Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia eksperymentalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2EE
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia eksperymentalna
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Rozszerzenie Ekonomii studia magisterskie II stopnia - II rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

Mikroekonomia I, Mikroekonomia II, Mikroekonomia III

Założenia wstępne

Wymagana jest znajomość mikoekonomii na poziomie średniozaawasowanym


Skrócony opis:

Przedmiot ekonomia Eksperymentalna jest skierowany do osób, które chcą poznać metodologie badań eksperymentalnych oraz sposoby wykorzystania eksperymentów w dydaktyce. Ponieważ metody eksperymentalne są powszechnie używane we wszystkich dziedzinach ekonomii, to nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące tematów eksperymentów przeprowadzanych w ramach tych zajęć.

Pełny opis:

Zajęcia są warsztatami z ekonomii eksperymentalnej i przeznaczone są dla osób, które chcą poznać podejście eksperymentalne w ekonomii lub maja zamiar wykorzystać metody eksperymentalne w swoich badaniach (np. w pracy magisterskiej). Kurs ten jest również sposobem prezentacji wiedzy ekonomicznej w oparciu o metody eksperymentalne. Prezentowane zagadnienia ekonomiczne maja też walor dydaktyczny i mogą być wykorzystane przez studentów jako metoda prezentacji wiedzy ekonomicznej przez doświadczenia.

Proponowane tematy eksperymentów:

1) Testowanie paradygmatu racjonalności

2) Jak działa rynek? Podwójna Aukcja Ustna Vernona Smitha

3) Monopol i dyskryminacja cenowa

4) Konkurencja oligopolistyczna

5) Modele konkurencji produktowej model Hottelinga

6) Aukcje

7) Dobra publiczne

8) Efekty zewnętrzne i mechanizmy ograniczające skutki ich występowania

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Kagel J.H., Roth A.E., 1995, Handbook of Experimental Economics, Princeton University Press

• Oda S.H. (red), 2007, Developments on Experimental Economics, New Approaches to Solving Real-world Problems, Springer

Literatura dodatkowa:

• Guala F., 2005, The Methodology of Experimental Economics, Cambridge University Press

Efekty uczenia się:

WIEDZA


• Zna problemy metodologii ekonomii i rozumie zmianę jaka zaszła w postrzeganiu ekonomii po wprowadzaniu metod eksperymentalnych.

• Zna eksperymentalne podejście do badania zjawisk społeczno – ekonomicznych wykorzystujących eksperymenty laboratoryjne lub obliczeniowe.

• Posiada wiedzą o oprogramowaniu niezbędnym do stworzenia eksperymentów laboratoryjnych lub obliczeniowych CRAN, MAXIMA, NetLogo

UMIEJĘTNOŚCI


• Potrafi określić zasady przeprowadzeni eksperymentu ekonomicznego zgodnego z przyjętymi procedurami badawczymi. Potrafi przeprowadzić eksperyment ekonomiczny przy pomocy dostępnego oprogramowania.

• Potrafi samodzielnie i krytycznie analizować podstawowe teksty ekonomiczne.

• Potrafi znaleźć przełożenie między obserwowalnymi zachowaniami a teorią ekonomii.

• Może wykorzystywać dostępne oprogramowanie do prowadzenia własnych badań.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• Jest krytyczny w stosunku do prezentowych problemów ekonomicznych oraz dąży do racjonalnego wyjaśnienia otaczających go zjawisk ekonomicznych i społecznych, uczy się myśleć, wypowiadać oraz pisać w sposób logiczny i spójny

• Umie pracować w zespole, potrafi zaplanować pracę.

• Rozumie potrzebę popularnego przedstawiania modeli mikroekonomicznych

• Potrafi komunikować się z otoczeniem, przekazywać i bronić swoich poglądów, umie wypowiadać się w ważnych sprawach społecznych i światopoglądowych, posiada umiejętności retoryczne i erystyczne.

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

The credit consists of a group project and assessment of the activity during the classes.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopczewski
Prowadzący grup: Tomasz Kopczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopczewski
Prowadzący grup: Tomasz Kopczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)