terytorialnego oraz zasad techniki prawodawczej.

3. Zna zasady etyki zawodowej pracowników samorządowych.

4. Zna i właściwie konfrontuje rozbieżne poglądy przedstawicieli doktryny i judykatury oraz systematyzuje i ocenia stosowane w tym zakresie argumenty.

5. Potrafi rozwiązywać określone problemy prawne i organizacyjne z zakresu prawa samorządu terytorialnego.

6. Potrafi poprawnie opracować projekty rozstrzygnięć niezbędnych w praktyce do funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

7. Posiada zdolność do samodzielnego pogłębiania wiedzy i rozumie potrzebę kontynuowania zainteresowań prezentowaną problematyką prawa samorządu terytorialnego.

8. Posiada zdolność do udzielania porad prawnych w nieskomplikowanych stanach faktycznych i prawnych w dziedzinie prawa samorządu terytorialnego.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej. Podstawą oceny jest poprawność merytoryczna, kompletność, spójność oraz uporządkowanie odpowiedzi.

Ocena z egzaminu stanowi 100% oceny z przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Piecha
Prowadzący grup: Michał Jabłoński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Piecha
Prowadzący grup: Jacek Piecha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)