Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane bazy danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M2IiEZBD
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane bazy danych
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty kierunkowe (obowiązkowe) do wyboru - studia II stopnia IE - grupa 2 (3*30h)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników w stopniu zaawansowanym z modyfikacją i zarządzaniem bazami danych przy użyciu języka SQL, który jest standardem stosowanym w bazach danych takich jak Oracle, Sybase, Informix, Microsoft SQL Server, Access, itp.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zapytania SQL w bazie danych jak MS SQL Server

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników w stopniu zaawansowanym z modyfikacją i zarządzaniem bazami danych przy użyciu języka SQL, który jest standardem stosowanym w bazach danych takich jak Oracle, Sybase, Informix, Microsoft SQL Server, Access, itp.

Studenci zapoznają się z praktycznymi problemami raportowania informacji z baz danych.

Dowiedzą się między innymi:

jak stosować zaawansowane funkcje języka T-SQL

- Tworzyć zapytania integrujące dane z różnych tabel

- Tworzyć podsumowania wymagające przekształceń danych elementarnych

- Tworzyć złożone wskaźniki z surowych/elementarnych danych

- Wykorzystywać złożone zapytania do tworzenia zaawansowanych raportów i analiz

- Pisać, optymalizować i usprawniać istniejące zapytania

- Opisać architekturę typowych relacyjnych baz danych ze zrozumieniem logiki i implikacji takiego schematu

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zapytania SQL w bazie danych jak MS SQL Server.

Literatura:

Itzik Ben-Gan, Dejan Sarka, Adam Machaniec, Kevin Farlee, Zapytania w języku T-SQL w Microsoft SQL Server 2014 i SQL Server 2012 APN Promise, Warszawa 2015

Itzik Ben-Gan, Lubor Kollar, Dejan Sarka, Steve Ka Mentors, Microsoft SQL Server 2008 od Środka. Zapytania w Języku T-SQL, APN Promise, Warszawa 2009

Bill Karwin, Antywzorce języka SQL. Jak unikać pułapek podczas programowania baz danych. Helion, Warszawa 2011

Adam Jorgensen, Bradley Ball, Steven Wort, Ross LaForte, Brian Knight, SQL Server 2014, Podręcznik administratora, Helion, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student:

- prezentuje wiedzę z zakresu zarządzania bazami danych,

- potrafi opisać architekturę typowych relacyjnych baz danych ze zrozumieniem logiki i implikacji takiego schematu,

- modyfikuje i zarządza bazami danych przy wykorzystaniu języka SQL,

- potrafi tworzyć efektywne zapytania oraz poprawnie i czytelnie je dokumentować,

- potrafi stosować zaawansowane funkcje języka T-SQL,

- buduje oraz modyfikuje konstrukcję zapytań do baz danych,

- potrafi opisać, optymalizować i usprawniać istniejące zapytania,

- integruje w spójną konstrukcję zapytania analityczne,

- potrafi tworzyć zapytania integrujące dane z różnych tabel,

- ocenia poprawność zapytań w języku SQL (Structured Query Language),

-potrafi tworzyć podsumowania wymagające przekształceń danych elementarnych,

- potrafi tworzyć złożone wskaźniki z surowych/elementarnych danych,

- potrafi wykorzystywać złożone zapytania do tworzenia zaawansowanych raportów i analiz,

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie studenci uzyskują na podstawie dwóch kolokwiów:

I wstępne za które można uzyskać 20% punktów do oceny odbędzie się w połowie zajęć.

II ostateczne za które można uzyskać 80% punktów do oceny odbędzie się na ostatnich zajęciach.

Kolokwia będą się odbywać przy komputerach z przerobionego na zajęciach materiału.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Jeruzalski
Prowadzący grup: Tomasz Jeruzalski, Marek Kolano, Marta Pędzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)