Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka dla nauczycieli

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-J-MKNWE-MAT2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka dla nauczycieli
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Wybitny polski matematyk Hugo Steinhaus sformułował kiedyś takie, tylko w części żartobliwe, twierdzenie: Niezależnie od tego, co będziesz robić w przyszłości, po matematyce będziesz robić to lepiej. Matematyka może uczyć bardzo wielu rzeczy o uniwersalnej przydatności: dostrzegania prawidłowości, dostrzegania i badania związków (np. typu skutek-przyczyna), wnioskowania, argumentowania, przekonywania, … Może tworzyć warunki do formułowania hipotez na podstawie rozumowania indukcyjnego (w sensie przyrodniczym) i ich weryfikowania, do opanowywania sztuki rozumowania przez analogię, do formułowania uogólnień i badania przypadków szczególnych, do poznawania i stosowania rozumowania analitycznego oraz syntetycznego. Od lat zwraca się uwagę na te walory kształcące matematyki i akcentuje, żeby nie tylko uczyć matematyki, ale przede wszystkim – i to zwłaszcza na niższych poziomach edukacji! – uczyć przez matematykę czy dzięki matematyce.

Pełny opis:

Zajęcia kontynuują przedmiot Matematyka dla nauczycieli I. Ich celem jest pokazanie „ogólnorozwojowej” wartości matematyki oraz „życiowej” przydatności podstawowych, dla edukacji matematycznej w szkole podstawowej, zagadnień.

• Różne sposoby dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia pisemnego. Zaradność arytmetyczna a algorytmy obliczeń pisemnych. Różne sposoby sprawdzania poprawności wykonanych obliczeń.

• Obliczenia z wykorzystaniem kalkulatora oraz posługiwanie się pamięcią. Sprawdzanie poprawności obliczeń wykonywanych z użyciem kalkulatora.

• Kalkulator jako narzędzie do odkrywania własności liczb i działań: hipotezy i ich weryfikacja, rozumowanie indukcyjne, próby uzasadnień…

• Podstawowe obiekty geometryczne: figury, bryły… i ich podstawowe własności. Konstrukcje. Analogia jako narzędzie twórczości geometrycznej.

• Miary w geometrii: długość, pole i objętość.

• Wielkości, wyrażenia jedno i dwumianowane, zapis dziesiętny wyrażenia dwumianowanego. Operacje arytmetyczne na wyrażeniach dwumianowanych.

• Liczby dziesiętne, operacje na liczbach dziesiętnych, w tym szacowanie.

• Ułamek jako część całości. Ułamek z liczby. Podstawowe własności ułamków. Proste operacje na ułamkach, w tym szacowanie.

• Rozwiązywanie zadań tekstowych, różne strategie rozwiązywania zadań, dedukcja i redukcja. Zadania tekstowe dotyczące zegara i kalendarza.

• Rozwiązywanie problemów jako okazja do stosowania posiadanej wiedzy matematycznej: uogólnienie i specyfikacja, rozumowanie indukcyjne…

Sens i użyteczność symboliki matematycznej, zapis symboliczny (oznaczenia literowe) jako uogólnienie dostrzeżonych prawidłowości.

• Proste funkcje jako modele sytuacji rzeczywistych, wykres funkcji.

• Zbieranie i gromadzenie danych, różne formy ich prezentacji: tabela, diagram...

Podstawowe wielkości charakteryzujące dane: moda, mediana, średnia arytmetyczna.

• Doświadczenia i gry losowe, częstość doświadczalna a częstość teoretyczna.

Rozumowania o charakterze probabilistycznym.

Literatura:

Mason J., Burton L., Stacey K (2005), Myślenie matematyczne. Warszawa: WSiP.

Polya G. (1954), Induction and Analogy in Mathematics. Princeton: Princeton University Press.

Polya G. (1990), Odkrycie matematyczne. Warszawa: PWN.

Polya G. (1993), Jak to rozwiązać? Warszawa: PWN.

Efekty uczenia się:

tudent:

I. W zakresie wiedzy:

1. Zna różne algorytmy wykonywania obliczeń pisemnych.

2. Zna różne strategie rozwiązywania zadań tekstowych.

3. Zna własności podstawowych brył i figur geometrycznych.

4. Zna i rozumie sens symboliki algebraicznej.

5. Zna różne sposoby prezentowania danych.

6. Ma podstawową wiedzę o doświadczeniach losowych.

II. W zakresie umiejętności:

1. Potrafi stosować różne strategie obliczeniowe.

2. Potrafi skutecznie posługiwać się kalkulatorem podczas obliczeń.

3. Potrafi stosować różne strategie rozwiązywania zadań tekstowych.

4. Potrafi rozwiązywać proste problemy o arytmetycznym bądź geometrycznym charakterze.

5. Potrafi poszukiwać, dostrzegać i zapisywać proste prawidłowości.

6. Potrafi przeanalizować zebrane dane statystyczne.

7. Potrafi przeprowadzić proste rozumowanie, w tym o charakterze probabilistycznym.

III. W zakresie kompetencji społecznych:

Potrafi rozwiązywać problemy matematyczne w grupie.

Ma świadomość, jakie zagrożenia powoduje niska kultura matematyczna społeczeństwa.

Metody i kryteria oceniania:

• Student może opuścić dwa zajęcia, każda następna nieobecność musi być usprawiedliwiona zaświadczeniem lekarskim i zaliczona przez studenta w formie uzgodnionej z prowadzącym.

• Zaliczenie uzyskuje student, który:

− opuścił nie więcej niż dwa zajęcia lub zaliczył nieobecności usprawiedliwione;

− brał aktywny udział w zajęciach, wykonywał prace domowe;

− zaliczył końcowe kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Dobkowska, Joanna Jaszuńska, Agnieszka Sułowska
Prowadzący grup: Joanna Jaszuńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)