Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia historyczna i kliometria. Ekonometryczne i ilościowe badania w historii gospodarczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-PPMG113
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia historyczna i kliometria. Ekonometryczne i ilościowe badania w historii gospodarczej
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria magisterskie studia magisterskie II st. (stacjonarne i niestacjonarne-wieczorowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Seminarium będzie poświęcone analizom historio-gospodarczym prowadzonym z wykorzystaniem narzędzi ekonometrycznych w oparciu o dane historyczne dotyczące Polski i innych krajów/regionów.

Pełny opis:

Historia gospodarcza coraz częściej budzi zainteresowanie ekonomistów akademickich. Wraz z procesami digitalizacji danych pojawiła się możliwość badania zjawisk gospodarczych w długim okresie, w tym rekonstrukcji historycznych cykli gospodarczych, badania długookresowych uwarunkowań rozwoju, czynników determinujących pozycję krajów i regionów w gospodarce światowej etc.

W Polsce badania kliometryczne nie są jeszcze rozwinięte, a oferowane seminarium jest jednym z niewielu (w całym kraju) stwarzających możliwość realizacji samodzielnych projektów przez studentów w tym obszarze, z wykorzystaniem danych mało jeszcze używanych.

Badania z dziedziny makroekonomii historycznej pozwalają na połączenie nowoczesnych teorii ekonomicznych z wiedzą historyczną w poszukiwaniu przyczyn i interpretacji zjawisk i procesów z przeszłości. Uczestnicy seminarium zostaną zaproszeni do zapoznania się z bieżącym stanem badań z dziedziny w świecie oraz w Polsce oraz wybrania tematu z jednej strony interesującego dla nich, z drugiej – możliwego w realizacji (prowadzący doradzą w kwestii dostępności i ‘używalności’ zbiorów danych).

Studenci będą również przygotowywani do napisania pracy pod względem formalnym spełniającej kryteria artykułu naukowego a także do prezentowania wyników badań.

Literatura:

Materiały wprowadzające:

1. Nunn (2009), The Importance of History for Economic Development, http://scholar.harvard.edu/files/nunn/files/nunn_are_2009.pdf?m=1360041020

2. Allen (2011), Global Economic History: A Very Short Introduction, Oxford

Książki:

1. Acemoglu & Robinson (2012) Dlaczego Narody przegrywają?

2. Clark (2007), Farewell to Alms, Princton

3. Diamond (1997) Guns, Germs and Steel,:

4. Findlay & O’Rourke (2007), Power and Plenty: Trade, War, and the World Economy in the Second Millennium

5. Gordon (2017), The Rise and Fall of American Growth

6. Koryś (2018) Poland From Partitions to EU Accession: A Modern Economic History, 1772–2004

7. Landes (1998) The Wealth and Poverty of Nations: Why Some are So Rich and Some So Poor

8. Morris (2010) Why the West Rules – For Now,

Artykuły:

1. Baten & Szołtysek (2014), “A golden age before serfdom? The human capital of Central-Eastern and Eastern Europe in the 17th-19th centuries”

2. Clark (2014) “The Industrial Revolution: A Cliometric Perspective” (from Handbook of Economic Growth, Volume 2)

3. Crafts & O’Rourke (2014), “Twentieth Century Growth”

4. Gupta, Ma, & Roy (2016), “States and Development: Early Modern India, China, and the Great Divergence”

5. Jones (2015), “Facts of Economic Growth”

6. Mokyr & Voth (2010), “Understanding growth in Europe, 1700–1870: theory and evidence”

7. Vonyo (2016), “War and socialism: why Eastern Europe fell behind between 1950 and 1989”

8. Temin (2002), “The Golden Age of European growth reconsidered”

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Podczas zajęć seminaryjnych przekazywana jest wiedza o metodach ilościowych badań historio-gospodarczych, stanie badań w tej dziedzinie oraz o historii gospodarczej. Student poznaje rozszerzone interpretacje procesów makroekonomicznych w przeszłości. W trakcie zajęć studenci poznają także zasady przygotowywania i pisania prac magisterskich oraz otrzymują wiedzę na czym polega praca splagiatowana w kontekście ochrony praw autorskich.

1. Student ma wiedzę odnośnie reguł obowiązujących przy pisaniu pracy magisterskiej; rozumie na czym polega praca mająca charakter plagiatu.

2. Student zna zaawansowane metody analizy danych i metod badania i opracowywania danych i materiałów źródłowych.

3. Student ma wiedzę w zakresie teorii ekonomicznych pomocnych przy interpretacji historycznych procesów gospodarczych.

4. Student ma wiedzę odnośnie mechanizmów polityki gospodarczej i uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na cykl koniunkturalny.

5. Student zna historię gospodarczą, w szczególności w odniesieniu do wybranego projektu badawczego.

6. Student rozumie powody kryzysów gospodarczych i okresów szybkiego wzrostu, a także uwarunkowania procesu globalizacji.

7. Student ma wiedzę odnośnie czynników determinujących rozwój gospodarczy krajów i regionów w długim okresie.

Umiejętności:

W trakcie zajęć student nabywa zaawansowanych umiejętności pisania akademickiego, formułowania hipotez badawczych, zdobywania i porządkowania wiedzy, informacji, analizy i interpretacji danych. Celem seminarium jest zdobycie przez studenta zaawansowanych umiejętności analizy zjawisk ekonomicznych w długiej perspektywie, analizy porównawczej oraz dostrzegania kontekstu społecznego, politycznego, ekologicznego i demograficznego procesów ekonomicznych, w szczególności działania firm. Student nabywa umiejętności krytycznego patrzenia na zjawiska, procesy i teorie ekonomiczne.

1. Student potrafi pozyskiwać dane i wyszukiwać informacje niezbędne w przygotowaniu pracy akademickiej na zadany temat z wykorzystaniem bibliotek, wyspecjalizowanych instytucji badawczych i Internetu itp. Student potrafi przygotować referat z dbałością o stronę formalną zgodną z zasadami pisania prac akademickich. Student nabywa zaawansowanych umiejętności pisania akademickiego, w szczególności formułowania hipotez i pytań badawczych, sporządzania przeglądu literatury, wyboru narzędzi analitycznych, opracowania strony formalnej tekstu.

2. Student umie zaprezentować swoją koncepcję pracy, a następnie przedstawiać na wystąpieniach publicznych postępy w jej przygotowywaniu

3. Student ma umiejętność zastosowania wiedzy nabytej w trakcie studiów do rozwiązywania konkretnych problemów związanych z tematyką jego pracy.

Kompetencje społeczne:

Zajęcia przygotowują do rzetelnego wykonywania zobowiązań. Zajęcia kształcą samodzielność myślenia, analizy problemów oraz wyszukiwania informacji. Zajęcia kształcą umiejętności komunikacji, prezentacji, wypowiedzi publicznych, a także dyskusji, krytyki, i obrony swoich podglądów. W trakcie dyskusji studenci będą mieli możliwość identyfikacji braków wiedzy i uświadomienia sobie konieczności jej uzupełniania w sposób ciągły.

1. Student potrafi wyszukiwać i analizować dane oraz je odpowiednio przetwarzać; sformułować problem badawczy a następnie przygotować pracę magisterską spełniającą wymogi akademickie.

2. Student potrafi komunikować się z otoczeniem, przekazywać i bronić swoich poglądów, krytycznie analizować poglądy innych, wypowiadać się publicznie i dyskutować. Studenci posiadają świadomość braków wiedzy i poznają sposoby ich uzupełniania.

3. Studenci potrafią myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć.

KW01, KW02, KW03, KU01, KU02, KU03, KK01, KK02, KK03

Metody i kryteria oceniania:

Słuchacze powinni przygotować w trakcie seminarium pracę magisterską z zakresu tematyki zajęć.

Słuchacze poza napisaniem pracy będą zobowiązani do przygotowania jednej prezentacji ustnej w każdym semestrze, która będzie pokazywała postępy w opracowaniu tematu pracy dyplomowej.

W pierwszym semestrze studenci będą zobowiązani do przedstawienia projektu pracy magisterskiej, a w kolejnych powinni przedkładać fragmenty tekstu swojej pracy.

Studenci będą również zobowiązani do aktywnego udziału w dyskusjach podczas zajęć seminaryjnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bukowski, Piotr Koryś
Prowadzący grup: Maciej Bukowski, Piotr Koryś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bukowski, Piotr Koryś
Prowadzący grup: Maciej Bukowski, Piotr Koryś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Bukowski, Piotr Koryś
Prowadzący grup: Maciej Bukowski, Piotr Koryś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)