Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP2FI1
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Finanse I
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Finanse Publiczne i Podatki
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Ekonomia Międzynarodowa
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Ekonomia Przedsiębiorstwa
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Finanse i Rachunkowość
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich - Informatyka i Ekonometria
Przedmioty obowiązkowe dla II r. studiów licencjackich (Ekonomia) - program wspólny
Przedmioty obowiązkowe dla II roku matematyki specjalności MSEM
Przedmioty obowiązkowe na WNE dla II r. lic. Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Matematycznych
Przedmioty obowiązkowe na WNE dla II r.licencjackich: Ekonomia, specjalność: MSEMen
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Pomocna w zaliczeniu przedmiotu może być podstawowa znajomość zasad funkcjonowania systemu finansowego i jego elementów, a także elementarna wiedza z zakresu rachunkowości.

Skrócony opis:

Głównym celem wykładu ,,Finanse I’’ jest połączenie wiedzy teoretycznej z finansów i ekonomii z praktycznym zastosowaniem instrumentów i metod wykorzystywanych na rynkach finansowych, z uwzględnieniem roli państwa we współtworzeniu stabilnego systemu finansowego. W ramach zajęć student pozna rolę systemu finansowego w gospodarce, główne instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego oraz wykorzystanie ich do wybranych strategii, sprawozdawczość finansową spółki i jej ogólną ocenę sytuacji finansowo-ekonomicznej, a następnie kryteria wyboru projektów inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Student pozna przy tym główne narzędzia z analizy fundamentalnej i analizy technicznej dla aktywów finansowych. W grupie instrumentów finansowych zostaną również przedstawione wybrane instrumenty pochodne.

Pełny opis:

1. Rola systemu finansowego w gospodarce.

Zagadnienia:definicja finansów i systemu finansowego, powiązanie systemu finansowego z różnymi podmiotami (prywatnymi i publicznymi), w tym polityka fiskalna i monetarna, struktura systemu finansowego, w tym rynek pieniężny, kapitałowy (m. inn. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie), walutowy, terminowy (instrumenty, uczestnicy, instytucje). Szczegółowo rynek terminowy: kontrakty typu futures, forward, opcje – mechanizm działania, proste strategie.

2. Rynek pieniężny: bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, rynek międzybankowy. Zagadnienia: definicje i rodzaje, wycena.

3. Rynek kapitałowy: akcje. Zagadnienia:definicje i rodzaje, wycena, analiza fundamentalna i techniczna.

4. Rynek kapitałowy: obligacje. Zagadnienia: definicje i rodzaje, wycena, charakterystyki, podstawowe strategie.

5. Przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku kapitałowego

Zagadnienia: decyzje inwestycyjne, analiza ekonomiczno-finansowa: analiza sprawozdań finansowych, analiza wskaźnikowa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

W. Dębski, “Rynek finansowy i jego mechanizmy”, PWN 2014

Literatura uzupełniająca:

Blake, Financial Market Analysis, John Wiley and Sons, 2000

J. Czekaj, ,,Rynki, instrumenty i instytucje finansowe’’, PWN 2008

K.Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. PWN 2015

Efekty uczenia się:

Student powinien opanować wiedzę z zakresu:

1. Instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego oraz ich zastosowanie, wycenę, charakterystyki).

2. Analizy fundamentalnej i analizy technicznej.

3. Instrumentów pochodnych (oraz ich podstawowe zastosowanie).

4. Sprawozdawczości finansowej spółek oraz ocenę ich sytuacji finansowo-ekonomicznej.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KU04,

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: rozwiązanie 3 zadań z 4 do wyboru. Na końcową ocenę z

wykładu składają się oceny z egzaminu (80%) oraz z ćwiczeń (20%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska, Sylwia Domańska, Marek Sylwestrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)