Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Problemy seksuologiczne wieku rozwojowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-PSWR-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy seksuologiczne wieku rozwojowego
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniweryteckie Wydziału Pedagogicznego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Cele: Przekazanie podstawowej wiedzy na temat problemów seksuologicznych okresu dojrzewania; uświadomienie studentom postaw wobec wychowania seksualnego i patologii seksualnych oraz problematyki HIV/AIDS; zapoznanie studentów z formami i metodami wychowania seksualnego; pomoc w nabywaniu kompetencji i umiejętności do dokonywania zmian we własnym stylu życia.Treści: problematyka szeroko pojętego wychowania seksualnego – rozwój seksualny, zachowania seksualne, erotyka a seksualizm, wychowanie seksualne, patologia seksualna: przejawy, uwarunkowania, profilaktyka, leczenie; psychospołeczne aspekty epidemii HIV/AIDS, postawy społeczeństwa wobec osób żyjących z HIV/AIDS, zagadnienia testowania w kierunku wykrywania przeciwciał anty – HIV; młodzież a AIDS.

Pełny opis:

Cele: Przekazanie podstawowej wiedzy na temat problemów seksuologicznych okresu dojrzewania; uświadomienie studentom postaw wobec wychowania seksualnego i patologii seksualnych oraz problematyki HIV/AIDS; zapoznanie studentów z formami i metodami wychowania seksualnego; pomoc w nabywaniu kompetencji i umiejętności do dokonywania zmian we własnym stylu życia.

Treści zajęć:

1.Rozwój erotyczny w poszczególnych okresach życia człowieka.·Rozwój erotyczny dziecka,·Erotyka okresu dojrzewania,·Erotyzm okresu młodzieńczego.

2.Rozwój psychoseksualny człowieka.·Rozwój psychoseksualny według Freuda Z.,·Fazy rozwoju seksualnego według Ericsona,·Fazy rozwoju seksualnego według Offera i Simona,· Rozwój seksualny według Kernberga.

3.Problemy seksuologiczne dziewcząt w okresie dojrzewania.·Objawy dojrzewania u dziewcząt,·Niepokojące objawy dojrzewania u dziewcząt,· Wizyta u ginekologa,·Problemy seksuologiczne u dojrzewających dziewcząt.

4.Problemy seksuologiczne chłopców w okresie dojrzewania·Objawy dojrzewania u chłopców,·Niepokojące objawy dojrzewania u chłopców,· Popęd seksualny·Problemy seksuologiczne u dojrzewających chłopców.

5.Przejawy, uwarunkowania i skutki inicjacji seksualnej młodzieży.·Przejawy i uwarunkowania inicjacji seksualnej,· Skutki wczesnej inicjacji seksualnej.

6.Homoseksualizm jako orientacja seksualna.·Orientacje seksualne,·Stosunek do osób homoseksualnych.

7.Przejawy, uwarunkowania i profilaktyka patologii seksualnych. Dziecko wobec zagrożeń związanych z seksualnością i sposoby zapobiegania.·Przejawy patologii seksualnych,· Czynniki warunkujące występowanie patologii seksualnych,·Dziecko wobec zagrożeń związanych z seksualnością,·Sposoby zapobiegania przemocy seksualnej wobec dzieci.

8.Wychowanie seksualne na różnych poziomach kształcenia.·programy i pomoce dydaktyczne w realizacji ścieżki – edukacja prorodzinna w szkole podstawowej, gimnazjach, w szkolnictwie zawodowym i średnim.·realizacja tematyki prorodzinnej i seksualnej w szkolnictwie wyższym.

9.Młodzież jako grupa szczególnego ryzyka zakażeń HIV i rozwoju choroby AIDS.·medyczne, prawne, psychologiczne i społeczne problemy HIV/AIDS (drogi zakażenia, mechanizm, objawy i skutki),·epidemiologia HIV/AIDS.

10.Profilaktyka zachowań ryzykownych wśród młodzieży.· Badania polskie dotyczące problematyki HIV/AIDS,·Profilaktyka zachowań ryzykownych.

11.Kampanie społeczne w profilaktyce HIV/AIDS.·Media w profilaktyce HIV/AIDS,· Społeczne kampanie jako element profilaktyki HIV/AIDS.

12.Kobieta zakażona HIV i problemy dziecka zakażonego HIV.·Problemy kobiet zakażonych HIV,·Kobieta zakażona HIV a rodzicielstwo,·Dzieci matek z HIV i ich problemy.

13.Zapobieganie zakażeniom HIV, zasady poradnictwa, profilaktyka poekspozycyjna.·Poradnictwo przed wykonaniem testu na obecność przeciwciał przeciwko wirusowi HIV,·Zasady profilaktyki poekspozycyjnej,·Poradnictwo potestowe.

14.Opieka domowa nad chorym na AIDS.·Społeczeństwo, rodzina wobec zakażonych HIV i chorych na AIDS,·Opieka domowa nad zakażonymi HIV i chorymi na AIDS.

15.Zaliczenie na ocenę - ustne.

Literatura:

1.Izdebski Z.: Seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006

2.Obuchowska I, Jaczewski A: Rozwój erotyczny Wydawnictwo Akademickie „ Żak” Warszawa 2002

3.Izdebski Z., Jaczewski A.: Kocha, lubi, szanuje Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999.

4.Rzepka J. (red.), Zagadnienia prorodzinnej edukacji seksuologicznej i profilaktyki HIV/AIDS. Wydawnictwo „ Agat” Katowice 1998

5.Juszczyk J., Gładysz A.: AIDS PZWL, Warszawa 1998.

6.Sokoluk W: Wychowanie do życia w rodzinie. WSI P, Warszawa 2003.

7.Skrzydlewski W. B.: Seks przedmałżeński ma sens czy nie? Wyd. II, Kraków 1999.

8.Izdebski Z.(red.): Zagrożenia okresu dorstania. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, 2008.

Efekty uczenia się:

Student będzie potrafił:

WIEDZA

1.Posiąść wiedzę o problemach seksuologicznych okresu dojrzewania, postawach wobec edukacji seksualnej w szkołach i patologiach seksualnych.

2.Operować wiedzą o rozwoju psychoseksualnym i erotycznym w poszczególnych okresach życia człowieka.

3.Opisać przejawy, uwarunkowania inicjacji seksualnej, orientacji seksualnych i profilaktyki patologii seksualnych.

UMIEJĘTNOŚCI

1.Wyjaśnić zasady profilaktyki zachowań ryzykownych wśród młodzieży.

2.Rozpoznawać problemy zdrowia seksualnego w różnych okresach życia i własne.

3.Dokonywać właściwych wyborów korzystnych dla zdrowia

.POSTAWY

1.Przestrzegać praw zakażonych HIV i chorych na AIDS.

2..Rozwijać umiejętności wspierające osoby zakażone HIV i chore na AIDS.

3.Doceniać zalety kampanii społecznych w profilaktyce HIV/AIDS.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę - na podstawie obecności i ustnego zaliczenia na ostatnich zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Izdebski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)