Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Development Economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2EROa
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Development Economics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Rozszerzenie Ekonomii studia magisterskie II stopnia - II rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Tematem wykładu jest badanie doświadczeń rozwojowych gospodarek z punktu widzenia nierówności dochodów, majątku, szans etc. Analizowane są rozwiązania instytucjonalne prowadzące do zmniejszenia nierówności i wykorzystania kapitału ludzkiego jednostek.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami ekonomii rozwoju.

Tematyka

1. Fakty stylizowane dotyczące rozwoju

2. Nierówności majątkowe a rozwój

3. Nierówności dochodów w świecie

4. Wzrost i starzenie się ludności

5. Kapitał ludzki jednostek i społeczeństw

6. Migracje międzynarodowe

7. Rolnictwo a wzrost gospodarczy

8. Urbanizacja i konwergencja

9. Globalne oszczędności

10. Innowacje a wzrost

11. Płeć kulturowa i zatrudnienie

12. Pomoc rozwojowa

13. Rynki finansowe i kryzys finansowy

14. Instytucje a rozwój

Literatura:

Piketty Thomas, 2014, Capital in the Twenty-First Century, Belknap Press of Harvard University Press and London.

Ray D., Development Economics, Princeton University Press, 1998.

Papers provided to students by the lecturer

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- ma pogłębioną wiedzę na temat determinant globalnych nierówności,

- umie empirycznie przeanalizować procesy koncentracji i podziału dochodów, majątku etc.,

- formułuje pytania badawcze oraz oparte na wiedzy symulacje procesów ekonomicznych,

- ma umiejętność wykorzystania metod analitycznych do rozwiązywania zadań polityki rozwojowej

- ma świadomość znaczenia społecznych aspektów wzrostu i rozwoju.

KW01, KW02, KW03, KW04, KW05, KU01, KU02, KU03, KU04, KU05, KU06, KU07, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie: egzaminu pisemnego w formie eseju (50% ostatecznej oceny); prezentacji wybranego tematu na podstawie artykułów poleconych przez prowadzącą i aktywnego udziału w dyskusji w grupie (50% ostatecznej oceny).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zofia Liberda, Amrutha Varkey
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Goraus-Tańska, Zofia Liberda
Prowadzący grup: Karolina Goraus-Tańska, Zofia Liberda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)