Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Computable simulation of markets and effects of Public policies

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PP3SL204
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Computable simulation of markets and effects of Public policies
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest nauka analizy rynków na podstawie dostępnych danych statystycznych oraz przeprowadzania symulacji zaburzeń rynkowych na podstawie gotowych modeli optymalizacji nieliniowej.

Pełny opis:

Czym jest rynek? Nie ma jednoznacznej definicji, gdyż zależy ona od analizowanego zjawiska. Celem seminarium jest nauczenie się analizować rynki na podstawie dostępnych danych statystycznych. Urzędy statystyczne publikują bilansy przepływów międzygałęziowych na podstawie których można przeanalizować zależności między gałęziami. W takim przypadku zagregowany produkt danej gałęzi będzie tworzyć odrębny rynek. Jeśli są dostępne bardziej szczegółowe dane, to możemy rynek zdefiniować w inny sposób. W celu przeprowadzenia symulacji komputerowej dla wybranego rynku lub wybranej gospodarki będziemy posługiwać się oprogramowaniem GAMS. Studenci będą mogli nauczyć się stworzyć prosty model rynku i przeprowadzać symulacje za pomocą tego programu.

Celem seminarium jest pomóc studentom w napisaniu pracy licencjackiej. Przedmiotem pracy najchętniej będą widziane propozycje związane z badaniami rynkowymi, analizą ekonometryczną, modelowanie gospodarcze itd., ale nie tylko. Jestem otwarta na inne propozycje tematów zgłaszanych przez studentów. Na zajęciach będziemy pracować nad wyborem tematu, odpowiednim doborem literatury, opracowywaniem danych, ewentualnymi obliczeniami, wyciąganiem wniosków.

Przykładowym tematem pracy licencjackiej dla osób nie zainteresowanych symulacjami komputerowymi może być badanie efektywności działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ta instytucja wykrywa dużo spraw związanych z działaniami monopolowymi, ale nie koniecznie są w stanie zapobiec wykrytym działaniom. Więc można sprawdzić jaki jest stosunek wykrytych działań monopolowych do działań, którym udało się zapobiec biorąc pod uwagę poniesione nakłady. Inną propozycją pracy mogą być badania na temat racjonalności graczy hazardowych. Na przykład, zwiększenie puli wygranej w Dużego Lotka powoduje wzrost zainteresowania tą grą i więcej osób kupuje bilet loteryjny. Czy takie zachowanie jest racjonalne? Im więcej osób bierze udział w grze, tym mniejsze prawdopodobieństwo że wygramy pełną pule. Kolejna propozycją mogą być badania poświęcone wyboru lokalizacji rozmieszczenia stacji benzynowych. Jakimi przesłankami kierują się firmy wybierając tą lub inną lokalizacje swojej stacji benzynowej.

Literatura:

Dokumentacja GAMSa, http://www.gams.com/docs/document.htm. Bezpłatna wersja demonstracyjna tego programu wystarczy na potrzeby zajęć

A. Brook, D.Kendrick, A.Meeraus (1988), GAMS a User’s Guide, The Scientific Press

E. J. Chambers and D. F. Gordon (1966), "Primary products and economic growth: an empirical measurement", Journal of Political Economy 74, 315-332.

R. W. Fogel (1967), "The specification problem in economic history", Journal of Economic History 27, 283-308.

R. W. Jones (1965), "The structure of simple general equilibrium models", Journal of Political Economy 73, 557-572.

Z.Wang, J.Slagle (1996), “An Object-oriented Knowledge-based Approach for formulating applied general equilibrium models”, Journal of Economic Dynamics and Control 20, 209-236

I.S.Wing (2004), Computable general equilibrium models and their use in economy-wide policy analysis: Everything you ever wanted to know (but were afraid to ask), MIT Technical Note 6

Efekty uczenia się:

Nauczenie się przeprowadzać proste symulacje komputerowe zjawisk gospodarczych, obsługa programu GAMS (general algebraic modelling system), analiza bilansów przepływów międzygałęziowych oraz innych danych, umiejętność analizowania rynków

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowywanie prezentacji, nauka języka programowania GAMS i MPSGE, przygotowanie prostych symulacji komputerowych, interpretacja wyników

Używane narzędzia - platformy do zajęć zdalnych dopuszczone przez UW.

Weryfikowanie obecności – obecność nie jest wymagana, ale należy wykazać się postępami nad pracą licencjacką.

Semestr zimowy – przygotowanie przeglądu literatury oraz opracowanie części teoretycznej, rozejrzenie się za danymi

Semestr letni – przygotowanie części empirycznej i złożenia pracy do obrony.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)