Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedsiębiorstwo, rynek, przestrzeń - analiza ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PL3SL078A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przedsiębiorstwo, rynek, przestrzeń - analiza ekonomiczna
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):Wymagania wstępne

Ekonometria, przedmioty ekonomiczne Wymagania formalne

umiejętność pracy z danymi, krytycznej analizy zjawisk, atutem jest ekonometria, także przestrzenna,

Założenia wstępne

Ekonometria


Skrócony opis:

Tematyka seminarium obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z kwestią działania firm i rynków oraz zachowań konsumentów w kontekście przestrzeni w ekonomii i gospodarce. Celem seminarium jest przygotowanie przez studentów pracy licencjackiej, w tym w formie artykułu naukowego. W ramach prac badawczych studenci mogą się zająć analizami regionalnymi w Polsce i w UE, modelami i problemami rozwoju regionalnego, znaczeniem wymiaru przestrzeni dla procesów gospodarczych, problemami działania przedsiębiorstw w danej lokalizacji, na określonym rynku lub w ramach UE, przestrzennymi badaniami marketingowymi i rynkowymi etc. Prace muszą wykorzystywać metody ilościowe (statystyka, ekonometria i/lub uczenie maszynowe).

Seminarium ma na celu ukierunkowanie studentów do samodzielnych badań nad problematyką działania firm i rynków, w tym w kontekście przestrzennym czy regionalnym.

Pełny opis:

Seminarium ma na celu ukierunkowanie studentów do samodzielnych badań nad problematyką działania firm i rynków, w tym w kontekście przestrzennym czy regionalnym. W ramach seminarium uściślone i zrealizowane zostaną projekty i pomysły badawcze studentów. Prace mogą dotyczyć kwestii rozwoju regionalnego ekonomicznego i społecznego oraz nierówności, problemów infrastruktury, korzyści lokalizacji m.in. przemysłu, problemów sąsiedztwa, granic i barier, znaczenia i pomiaru odległości, polityki regionalnej i lokalnej, podziału administracyjno-terytorialnego. Możliwe są także prace dotyczące funkcjonowania firm, rynków etc. Prace muszą zawierać badanie ilościowe ((statystyka, ekonometria i/lub uczenie maszynowe)

Przykładowa tematyka prac:

- determinanty, korzyści i koszty inwestycji i lokalizacji w sektorze przemysłowym (np. w branży motoryzacyjnej),

- przestrzenne badania marketingowe i badania rynku

- przestrzenna wycena nieruchomości

- rola UE / samorządów / rządu w rozwoju regionalnym,

- znaczenie granic i barier w procesach rozwoju

- zróżnicowanie przestrzenne budżetów powiatów i gmin

- rola sektora publicznego na poziomie regionalnym i lokalnym etc.

- znaczenie odległości w interakcjach gospodarczych, model rdzeń-peryferia

- teoretyczne aspekty modelowania przestrzennego (statystyka przestrzenna, ekonometria przestrzenna, przestrzenne uczenie maszynowe).

Mile widziane ambitne prace w formie artykułu naukowego.

UWAGA: Nie prowadzę prac które zakładają zbieranie danych przez ankiety. Nie prowadzę także prac dotyczących makroekonomii czy handlu międzynarodowego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Artykuły naukowe w języku angielskim www.buw.uw.edu.pl, Google Scholar etc.

Literatura uzupełniająca – metody ilościowe:

Kopczewska, K. (red). (2020). Przestrzenne metody ilościowe w R: statystyka, ekonometria, uczenie maszynowe, analiza danych. CeDeWu, Warszawa

Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P., 2009, Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe”, CeDeWu, Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

- prowadzi krytyczną analizę zjawisk i procesów gospodarczo-społecznych

- selektywnie dobiera literaturę i argumenty, w oparciu o które prowadzi własne badanie

- samodzielnie zbiera i analizuje dane

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Na podstawie postępów w przygotowaniu pracy dyplomowej. Znaczenie ma jakość pracy, zaangażowanie studenta, rzetelność badania naukowego.

Semestr I – zaliczenie po przedstawieniu rozszerzonego konspektu pracy (w szablonie docelowym pracy, zarysowane treści wszystkich rozdziałów i podrozdziałów, zebrane dane i literatura, postawione pytanie badawcze, pilotażowa analiza danych)

Semestr II – zaliczenie na podstawie gotowej do złożenia pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kopczewska
Prowadzący grup: Katarzyna Kopczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)