Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie kapitałem ludzkim

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1EPZKL
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kapitałem ludzkim
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe do wyboru - studia II stopnia EP - grupa 1 (3*30h)
Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia-Ekonomia Przedsiębiorstwa
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Celem zajęć jest ukazanie specyfiki zarządzania zasobami ludzi oraz dostarczenie słuchaczom różnych kształcących doświadczeń w tej dziedzinie. Firmy coraz bardziej korzystają z kapitału intelektualnego ludzi, ich motywacji i zdolności do uczenia się widząc w tym obszarze przedsiębiorstwa coraz większe źródło wartości i przewagi nad konkurencją.

2. Treść: Nauka zarządzania kapitałem ludzkim z pozycji menedżera i rozwoju osobistego

3. Metoda: konwersatorium i ćwiczenia

4. Studenci studiów dziennych

5. Forma zaliczenia: aktywne uczestnictwo na zajęciach; referat końcowy

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie z:

• Ukrytymi podstawami pracy z ludźmi menedżera

• Przestrzenią zarządzania i wpływu

• Modelem AZOT

• Sposobami wpływu na ludzi

• Prawami naturalnymi ludzi i ich konsekwencjami

• Stylami kierowania ludźmi: stylem twardym i stylem miękkim

• Charakterystyką stylów, ich użytecznością i znaczeniem

• Znaczeniem asertywności w pracy z ludźmi

• Przywództwem piątego poziomu J. Collinsa

• Determinacją w pracy menedżera

• Pokorą w pracy z ludźmi

• Koncepcją różnorodnego menedżera

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Włodarski W., Różnorodny menedżer, czyli za granicą władzy, Poltext, Warszawa 2016

• Collins J., Od dobrego do wielkiego, MTBiznes, Warszawa 2017

Literatura uzupełniająca

• Kaplan B., Kaiser R., Wszechstronny lider, Wolters Kluwer, Warszawa 2010

• Abrashoff M., Ty tu dowodzisz, Wolters Kluwer, Warszawa 2009

• Cuddy A., Wstań!, Znak, Kraków 2016

Efekty uczenia się:

Podczas zajęć i po ich ukończeniu student:

• określi podstawowe wymiary pracy menedżera

• ustali granice władzy w postępowaniu i w pracy z ludźmi

• określi sytuacje wchodzące w zakres modelu AZOT

• opisze ważne dla siebie sposoby oddziaływania na ludzi

• ustali ważne dla siebie zasady i prawa naturalne

• określi trudne sytuacje wymagające postawy asertywnej

• scharakteryzuje styl twardy i miękki oddziaływania na ludzi (push-pull)

• zademonstruje elementy stylów oddziaływania

• pokaże pozytywy i negatywy stylu twardego i miękkiego

• rozpozna sytuacje sprzyjające występowaniu każdego ze stylów

• wyznaczy zakres potrzebnej dla siebie determinacji w postępowaniu z ludźmi

• zapozna się z możliwościami, jakie stwarza pokora w zarządzaniu ludźmi

• ukaże istotę koncepcji różnorodnego menedżera

SW01, SW02, SW03, SW04, SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SK01, SK02, SK03

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła - 50%

praca semestralna - 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Włodarski
Prowadzący grup: Włodzimierz Włodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Włodarski
Prowadzący grup: Włodzimierz Włodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)