Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia instytucjonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2EINSTYT
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ekonomia instytucjonalna
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Rozszerzenie Ekonomii studia magisterskie II stopnia - II rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Studenci uczęszczający na zajęcia zobowiązani są do wcześniejszego ukończenia następujących kursów:

Mikroekonomia A i B

Makroekonomia A i B

Wymagania formalne

Student powinien biegle poruszać się w obszarze podstawowych modeli mikro- i makro-ekonomicznych

Założenia wstępne

Ukończenie następujących kursów powinno ułatwić studentom opanowanie materiału prezentowanego podczas zajęć z EI:


Ekonomia polityczna

Ekonometria

Historia gospodarcza

Historia myśli ekonomicznej


Skrócony opis:

Zajęcia mają za zadanie zapoznać studentów z dorobkiem różnych nurtów ekonomii instytucjonalnej, a zwłaszcza Nowej Ekonomii Instytucjonalnej, która w dużym stopniu wpłynęła na obecny kształt ekonomii głównego nurtu. Przedstawiane teorie ilustrowane będą szeregiem przykładów bazujących na doświadczeniach polskich i zagranicznych. Zajęcia odbywają się w formie wykładu przeznaczonego dla studentów studiów stacjonarnych II-go stopnia. Wykład kończy się egzaminem pisemnym.

Pełny opis:

Zajęcia przeznaczone są dla tych wszystkich, których nurtują ciekawe pytania odnośnie otaczającej nas rzeczywistości i chęć do ich wyjaśniania za pomocą teorii ekonomii. Przykładowe pytania, którymi będziemy zajmować się podczas wykładów są następujące:

- co mają ze sobą wspólnego prawa własności, uprawa drzew kakaowych i dobrobyt gospodarstw w Ghanie?

- jak sprawić by wspólnoty lokalne w Nepalu efektywnie zarządzały tamtejszymi systemami irygacyjnymi?

- jak tłumaczyć fakt, iż w dobie powszechnego rozwoju ok. 200 mln dzieci podejmuje pracę?

- na czym polega fenomen mikrokredytów?

- jak powstawały średniowieczne gildie kupieckie w krajach Maghrebu?

- dlaczego duże firmy przetwórcze angażują się w pomoc dla małych gospodarstw rolnych?

- na ile samorządom lokalnym rzeczywiście zależy na innowacyjności na terenach wiejskich?

Na te pytania, i szereg innych, będziemy szukać odpowiedzi sięgając do dorobku nowej ekonomii instytucjonalnej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

D. Acemoglu, S. Johnson, (2005). “Unbundling institutions.”, Journal of Political Economy 113(5), 949-995.

M. Brzozowski, P. Gierałtowski, D. Milczarek, J. Siwińska-Gorzelak: Instytucje a polityka makroekonomiczna i wzrost gospodarczy, WUW, Warszawa 2006, rozdz. 1, 2, 3, 5

M. Iwanek, J. Wilkin: Instytucje i instytucjonalizm w ekonomii. Wydanie 2, WNE UW, Warszawa 1998

D. North: Instytucje, ideologia i wyniki gospodarcze, FOR 2007

M. Lissowska: Instytucjonalne wymiary procesu transformacji w Polsce, SGH, Warszawa 2004, rozdz. 1

O. Williamson: Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN 1998 , rozdz. I-III, XI, XV

Literatura dodatkowa

Besley, Timothy, Maitreesh Ghatak (2009), “Property Rights and Economic Development.”, in Dani Rodrik and Mark Rosenzweig (eds.) Handbook of Development Economics Vol. V, Amsterdam: Elsevier.

Besley, Timothy, Anne Case (2003). “Political Institutions and Policy Choices: Evidence from the United States.” Journal of Economic Literature, 41(1), 7-73.

E.L. Glaeser, R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer (2004). “Do institutions cause growth?”, Journal of Economic Growth, 9(3), 271-303.

Persson, Torsten, Guido Tabellini (2003). The Economic Effects of Constitutions: What do the Data Say?, Cambridge: MIT Press. Rozdz. 4.

D. Rodrik, (2007). One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth, Princeton University Press, 2007. Rozdz. 5 & 6.

Efekty uczenia się:

Ukończenie kursu daje studentom podstawy do szerszego spojrzenia na zjawiska gospodarcze, daleko wykraczającego poza standardowe spojrzenie neoklasyczne. Poznane teorie dostarczają im nowych narzędzi poznawczych i ułatwiają wyjaśnianie obserwowanych procesów ekonomicznych. Tym samym, kurs ten wzbogaca wiedzę studentów i wzmacnia ich umiejętności analityczne. Ponadto, daje on możliwość do realnego zastosowania umiejętności pozyskanych czy to na zajęciach z mikroekonomii, makroekonomii czy też ekonometrii przy opisie zjawisk społeczno-gospodarczych.

KW01, KW02, KW03, KW04, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym przyjmującym formę pytań otwartych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Fałkowski
Prowadzący grup: Jan Fałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Fałkowski
Prowadzący grup: Jan Fałkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)