Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wesołe jest życie staruszka? Konsekwencje starzenia się społeczeństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PL3SL139A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wesołe jest życie staruszka? Konsekwencje starzenia się społeczeństwa
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):


Wymagania wstępne

Makro i mikroekonomia, statystyka. Wymagania formalne

Student musi znać podstawowe modele ekonomiczne opisujące funkcjonowanie gospodarki, a także wiedzieć, jaka jest rola państwa w gospodarce.

Założenia wstępne

Poza makro- i mikroekonomią, oraz statystyką, warto żeby student zrealizował również kursy z demografii i ekonomii politycznej.


Skrócony opis:

Celem seminarium jest analiza konsekwencji starzenia się społeczeństwa. Toczące się obecnie debaty publiczne dotyczące kwestii emerytalnych i demografii z jednej strony pokazują wagę problemu, a z drugiej dają bardzo pesymistyczny obraz sytuacji ludzi starszych tak dzisiaj, jak i w przyszłości. Z kolei dane statystyczne dowodzą, że sytuacja ta wcale nie jest taka zła, a z codziennych obserwacji wynika, że wszyscy chcą być na emeryturze. W ramach seminarium studenci będą analizować różne aspekty starzenia się społeczeństwa, dotyczące bardzo wielu dziedzin ekonomii i obszarów codziennego życia. W związku z tym seminarium jest przeznaczone dla studentów wszystkich specjalizacji.

Pełny opis:

W ramach seminarium studenci będą samodzielnie wybierać tematy badań do prac licencjackich. W semestrze zimowym zostaną omówione (częściowo w formie prezentacji studenckich) podstawowe zagadnienia dotyczące:

1. Zmiany sposobów zachowań i relacji międzyludzkich,

2. Zapewnienia środków do życia na starość,

3. Problemów z finansowaniem utrzymania osób starszych ze środków publicznych,

4. Problemów rynku pracy,

5. Reform systemów emerytalnych,

6. Powstawaniu nowych sektorów gospodarki, zmianom popytu na dobra i usługi,

7. itd.

Ponadto studenci zapoznają się z podstawowymi źródłami danych dotyczących starzenia się populacji i z podstawową literaturą.

W semestrze letnim studenci będą prezentować etapy swojej pracy licencjackiej:

1. Problem i cel pracy,

2. Dane i metodologia badania,

3. Wyniki i wnioski.

Literatura:

Przykładowa literatura:

Averting the Old Age Crisis. A World Bank Policy Research Report (1994), Oxford University Press.

Clark, R.L., R.V. Burkhauser, M. Moon, J.F. Quinn, T.M. Smeeding (2004), The Economics of an Aging Society, Blackwell Publishing, Oxford

Góra Marek (2003), System Emerytalny, PWE, Warszawa

Gruber Jonathan, David A. Wise (eds.) , Social Security and Retirement around the World, The University of Chicago Press, Chicago 1999.

Muszyński W., Ubezpieczenia społeczne, PWN Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

a) Wiedza:

1. Student ma podstawową wiedzę o procesach starzenia się populacji, wie, jak te procesy mogą wpływać na społeczeństwo, państwo i gospodarkę.

2. Student zna metody i narzędzia pozwalające analizować proces starzenia się populacji i jego efekty

b) Umiejętności:

1. Student potrafi analizować i interpretować problemy społeczne i gospodarcze związane ze starzeniem się populacji, wykorzystując do tego posiadaną wiedzę teoretyczną.

2. Student wykorzystuje zdobytą wiedzę oraz przeprowadzone samodzielnie analizy do rozwiązania badanych problemów

3. Student potrafi prowadzić analizy ilościowe, dokonać selekcji informacji, zaprezentować publicznie uzyskane wyniki i napisać na tej podstawi pracę licencjacką.

c) Kompetencje społeczne:

1. Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji przeprowadzanego badania

2. Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KW03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Seminarium jest zaliczone jeżeli student napisze pracę licencjacką, która zostanie przyjęta przez promotora. W semestrze zimowym zaliczenie odbywa się w oparciu o prezentacje na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kula
Prowadzący grup: Grzegorz Kula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)