Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo socjalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8P013
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo socjalne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty podstawowe dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

a) konstytucyjne podstawy administracji publicznej, ustrój organów ochrony prawnej - podstawowe informacje z zakresu praw człowieka różnych generacji, rola państwa, jego organów oraz innych podmiotów w zapewnianiu ochrony socjalnej, podstawowa umiejętność interpretacji przepisów, znajomość systemu źródeł prawa

b) prawo administracyjne - podstawowe informacje z zakresu prawa i reguł jego wykładni, system administracji publicznej w Polsce


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie koncepcji, regulacji i zasad prawa socjalnego, w tym podstawowych form prawnych ochrony socjalnej i różnic między nimi. Omówione zostaną źródła prawa socjalnego, charakter prawny przykładowych uprawnień, przesłanki ich nabywania oraz podstawowe kwestie proceduralne (organy przyznające lub ustalające prawo do świadczeń, składanie i rozpatrywanie wniosków, itp.). Wskazane zostaną prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność uprawnionych oraz organów.

Pełny opis:

Wykład poświęcony jest omówieniu i wyjaśnieniu następujących zagadnień:

1. Prawo socjalne, ochrona socjalna, zabezpieczenie społeczne. Wykorzystywane techniki i metody regulacji. Prawne systemy ochrony socjalnej. Rodzaje świadczeń i źródła ich finansowania.

2. Świadczenia wsparcia rodziny (świadczenie wychowawcze i dobry start, świadczenie rodzicielskie)

3. Wsparcie dochodowe: świadczenia rodzinne; dodatki mieszkaniowe i mieszkanie na start, pomoc osobom uprawnionym do alimentów, renta socjalna i inne długoterminowe świadczenia dla osób niepełnosprawnych lub starszych, wypadki w szczególnych okolicznościach, świadczenia dla ofiar przestępstw

4. Pomoc społeczna. Niepełnosprawność.

5. Systemy ubezpieczeń społecznych (powszechny, rolniczy): zasady, podleganie ubezpieczeniom społecznym, składki.

6. Świadczenia długoterminowe z ubezpieczeń społecznych (emerytury, renty).

7. Świadczenia krótkoterminowe z ubezpieczeń społecznych (zasiłki).

8. Ubezpieczenie zdrowotne. Promocja zatrudnienia. Działalność socjalna pracodawców. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawców.

Literatura:

Najnowsze dostępne wydania:

a) podstawowa:

W. Muszalski, Prawo socjalne, Wydawnictwo Naukowe PWN

J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego,

Z Kluszczyńska i in., System ubezpieczeń społecznych: zagadnienia podstawowe, red. G. Szpor, LexisNexis,

ustawy i rozporządzenia wskazane przez prowadzącego

b) uzupełniająca:

I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wolters Kluwer

M. Lewandowicz-Machnikowska, Regulacja prawna socjalnego wsparcia dla osób o niskich dochodach, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

M. Ratajczak, Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Lex a Wolters Kluwer business

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student zna podstawowe zasady poszukiwania właściwych aktów prawnych regulujących stosunki społeczne i gospodarcze w zakresie spraw socjalnych oraz wyszukiwania danych statystycznych dotyczących rynku pracy i spraw socjalnych.

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w szczególności rozpoznawać zasady relacji między wnioskodawcami a instytucjami ochrony socjalnej.

Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, rozpoznaje różne formy ochrony socjalnej i zna zasady i założenia procedur ich stosowania; dostrzega związek pomiędzy prawami i obowiązkami uprawnionych do świadczeń oraz zna podstawy ich odpowiedzialności.

Student rozpoznaje tendencje rozwojowe prawa socjalnego oraz ich uwarunkowania polityczne, gospodarcze i społeczne, potrafi wskazać aksjologiczne i praktyczne dylematy w pracy pracownika administracji publicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie służy pisemny test (pytania otwarte i zamknięte jednokrotnego wyboru) sprawdzający osiągnięty przez studenta poziom wiedzy z zakresu objętego wykładem, z uwzględnieniem umiejętności zastosowania uzyskanej wiedzy do konkretnych sytuacji i prezentowania własnych wniosków dotyczących poruszanych zagadnień.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Bożek
Prowadzący grup: Jakub Grygutis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Bożek
Prowadzący grup: Jakub Grygutis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)