Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne koncepcje zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PLSM011B
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje zarządzania
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Wymagania formalne

Osiągnięciu efektów kształcenia sprzyjać będzie ukończenie studiów I stopnia w obszarze: ekonomii (zwłaszcza ekonomii przedsiębiorstwa, informatyki gospodarczej, rachunkowości) lub zarządzania

Założenia wstępne

Takie jak dla wszystkich Studentów, którzy posiadają dyplom licencjata


Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przybliżenie studentom tematyki i problemów współcześnie stosowanych wybranych koncepcji zarządzania oraz ułatwienie studentom wyboru tematu pracy magisterskiej, studenci zapoznają się ze wstępnie wskazaną literaturą. Studenci zbudują plan pracy, przystąpią do samodzielnych poszukiwań literatury, badań oraz pisemnego tworzenia pracy. W ramach zajęć studenci poznają wymagania z zakresu umiejętności warsztatowych koniecznych do napisania pracy magisterskiej (zbierania materiałów źródłowych, układania konstrukcji pracy, stosowania metod badawczych, budowy tabel, rysunków, aneksów, itp.) a także jej prezentacji. Zaliczenie semestru na podstawie aktywności, prezentacji wybranego zagadnienia i problemu badawczego, który można podjąć w pracy magisterskiej, przygotowaniu ogólnego konspektu pracy oraz napisaniu pierwszego rozdziału (w wersji wstępnej).

Pełny opis:

W pierwszym semestrze seminarium student dokona wyboru tematyki pracy magisterskiej, pozna umiejętności warsztatowe, wyszuka problem badawczy, przeczyta wstępnie wskazaną literaturę przedmiotu, wyszuka samodzielnie literaturę, zaprezentuje temat pracy wraz ze wstępnie sformułowanymi pytaniami badawczymi, określi wstępnie metody badawcze pozwalające rozwiązać problem. Student pozna formalne zasady pisania prac magisterskich i je zastosuje w pierwszym napisanym rozdziale pracy, student zaprezentuje plan pracy, cele i tezy badawcze pracy wraz z metodami proponowanymi do zastosowania, rozpocznie realizację badań.

Tematyka prac:

– Zarządzanie zmianą, zmiany jako stały element strategii przedsiębiorstw, przygotowanie firmy do wprowadzania zmian, przesłanki wyboru koncepcji zarządzania

– Podejście procesowe w programach zmian organizacyjnych, koncepcje zarządzania bazujące na procesach: Business Process Reengineering, Business Process Improvement, Business Process Orientation, Business Process Management

– Zarządzanie efektywnością procesów biznesu - Process Performance Management

– Zarządzanie relacjami z klientami i budowanie trwałych relacji z klientami - Customer Relationship Management, orientacja na klienta a podejście procesowe, definiowanie procesów interakcji z klientami, zarządzanie wiedzą - Knowledge Management

– Zarządzanie relacjami z dostawcami, zarządzanie łańcuchem dostaw - Supply Chain Management, proces przepływu informacji między wszystkimi partnerami w łańcuchu dostaw

– Technologie informatyczne w zarządzaniu organizacją, systemy przepływu informacji, systemy klasy Enterprise Resource Planning, systemy CRM, systemy SCM

– Zarządzanie projektem wdrożenia systemu informatycznego do organizacji, przesłanki wyboru systemu, decyzje make or buy, przygotowanie organizacji do wdrożenia

– Koncepcja rozszerzonego przedsiębiorstwa, X-engineering - definiowanie interorganizacyjnych procesów biznesu, integracja systemów informatycznych

– Japońskie koncepcje zarządzania jakością - Kaizen, TQM, Just in Time

– Budowanie przewagi konkurencyjnej - zarządzanie jakością łańcucha wartości

– Techniki i metody wspomagające praktyczne stosowanie współczesnych koncepcji zarządzania: benchmarking, outsourcing, znaczenie czynnika ludzkiego w procesie zmian

– Nowoczesne koncepcje z obszaru rachunkowości zarządczej

Literatura:

Literatura wstępnie zalecana do przeczytania w semestrze zimowym (zależnie od zainteresowań studentów):

wybrane artykuły tematyczne, głównie z czasopism: CEO, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Controlling i rachunkowość zarządcza, e-mentor.

Hammer M. Champy J.: Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute. Warszawa 1996

Champy J.: X-engineering przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Placet. Warszawa 2003

Wasilewski L.: Kaizen. Tajemnica sukcesu Japonii. Zetom. 1997

Kasprzak T. (red.): W kierunku rozszerzonego przedsiębiorstwa. Difin. 2006

Lech P.: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Difin. 2003

Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, PWN 2008

Gabryelczyk R.: Reengineering. Restrukturyzacja procesowa przedsiębiorstwa. Nowy Dziennik. Warszawa 2000

Kasprzak T.: Strategie firm a Business Process Reengineering. w: Kasprzak T. (red.): Modele informacyjne procesów gospodarczych. Nowy Dziennik. Warszawa1998

Wessling H.: Network Relationship Management. Gabler Verlag. Wiesbaden 2002

Cyfert Sz.: Strategiczne doskonalenie architektury procesów. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. 2006

Rummler G.A. Brache A.P.: Podnoszenie efektywności organizacji. PWE. Warszawa 2000

Scheer A.-W. (Eds.): Business Process Excellence. Springer Verlag 2002

Kaplan R. Norton D.: Strategiczna Karta Wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. PWN 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student zna i rozumie istotę współczesnych koncepcji zarządzania. Zna uwarunkowania stosowania ich w organizacjach. Student wie jak formułować problemy badawcze i prowadzić badania dla potrzeb pracy magisterskiej. Rozumie jak przebiega proces testowania hipotez, wie jak pracować z literaturą i materiałem empirycznym. Student zna formalne zasady przygotowania pracy magisterskiej.

Umiejętności

Student umie dokonać krytycznego przeglądu literatury, stanowisk różnych autorów i analizy źródeł oraz pracować z materiałem empirycznym. Potrafi formułować pytania i hipotezy badawcze, a także dobrać odpowiednie metody ich weryfikacji. Jest w stanie dokonać syntezy uzyskanych wyników formułując samodzielnie odpowiednie wnioski.

Kompetencje

Student potrafi inspirować i organizować proces uczenia się w grupie. Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego celu seminarium, jakim jest napisanie pracy magisterskiej. Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie semestru na podstawie aktywności, prezentacji wybranego zagadnienia i problemu badawczego, który można podjąć w pracy magisterskiej, przygotowania ogólnego konspektu pracy oraz napisaniu wstępnej wersji początkowego rozdziału pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gabryelczyk
Prowadzący grup: Renata Gabryelczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)